Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

D e E u r o p e s e B a n k a u t o r i t e i t

6

lijst van rapporterende entiteiten en een groter

aantal risico-indicatoren heeft EBA in 2015 aan-

zienlijke inspanningen verricht om het risico-

dashboard te verbeteren.

EBA volgt ook trends in de kwaliteit van de acti-

va in de EU-landen. De autoriteit heeft aan dis-

cussies over oninbare leningen (non-performing

loans, NPL) in het Economisch en Financieel

Comité en het Comité financiële diensten van de

EU bijgedragen met analyses van het verband

tussen kapitaalratio’s, NPL-ratio’s en de bereid-

heid van banken om krediet te verstrekken, en de

wijzigingen in de bedrijfsmodellen van banken en

hun winstgevendheid. In 2015 heeft EBA intern

en aan de raad van toezichthouders verslagen

over de prestaties van de Europese banken ver-

strekt, met gedetailleerde gegevens per bank, op

basis van kwartaalresultaten van grote Europese

banken.

In september 2015 is EBA begonnen met het uit-

brengen van een rapport over de activabezwaring

van banken, dat elk jaar op de website van EBA

zal worden gepubliceerd. Behalve periodieke

rapporten, heeft EBA ook bijdragen geleverd aan

specifieke studies. Begin 2015 heeft de autoriteit

een document over de potentiële implicaties van

regelgevende maatregelen voor de bedrijfsmo-

dellen van banken gepubliceerd. Hierin werd in-

gegaan op de veranderingen die banken mogelijk

moeten doorvoeren bij de aanpassing van hun

manier van zakendoen aan de nieuwe regelge-

vingsvereisten.

In 2015 heeft EBA belangrijke voorbereidende

werkzaamheden voor de EU-brede stresstest

in 2016 uitgevoerd. Belangrijke elementen van

deze stresstest werden al in juli 2015 bekend-

gemaakt, en in november 2015 publiceerde EBA

een nota over de herziene ontwerpmethodiek en

de ontwerptemplates voor de stresstest. De be-

langhebbenden werden aangemoedigd om com-

mentaar te leveren op zowel de methodiek als de

templates.

EBA heeft in de tweede helft van 2015 een

EU-brede transparantie-oefening uitgevoerd. De

gegevens, die betrekking hadden op 105 banken

uit 21 landen in de EU en Noorwegen, werden

op 24 november 2015 naar buiten gebracht. Op

haar website heeft EBA een uitgebreide verza-

meling gegevens per bank gepubliceerd, met

inbegrip van een breed scala van interactieve

instrumenten om de analyse en visualisatie van

de resultaten te vergemakkelijken. De publicatie

werd aangevuld met een rapport waarin de ge-

aggregeerde resultaten werden samengevat en

een overzicht van de recente ontwikkeling bij de

Europese banken werd gegeven.

De procedures voor gegevensverwerking en

-verzameling voor de oefening in 2015 waren een

grote stap voorwaarts, omdat EBA zich hoofd-

zakelijk verliet op de informatie die regelmatig

aan haar werd gerapporteerd via de kaders voor

toezichtrapportages (financiële verslaglegging

(Finrep), gemeenschappelijke verslaglegging

(Corep)). Voor het eerst werden templates cen-

traal door EBA ingevuld en door de banken en

toezichthouders geverifieerd. Daarbij verwerkte

en publiceerde EBA voor elke betrokken bank

tot wel 13 600 gegevenspunten; dit betekent dat

meer dan 1,3 miljoen gegevenspunten in geag­

gregeerde vorm werden bekendgemaakt.

In 2015 hervatte EBA haar beoordeling van pij-

ler 3-rapporten (waar informatie vereist is krach-

tens deel acht van de VKV), die zij in 2014 had

onderbroken om zich te richten op de opstelling

van richtsnoeren inzake het gebruik van de con-

cepten materialiteit, vertrouwelijkheid en eigen-

domsrecht van informatie en inzake de frequen-

tie van informatieverschaffing.

In juli 2015 publiceerde EBA haar verslag over

macroprudentiële beleidsmaatregelen in de hele

EU. Dit verslag had ten doel te inventariseren

welke praktijken door de EU-lidstaten worden

toegepast met betrekking tot de bepalingen voor

macroprudentieel beleid in de VKV en RKV IV,

met speciale aandacht voor de interactie van

macroprudentiële en microprudentiële doelstel-

lingen en instrumenten.

Na de verbreding van de gegevensverzamelingen

in 2014 bij de invoering van nieuwe verslagleg-

gingsnormen, die voorzien in volledig gehar-

moniseerde informatie over het eigen vermo-

gen (Corep) en de balansgegevens (Finrep) van

banken, was borging van de gegevenskwaliteit

in 2015 een ander belangrijk werkterrein voor

EBA. Er zijn in 2015 aanzienlijke middelen ge-

ïnvesteerd, wat heeft geleid tot een aantal ver-

beteringen, zoals de tenuitvoerlegging van meer

dan 1 500 valideringsregels in het Europees toe-

zichtplatform (European Supervisory Platform,

ESP) van EBA. Bovendien werd in 2015 het me-

morandum van overeenstemming voor het delen

van microprudentiële gegevens van afzonderlijke

banken bijgewerkt, wat heeft geleid tot een uit-

breiding tot alle bevoegde autoriteiten die ge-

gevens over technische uitvoeringsnormen aan

EBA rapporteren.

In juli 2014 stelde de International Accounting

Standards Board (IASB) IFRS 9 voor financiële

instrumenten vast. Deze internationale stan-

daard voor financiële verslaglegging vervangt de

verslagleggingsnorm voor financiële instrumen-

ten die sinds 2005 in de EU van toepassing was

(IAS 39). IFRS 9 wijzigt fundamenteel de manier

waarop financiële instrumenten worden verwerkt

en verantwoord en daarom is een grondige bij-

werking van het financieel verslagleggingskader

voor IFRS-rapporteurs in de technische uitvoe-

ringsnorm voor toezichtrapportage (Finrep)

noodzakelijk. Omdat het belangrijk was de in-

stellingen eerder in het proces van wijzigingen in

de Finrep-verslaglegging te raadplegen, is EBA

in december 2015 een openbare raadpleging

over de voorgestelde wijzigingen gestart.