Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

D e E u r o p e s e B a n k a u t o r i t e i t

8

EBA heeft ook dit jaar weer haar opdracht ver-

vuld door toezicht uit te oefenen op nieuwe en

bestaande financiële activiteiten, en heeft bijge-

dragen aan het waarborgen van veilige, gemak-

kelijke en efficiënte betalingsdiensten in de hele

EU. In februari 2015 heeft EBA de Commissie,

het Parlement en de Raad geadviseerd over op

leningen gebaseerde crowdfunding. EBA heeft

zich geconcentreerd op de beoordeling van risi-

co’s die zich voordoen voor marktdeelnemers,

alsmede op de bepalende risicofactoren en de

mate waarin deze in bestaande EU-richtlijnen

en -verordeningen zouden kunnen worden aan-

gepakt. In het advies werd de richtlijn betalings-

diensten aangewezen als de EU-wetgevingstekst

die voor op leningen gebaseerde crowdfunding

het meest relevant is.

In 2015 heeft de autoriteit haar inspanningen

voor regelgevings- en toezichtconvergentie op

het gebied van betalingen opgevoerd. EBA wil

veilige, gemakkelijke en efficiënte betalings-

diensten in de hele EU waarborgen. Als eerste

stap heeft zij definitieve richtsnoeren inzake de

veiligheid van internetbetalingen uitgebracht, die

sinds 1 augustus 2015 gelden. Zij heeft ook een

aanvang gemaakt met de tenuitvoerlegging van

de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2),

die in januari 2016 in werking is getreden en

waarvoor zij zes technische normen en vijf reek-

sen richtsnoeren moet ontwikkelen.

In juni 2015 heeft de autoriteit haar jaarverslag

over consumententrends gepubliceerd, waarin

acht relevante trends werden belicht die de ba-

sis zouden kunnen vormen voor potentiële werk-

zaamheden van EBA: schuldenlast van huishou-

dens, transparantie en vergelijkbaarheid van

bankkosten, innovatie in betalingen, gestructu-

reerde deposito’s, commerciële verkooppraktij-

ken en beloning, en alternatieve leveranciers van

financiële diensten.

Internationaal engagement

EBA neemt actief deel aan vergaderingen van het

Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS), aan

een aantal van zijn subcomités van deskundigen

en aan diverse specialistische werkgroepen en

taakgroepen. Zij draagt, waar nodig, bij aan de

specificatie van de BCBS-definitie van de hef-

boomratio en heeft in 2015 meegewerkt aan de

herziening van het hele marktrisicokader — ook

wel bekend als de fundamentele herziening van

de handelsportefeuille — alsook aan de herzie-

ningen van het kader voor aanpassing van de

kredietwaardering. EBA was tevens betrokken bij

de werkzaamheden van het Bazels Comité met

betrekking tot een aantal regelgevingsinitiatie-

ven.

Net als in voorgaande jaren heeft zij actief deel-

genomen aan belangrijke activiteiten van de

Raad voor financiële stabiliteit (FSB) in het ka-

der van de afwikkelingsstuurgroep en heeft zij

tevens bijgedragen aan diens raadplegingen over

de financiering van banken in het afwikkelings-

stadium. Recenter was EBA ook betrokken bij de

werkstroom van de Groep voor grensoverschrij-

dende crisisbeheersing (CBCM) op het gebied

van continue toegang tot financiële marktinfra-

structuren en de nieuwe groep voor grensover-

schrijdende crisisbeheersing voor financiële

marktinfrastructuren.

EBA heeft gewerkt aan een richtsnoer om BA’s

bij te staan bij het samenstellen van IMF-indica-

toren voor financiële stabiliteit voor depositone-

mers met behulp van statistische input op basis

van EBA’s ITS inzake toezichtrapportage.

In 2015 kreeg de autoriteit de opdracht de toepas-

sing van de RKV en de VKV op de samenwerking

van de Europese Unie en de lidstaten met derde

landen te evalueren en daarover bij de Commis-

sie een verslag in te dienen. Er moest worden

nagegaan of er op het vlak van grensoverschrij-

dende samenwerking en informatie-uitwisseling

meer zou moeten worden gedaan. EBA conclu-

deerde dat er geen wezenlijke punten van zorg

zijn, hoewel wetgevingswijzigingen op het gebied

van gelijkwaardigheidsbeoordelingen werden

geïdentificeerd als gebieden die een betere sa-

menwerking zouden kunnen bevorderen.

Teneinde een consistente participatie van toe-

zichthoudende autoriteiten van landen buiten de

EU in colleges van toezichthouders te vergemak-

kelijken, heeft EBA op eigen initiatief een aan-

beveling uitgebracht betreffende de gelijkwaar-

digheid van de geheimhoudingsregelingen van

29 toezichthoudende autoriteiten in 13 niet-lid-

staten. De aanbeveling is een stap op weg naar

consistente Europese toezichtpraktijken, daar

alle nationale bevoegde autoriteiten zich heb-

ben verbonden tot naleving van de bevindingen,

hetgeen de participatie van derde landen in Eu-

ropese colleges van toezichthouders zal harmo-

niseren.

EBA heeft in 2015 bovendien gereageerd op het

verzoek van de Commissie om technisch advies

inzake de gelijkwaardigheid van de wettelijke en

toezichtregelingen in specifieke niet-EU-landen.

In 2015 werden de resultaten van haar beoorde-

ling van zes niet-EU-landen bij de Commissie

ingediend in de vorm van een verslag en een ad-

vies over gelijkwaardigheid. Bovendien werd een

memorandum van samenwerking tussen EBA

en de toezichthoudende autoriteiten van landen

in Zuidoost-Europa ondertekend om een kader

voor samenwerking en informatie-uitwisseling

tot stand te brengen.

Tot slot heeft EBA een kaderregeling voor sa-

menwerking met belangrijke afwikkelingsauto-

riteiten in rechtsgebieden met grote financiële

centra voorgesteld, die toekomstige samenwer-

kingsregelingen tussen toezicht- of afwikke-

lingsautoriteiten in de EU en hun evenknieën bui-

ten de EU zal vergemakkelijken.