Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

L - A w t o r i t à B a n k a r j a E w r o p e a

6

vulnerabilitajiet prinċipali fis-settur bankarju

fuq il-bażi tal-evoluzzjoni ta’ sett ta’ indikaturi

ewlenin tar-riskju (KRI). B’lista estiża tar-rap-

purtar tal-entitajiet kif ukoll żieda fin-numru

ta’ KRIs, matul l-2015, l-EBA wettqet xogħol

sostanzjali biex ittejjeb it-tabella operattiva

tar-riskji.

L-EBA tissorvelja wkoll it-tendenzi fil-kwalità

tal-assi fil-pajjiżi tal-UE. L-Awtorità kkon-

tribwixxiet għad-diskussjonijiet dwar is-self

improduttiv (NPL) fil-Kumitat Ekonomiku u Fi-

nanzjarju u fil-Kumitat tas-Servizzi Finanzjarji

tal-UE b’analiżi tar-ratba bejn il-proporzjoniji-

et kapitali, il-proporzjonijiet tal-NPL u r-rieda

tal-banek biex isellfu u l-bidliet fil-mudelli

tan-negozju tal-banek u l-profittabilità

tagħhom. Fl-2015, din ipprovdiet internament

u lill-Bord ta’ Superviżuri (BoS) r-rapporti

dwar il-prestazzjoni tal-banek tal-UE, b’dejta

granulari bank minn bank, abbażi tar-riżultati

kull tliet xhur ta’ banek kbar tal-UE.

F’Settembru 2015, l-EBA bdiet toħroġ rapport

dwar l-assenzjoni tal-assi tal-banek, li se jiġi

ppubblikat kull sena fuq is-sit web tal-EBA.

Minbarra r-rappurtar regolari, l-EBA kkon-

tribwixxiet ukoll għal studji

ad hoc

. Fil-bidu

tal-2015, l-Awtorità ppubblikat dokument

dwar l-implikazzjonijiet potenzjali ta’ miżuri

regolatorji dwar il-mudelli tan-negozju tal-

banek. Id-dokument iffoka fuq bidliet possibbli

li l-banek jista’ jkollhom jintroduċu, filwaqt li

jadattaw il-mod tagħhom ta’ kif jagħmlu ne-

gozju għar-rekwiżiti regolatorji ġodda.

Fl-2015, l-EBA wettqet ħidma preparatorja

sinifikanti għat-test tal-istress tal-2016 mad-

war l-UE. Elementi ewlenin ta’ dan it-test tal-

istress diġà ġew ippubblikati f’Lulju 2015, u

f’Novembru 2015 l-EBA ppubblikat abbozz ta’

nota tal-metodoloġija relatata mat-test tal-is-

tress rivedut flimkien mal-abbozz tal-mudelli

tat-test tal-istress. Il-partijiet ikkonċernati

rilevanti ġew imħeġġa jikkummentaw kemm

dwar il-metodoloġija kif ukoll dwar il-mudelli.

Matul it-tieni parti tal-2015, l-EBA wettqet

eżerċizzju ta’ trasparenza madwar l-UE

kollha. Id-dejta, li tkopri 105 banek minn

21 pajjiż madwar l-UE u n-Norveġja, ħarġet

fl-24 ta’ Novembru 2015. Fuq is-sit web

tagħha, l-EBA ppubblikat ġabra estensiva ta’

dejta bank minn bank, inkluż firxa wiesgħa

ta’ għodod interattivi biex tiffaċilita l-analiżi u

l-viżwalizzazzjoni tar-riżultati. Il-pubblikazz-

joni ġiet ikkumplimentata b’rapport li jiġbor

fil-qosor ir-riżultati aggregati tal-eżerċizzju

u jagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżviluppi reċenti

madwar il-banek tal-UE.

L-ipproċessar u l-ġbir tad-dejta u l-proċeduri

għall-eżerċizzju 2015 kien pass kbir ’il qudd-

iem peress li l-EBA ddependiet l-aktar fuq

l-informazzjoni rrappurtata lilha fuq bażi

regolari permezz tal-oqfsa ta’ rappurtar

superviżorju (ir-rappurtar finanzjarju (FIN-

REP), ir-rappurtar komuni (COREP)). Għall-

ewwel darba, il-mudelli imtlew b’mod ċentrali

mill-EBA u ntbagħtu għal verifika mill-banek

u s-superviżuri. F’dan il-proċess, l-EBA

pproċessat u żvelat sa 13 600 punt ta’ de-

jta għal kull bank involut; dan ammonta għal

aktar minn 1.3 punti tad-dejta ppubblikati

f’forma aggregata.

Fl-2015, l-EBA kompliet il-valutazzjoni tagħha

tar-rapporti tal-pilastru 3 (fejn l-informazzjoni

hija meħtieġa taħt parti tmienja tas-CRR) li

ġiet imwaqqfa fl-2014 biex tiffoka fuq l-ab-

bozzar ta’ linji gwida dwar l-użu tal-kunċetti

ta’ materjalità, kunfidenzjalità u n-natura

proprjetarja ta’ informazzjoni kif ukoll fuq il-

frekwenza ta’ żvelar.

F’Lulju 2015, l-EBA ppubblikat ir-rapport

tagħha dwar miżuri ta’ politika makropruden-

zjali fl-UE kollha. L-għan ta’ dan ir-rapport

kien li jsir rendikont tal-firxa ta’ prattiki app-

likati minn Stati Membri tal-UE fir-rigward

tad-dispożizzjonijiet għall-politiki makropru-

denzjali stabbiliti fis-CRR u s-CRD IV, li jiffu-

kaw fuq l-interazzjoni ta’ għanijiet u għodod

makroprudenzjali u mikroprudenzjali.

Fl-2015 l-assigurazzjoni tal-kwalità tad-dejta

kienet qasam ewlieni ieħor ta’ ħidma għall-

EBA, wara t-twessigħ tal-ġbir tad-dejta fl-

2014 bl-introduzzjoni ta’ standards ġodda ta’

rappurtar, li pprovdew informazzjoni armoniz-

zata bis-sħiħ dwar il-fondi proprji tal-banek

stess (COREP) u d-dejta dwar il-karta tal-

bilanċ (Finrep). Matul l-2015 sar investiment

f’riżorsi sinifikanti, li wasslu għal għadd ta’

titjib, bħall-implimentazzjoni ta’ aktar minn

1 500 regola ta’ validazzjoni fIl-pjattaforma

superviżorja Ewropea (ESP) tal-EBA. Barra

minn hekk, il-memorandum ta’ qbil għall-

kondiviżjoni tad-dejta mikroprudenzjali ta’

banek individwali ġie aġġornat fl-2015, u dan

wassal għal estensjoni biex jiġu koperti s-CAs

kollha li jirrappurtaw id-dejta dwar l-istand-

ards tekniċi ta’ implimentazzjoni (ITS) lill-EBA.

F’Lulju 2014, il-Bord dwar l-Istandards In-

ternazzjonali tal-Kontabbiltà ħareġ IFRS 9

strumenti finanzjarji, li jieħu post l-istandard

ta’ rappurtar għall-istrumenti finanzjarji fis-

seħħ fl-UE sa mill-2005 (IAS 39). IFRS 9 b’mod

fundamentali jbiddel il-mod li bih l-istrumen-

ti finanzjarji jiġu kkunsidrati fil-kontijiet u,

għalhekk, huwa meħtieġ aġġornament bir-

reqqa tal-qafas ta’ rappurtar finanzjarju għar-

reporters tal-istandards internazzjonali tar-

rappurtar finanzjarju (IFRS) inklużi fl-ITS dwar

rappurtar superviżorju (FINREP). Minħabba