Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

D e E u r o p e s e B a n k a u t o r i t e i t

10

Belangrijke aandachtsgebieden

voor 2016

EBA moet in 2016 een groot aantal taken vervul-

len om de afronding van het pakket voor hervor-

ming van de regelgeving en consistentie in toe-

zichtpraktijken in de Europese bankensector te

verzekeren. De werkzaamheden met betrekking

tot de hefboomratio, opneming van het evenre-

digheidsbeginsel in EBA-producten en herzie-

ning van het pijler 3-kader in het EU-systeem

behoren tot de belangrijkste aandachtsgebieden

voor het komende jaar. EBA zal een belangrijke

reeks regelgevende producten en verslagen met

betrekking tot deze doelstellingen voorstellen.

Bevordering van een

gemeenschappelijke aanpak van de

kalibratie van de hefboomratio

Een van de centrale kwesties voor EBA in 2016 is

de pijler 1-migratie van de hefboomratio en het/

de in aanmerking te nemen minimumniveau(s),

in het bijzonder met betrekking tot bedrijfsmo-

dellen en risicoprofielen. Ook moet een aanzien-

lijk aantal andere aspecten, zoals de interactie

met de op risicogewogen activa gebaseerde ra-

tio’s en liquiditeitsvereisten en het effect op ver-

schillende segmenten van de financiële markten,

worden geanalyseerd. Behalve de taak betreffen-

de bedrijfsmodellen heeft EBA ook de opdracht

meerdere effectgerelateerde aspecten te beoor-

delen. In het bijzonder moet de interactie van de

hefboomratio met de op risico’s gebaseerde ei-

genvermogensvereisten en de liquiditeitsvereis-

ten worden beoordeeld.

Verbetering van het kader voor

kredietrisico

In 2016 zal EBA verslag uitbrengen over haar

herziening van de regelgeving inzake de inter-

ne-ratingbenadering (IRB), in het bijzonder een

samenvatting van de reacties die op de discus-

sienota over de toekomst van de IRB zijn ont-

vangen, en haar overwegingen over de manier

waarop de door respondenten geuite meningen

het best in haar werkzaamheden kunnen worden

verwerkt. EBA zal ook haar voorstellen verdui-

delijken met betrekking tot de toespitsing van

regelgevingsontwikkelingen op aspecten van de

IRB die een meer geharmoniseerde toepassing

vereisen binnen de voorschriften van de VKV, en

haar voorgestelde tijdsbestek voor de ontwikke-

ling van regelgevende producten, zoals techni-

sche normen en richtsnoeren op het gebied van

de IRB. EBA zal haar aandacht vooral richten op

fase 2 van de IRB-werkzaamheden, die betrek-

king heeft op de definitie van wanbetaling, en

op fase 3, die betrekking heeft op de raming van

risicoparameters en de behandeling van activa

waarbij sprake is van wanbetaling.

Evaluatie van het effect van

proportionaliteit

EBA erkent het belang van een dialoog met be-

langhebbenden om specifieke inzichten en be-

wijzen te verkrijgen en heeft daarom op 3 juli

2015 een workshop over proportionaliteit geor-

ganiseerd. Aan deze workshop namen meer dan

130 afgevaardigden deel, die diverse thema’s

rond proportionaliteit bespraken en verkenden,

zoals proportionaliteit versus eenvoud in het

rulebook voor de banken, de huidige werkstro-

men met betrekking tot proportionaliteit en

vereenvoudiging, en benaderingen om propor-

tionaliteit in de praktijk te brengen. EBA is van

plan om in 2016 facetten van proportionaliteit en

eenvoud nader te onderzoeken en om met BA’s

en de sector een rondetafelconferentie te orga-

niseren om het werkveld te informeren over de

vastlegging van proportionaliteit in haar regelge-

vende producten.

Afwikkeling van oude activa van de EU

EBA zal de ontwikkelingen in oninbare lenin-

gen blijven volgen door haar risicodashboards

en risicobeoordelingsrapport regelmatig bij te