Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

S A M E N V A T T I N G V A N H E T J A A R V E R S L A G 2 0 1 5

9

Werken aan grensoverschrijdende

kwesties

In 2015 heeft EBA binnen het Gemengd Comité

van de Europese toezichthoudende autoriteiten

actief werk verricht op de belangrijkste gebie-

den waarop samenwerking tussen de banken

en andere sectoren nodig is. Ook werd op meer-

dere terreinen, onder andere bij het plan van de

EU-brede stresstest in 2016, nauwe samenwer-

king met het Europees Comité voor systeemrisi-

co’s (ESRB) tot stand gebracht.

Het Gemengd Comité boekte in 2015 flinke voor-

uitgang, vooral op het gebied van sectorover-

schrijdende risicobeoordeling en van uitbreiding

van het gemeenschappelijke rulebook met pro-

ducten betreffende kredietratingmappings, se-

curitisatie en de bestrijding van witwassen.

Twee sectoroverstijgende verslagen over risico’s

en zwakke plekken verschaften een goed over-

zicht van de belangrijkste sectoroverstijgende

risico’s in het financiële systeem van de EU. De

zwakke economische groei in de EU, de lage ren-

testand, een hoge volatiliteit van de financiële

markten, en een afnemende structurele markt-

liquiditeit en lage winstgevendheid van financiële

instellingen waren de belangrijkste factoren die

in deze verslagen werden vastgesteld.

Overeenkomstig de wettelijke mandaten van de

Europese toezichthoudende autoriteiten krach-

tens de nieuwe vierde antiwitwasrichtlijn en de

antiwitwasverordening werden raadplegingen

gestart over richtsnoeren inzake toezicht op een

op risico gebaseerde aanpak van witwassen en

het financieren van terrorisme en over richtsnoe-

ren inzake vereenvoudigd en verbeterd klanten-

onderzoek.

Het personeel van EBA heeft bovendien deel-

genomen aan meerdere werkstromen van het

ESRB, onder meer met betrekking tot stress­

tests, macroprudentiële maatregelen en beleid,

structurele marktliquiditeit en anticyclische ka-

pitaalbuffers. De meest vermeldenswaardige

onderwerpen waaraan EBA en het ESRB in 2015

nauw hebben samengewerkt, waren participatie

in de groep van deskundigen op het gebied van

onroerend goed, de gezamenlijke taakgroep voor

lage rentevoeten, de bijdrage aan het eindver-

slag over sectorale risico’s en de planning van de

EU-brede stresstestoefening in 2016.