Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

S A M E N V A T T I N G V A N H E T J A A R V E R S L A G 2 0 1 5

3

Wat is er bereikt in 2015?

De laatste hand aan het

gemeenschappelijke rulebook en meer

consistentie in prudentiële regelgeving

In 2015 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA)

gewerkt aan de voltooiing van het grootste deel

van het G20-pakket en zo het gemeenschappelij-

ke rulebook dat van toepassing is op de banken-

sector van de Europese Unie (EU), versterkt. Er

werden bindende technische normen, verslagen,

richtsnoeren en adviezen opgesteld uit hoofde

van de richtlijn en de verordening kapitaalver-

eisten (RkV, respectievelijk VkV), die betrekking

hadden op uiteenlopende onderwerpen.

Op het gebied van beloning heeft EBA zich in

2015 ingezet voor een sterker beloningskader

voor instellingen in de EU en eerlijke concur-

rentievoorwaarden door richtsnoeren voor een

degelijk beloningsbeleid te ontwikkelen, die op

1 januari 2017 in werking zullen treden. De toe-

passing van het evenredigheidsbeginsel in spe-

cifieke omstandigheden was daarbij een belang-

rijk element van het werk van EBA. Dit heeft de

autoriteit ertoe gebracht een advies uit te bren-

gen aan de Europese Commissie, het Europees

Parlement en de Raad, waarmee in de huidige

toetsing van de beloningsbepalingen rekening

zal worden gehouden.

Op het gebied van liquiditeit heeft EBA in 2015

haar voorstel voor kalibratie van de netto stabie-

le financieringsratio (NSFR) gepubliceerd, alsook

een beoordeling van het effect daarvan op het ri-

sicoprofiel van instellingen in de EU per bedrijfs-

model, op de financiële markten, de kredietver-

lening door banken en de gehele economie. In

het

NSFR-verslag

deed EBA de aanbeveling de

NSFR op individuele en geconsolideerde basis

in de EU in te voeren en overwoog zij op verzoek

van de Commissie bepaalde ontheffingen voor

enkele specifieke Europese kenmerken. Het

NS-

FR-verslag

zal de Commissie ondersteunen bij

haar beoordeling van de tenuitvoerlegging van de

NSFR in de EU. De Commissie zal eind 2016 haar

wetgevingsvoorstel inzake de NSFR bij de Raad

en het Parlement indienen om ervoor te zorgen

dat instellingen een stabiele financieringsbron

hebben.

In 2015 heeft EBA een belangrijke bijdrage ge-

leverd aan de ontwikkeling van het Europees re-

gelgevingskader voor securitisatie en een grote

rol gespeeld in het voorstel van de Commissie

om de securitisatiemarkten een impuls te geven

in het kader van het project inzake de kapitaal-

marktenunie, dat hoofdzakelijk is gebaseerd op

het advies en de aanbevelingen van EBA van juli

en december 2015 over „true sale”- en synthe-

tische securitisaties. In haar aanbevelingen be-

lichtte EBA het belang van hervorming van de

securitisatiemarkt om het vertrouwen van inves-

teerders in gesecuritiseerde producten te ver-

groten, het vermeende stigma dat aan de securi-

tisatiemarkt kleeft na problemen met producten

van lage kwaliteit en riskante producten tijdens

de financiële crisis, weg te nemen en de reële

economie een alternatief financieringskanaal te

bieden. EBA heeft ook, tezamen met de Europe-

se Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en

bedrijfspensioenen (Eiopa), belanghebbenden

geraadpleegd over de indeling van aan securi-

tisatieproducten toegekende kredietratings in

kredietkwaliteitscategorieën die kapitaalvereis-

ten toewijzen conform de VkV. EBA heeft tevens

een degelijke analyse van de transparantie van

securitisatiemarkten in de EU uitgevoerd.

Figuur 1:

EBA in het kader van de Bankenunie

NietaanhetGTM/GAM

deelnemende lidstaten

Gemeen-

schappelijk

toezichtsmechanisme

(GTM)

ECB

EU19+

Gemeen-

schappelijk

afwikkelingsmechanis-

me (GAM)

Afwikkelingsraad

EU19+

Coördinatieenconver-

gentievanpraktijken

doorEBA

Toezichthoudende

autoriteitenbuitenEU

BANKENUNIE

EBA Gemeenschappelijk rulebook EU 28