Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

S A M E N V A T T I N G V A N H E T J A A R V E R S L A G 2 0 1 5

5

Versterking van toezichtconvergentie

en waarborging van de consistente

tenuitvoerlegging van beleid inzake

toezicht en regelgeving in de EU

De werkzaamheden op het gebied van toezicht-

convergentie hadden in 2015 betrekking op twee

belangrijke thema’s: „pijler 2”, met het oog op de

verwachte tenuitvoerlegging van de EBA-richt-

snoeren inzake gemeenschappelijke methoden

voor het proces van toetsing en evaluatie (super-

visory review and evaluation process, SREP) door

de toezichthouder op 1 januari 2016, en „her-

stelplanning”, gezien de inwerkingtreding van de

BRRD aan het begin van het jaar en de eisen aan

colleges van toezichthouders.

De werkzaamheden van EBA op het gebied van

toezichtconvergentie behelsden de beoordeling

van toezichtpraktijken, de opstelling van beleid

inzake toezicht en het opleidingsprogramma van

EBA.

ƒ

ƒ

Beoordeling van toezichtpraktijken: EBA richt-

te haar inspanningen op haar eerste jaarver-

slag over toezichtconvergentie (dat in april

2015 werd gepubliceerd) en op de beoordeling

van het functioneren van colleges van toezicht-

houders en convergentie in herstelplanning.

ƒ

ƒ

Opstelling van beleid inzake toezicht: in 2015

concentreerden de beleidswerkzaamheden

van EBA op het gebied van toezichtconvergen-

tie zich op pijler 2. EBA publiceerde daarom

een advies over de interactie tussen pijler 1,

pijler 2 en de gecombineerde buffervereisten

en over het maximaal uitkeerbare bedrag, ten-

einde ambiguïteit aan te pakken en een hogere

mate van convergentie tot stand te brengen.

In de context van pijler 2 ontwikkelt EBA op

dit moment bovendien beleid inzake risico’s

van informatie- en communicatietechnologie

(ICT); de uitkomst hiervan zal dienen als een

aanvulling op de SREP-richtsnoeren van EBA.

Tot slot werkt EBA op dit moment ook aan be-

leid inzake vereenvoudigde verplichtingen voor

herstelplannen krachtens de BRRD.

ƒ

ƒ

Het opleidingsprogramma van EBA: in 2015 le-

verde EBA een recordaantal van 24 opleidings-

programma’s voor het personeel van bevoegde

autoriteiten, waaraan een duizendtal personen

deelnamen — een toename van 41 % ten op-

zichte van de in 2014 aangeboden opleidin-

gen. De opleiding van EBA in 2015 bestond uit

16 sectorale opleidingsprogramma’s, waarvan

er twee sectoroverstijgend waren en samen

met Eiopa werden georganiseerd; vijf richtten

zich op zachte vaardigheden. In totaal werden

de EBA-opleidingsprogramma’s in 2015 door

1 018 deelnemers bijgewoond; voor oplei-

dingssessies waarvoor te veel aanmeldingen

werden ontvangen, werden enkele kandidaten

op de wachtlijst geplaatst.

Identificeren, analyseren en aanpakken

van de belangrijkste risico’s in de

Europese bankensector

Als onderdeel van haar beoordeling van de risi-

co’s en zwakke plekken in de Europese banken-

sector heeft EBA ook dit jaar tweemaal een ri-

sicobeoordelingsrapport opgesteld. Het rapport

verschaft een toekomstgericht beeld van risico’s

op basis van toezichts- en marktgegevens alsook

van marktinformatie.

De risicodashboards van EBA zijn een andere

component van de regelmatige risicobeoorde-

ling die elk kwartaal door EBA wordt uitgevoerd,

en vormen een aanvulling op het risicobeoorde-

lingsrapport. Ze vatten de belangrijkste risico’s

en zwakke plekken in de bankensector samen op

basis van de ontwikkelingen van een reeks voor-

naamste risico-indicatoren Met een uitgebreide

1

7

2

6

3

5 4

Figuur 2: Hoofdthema’s op het vlak van toezicht in 2015

KREDIETRISICO EN

KWALITEIT VAN DE

ACTIVA

BELONING

KAPITAALPOSITIE

BENCHMARKING DOOR

TOEZICHTHOUDERS

IMPACT VAN

GEOPOLITIEKE RISICO’S

RISICO OP ONETHISCH,

SCHADELIJK OF

ILLEGAAL HANDELEN

IT-SYSTEMEN EN

GEGEVENSKWALITEIT

HOOFDTHEMA’S