Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

S A M E N V A T T I N G V A N H E T J A A R V E R S L A G 2 0 1 5

7

Bescherming van consumenten,

toezicht op financiële innovatie en

waarborging van veilige en efficiënte

betalingsdiensten in de hele EU

In 2015 is EBA zich blijven inzetten voor meer

consumentenbescherming en meer transparan-

tie, eenvoud en eerlijkheid van financiële consu-

mentenproducten en -diensten binnen de interne

markt. EBA heeft bovendien een analyse ge-

maakt van de falende handelwijzen van financiële

instellingen ten opzichte van consumenten, die

niet alleen kunnen leiden tot aanzienlijk nadeel

voor consumenten, maar ook het vertrouwen in

de markt, de financiële stabiliteit en de integriteit

van het financieel stelsel ernstig kunnen onder-

mijnen.

EBA heeft meerdere reeksen regelgevingsver-

eisten ontwikkeld voor de producten die binnen

haar werkterrein vallen, dat wil zeggen hypothe-

ken, persoonlijke leningen, deposito’s, betaal-

rekeningen, betalingsdiensten en elektronisch

geld. Voor kwesties die niet alleen relevant zijn

voor de bankensector maar ook voor de verze-

kerings- en beleggingssectoren, heeft zij nauw

samengewerkt met de twee andere Europese

toezichthoudende autoriteiten, te weten Eiopa en

ESMA. In 2015 zijn onder meer de volgende acti-

viteiten ontplooid:

ƒ

In juli 2015 publiceerde EBA de richtsnoeren

inzake producttoezicht en governanceregelin-

gen voor makers en distributeurs van retail-

bankingproducten. Deze richtsnoeren creëren

een kader voor robuuste en verantwoorde pro-

ductontwerpen en hun distributie door makers

en distributeurs.

ƒ

In december 2015 publiceerde EBA een raad-

plegingsdocument over ontwerprichtsnoeren

inzake beloningsbeleid en -praktijken. EBA

beoogt met deze ontwerprichtsnoeren slecht

beloningsbeleid en slechte beloningspraktij-

ken aan te pakken, omdat zij heeft vastgesteld

dat deze een belangrijke bepalende factor voor

misleidende verkoop van retailbankingproduc-

ten en -diensten zijn. De ontwerprichtsnoeren

verschaffen financiële instellingen een kader

om beloningsbeleid en -praktijken ten uitvoer

te leggen die stimulansen koppelen aan een

eerlijke behandeling van consumenten en die

het risico van misleidende verkoop en de daar-

uit voortvloeiende gedragskosten voor onder-

nemingen verlagen.

ƒ

Tegelijk met de richtsnoeren inzake krediet-

waardigheidsbeoordeling publiceerde EBA in

juni 2015 de richtsnoeren inzake achterstal-

lige betalingen en gedwongen verkoop, ter

ondersteuning van artikel 28 van de hypothe-

kenrichtlijn. Deze richtsnoeren stellen eisen

op het punt van beleid en procedures voor de

vroegtijdige opsporing en behandeling van be-

talingsproblemen, met inbegrip van opleiding

van het personeel, de omgang met de consu-

ment, informatieverstrekking en bijstand aan

de consument, het afwikkelingsproces, en do-

cumentatie van de interacties met de consu-

ment en gegevensbewaring.