Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

D E E U R O P E S E B A N k A U T O R I T E I T

4

Totstandbrenging van het

regelgevingskader voor doeltreffende

herstel- en afwikkelingsregelingen en

depositogarantiestelsels

Op het gebied van crisisbeheersing is EBA be-

gonnen aan een veeleisend werkprogramma om

alle EU-lidstaten bij te staan bij het verbeteren

van hun regelingen voor herstel, afwikkeling

en de bescherming van depositohouders. Het

werkprogramma concentreerde zich op: i) de

totstandbrenging en uitbreiding van het regelge-

vingskader via normen en richtsnoeren voor ni-

veau 2, ii) bevordering van toezichtconvergentie,

onder andere via colleges van toezichthouders

en afwikkelingscolleges, en iii) het leveren van

een bijdrage aan een ambitieuze afwikkelings-

agenda op mondiaal niveau. Bij de vorming van

de bankenunie heeft EBA in haar rol van coör-

dinator voor de gehele EU aanvullende verant-

woordelijkheid gekregen.

Overeenkomstig haar mandaat krachtens de

richtlijn herstel en afwikkeling van banken (bank

recovery and resolution directive, BRRD) en de

richtlijn depositogarantiestelsels (deposit gua-

rantee scheme directive, DGSD) heeft EBA sinds

2014 33 technische normen, richtsnoeren en ad-

viezen in het kader van afwikkeling en bescher-

ming van deposanten uitgebracht. Deze produc-

ten op niveau 2 voltooien het geharmoniseerde

regelgevingskader en verschaffen toezichthou-

dende autoriteiten en afwikkelingsautoriteiten

en depositogarantiestelsels (DGS’s) in de hele

EU ondersteuning bij de praktische toepassing

van de regels.

Een gebied van bijzonder belang in het werkpro-

gramma van EBA voor 2015 was het ontwerp van

de definitieve technische reguleringsnormen in-

zake de vaststelling van minimumvereisten voor

eigen vermogen en in aanmerking komende pas-

siva (MREL). Volgens de BRRD moeten de MREL’s

ervoor zorgen dat een instelling op het moment

van falen beschikt over voldoende passiva die in

aanmerking komen om te worden afgeschreven

of te worden omgezet om de verliezen te absor-

beren. MREL’s worden per geval voor elke instel-

ling door afwikkelingsautoriteiten vastgesteld

als een robuust minimum. De technische regule-

ringsnormen specificeren de criteria die op deze

vereisten van toepassing zijn en streven zo naar

een aanzienlijk hogere mate van harmonisatie,

met inachtneming van de diversiteit van de in-

stellingen en bedrijfsmodellen in de EU.

In verband met de grensoverschrijdende samen-

werking en coördinatie heeft EBA een kader voor

samenwerking van afwikkelingsautoriteiten en

andere autoriteiten in colleges ingesteld. Dit ka-

der voorziet in actieve informatie-uitwisseling en

moedigt aan tot een doeltreffende dialoog tussen

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor banken

en hun dochterondernemingen/significante bij-

kantoren, en biedt ondersteuning bij het bereiken

van gezamenlijke besluiten.

EBA zet in het definitieve ontwerp van een tech-

nische reguleringsnorm uiteen hoe deze colleges

dienen te functioneren, en behandelt onder meer

de instelling en het bestuur van afwikkelingscol-

leges, de ontwikkeling van afwikkelingsplannen

binnen deze colleges en de uitvoering van afwik-

kelingsregelingen.