Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

S O M M A R J U E Ż E K U T T I V T A R - R A P P O R T A N N W A L I 2 0 1 5

5

It-tisħiħ tal-konverġenza superviżorja

u l-iżgurar tal-implimentazzjoni

konsistenti tal-politiki superviżorji u

regolatorji madwar l-UE

Fl-2015, żewġ temi importanti ta’ ħidma

ta’ konverġenza superviżorja kienu: “pi-

lastru 2”, fid-dawl tad-data ta’ implimen-

tazzjoni antiċipata tal-linji gwida tal-EBA

dwar metodoloġiji komuni għall-proċess ta’

reviżjoni u evalwazzjoni superviżorji (SREP)

fl-1 ta’ Jannar 2016 u “ippjanar ta’ rkupru”,

meta jiġu kkunsidrati d-dħul fis-seħħ tal-

BRRD fil-bidu tas-sena u r-rekwiżiti dwar il-

kulleġġi superviżorji.

Il-ħidma

tal-EBA

dwar

konverġenza

superviżorja ġiet żviluppata permezz tal-val-

utazzjoni ta’ prattiki superviżorji, il-produzz-

joni ta’ politika superviżorja u l-programm ta’

taħriġ tal-EBA.

ƒ

ƒ

Valutazzjoni tal-prattiki superviżorji: l-EBA

ffukat l-isforzi tagħha fuq il-produzzjoni

tal-ewwel rapport annwali tagħha dwar

il-konverġenza superviżorja (ippubblikat

f’April 2015) kif ukoll fuq il-valutazzjoni tal-

funzjonament tal-kulleġġi superviżorji u

l-konverġenza fl-ippjanar ta’ rkupru.

ƒ

ƒ

Produzzjoni

tal-politika

superviżorja:

fl-2015, il-ħidma politika tal-EBA dwar

konverġenza superviżorja ffukat fuq il-kwist-

jonijiet tal-pilastru 2 u b’hekk, bl-għan li tiġi

indirizzata l-ambigwità u jkun hemm grad

ogħla ta’ konverġenza, l-EBA ppubblikat

opinjoni dwar l-interazzjoni tal-pilastru 1,

tal-pilastru 2 u r-rekwiżiti tal-bafer ikkom-

binat u dwar l-ammont massimu distribwib-

bli (MDA). Barra dan, fil-kuntest tal-pilastru

2, attwalment l-EBA qiegħda tiżviluppa

politika dwar ir-riskju tat-teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT), li

r-riżultat ta’ dan se jikkomplimenta l-linji

gwida tal-SREP tal-EBA. Finalment, l-EBA

qiegħda telabora wkoll politika dwar obbligi

ssimplifikati għall-ippjanar ta’ rkupru skont

il-BRRD.

ƒ

ƒ

Il-programm ta’ taħriġ tal-EBA: fl-2015,

l-EBA pprovdiet numru rekord ta’ 24 pro-

gramm ta’ taħriġ lil persunal tal-awtorita-

jiet kompetenti (CAs), żieda ta’ 41 % mit-

taħriġ offrut fl-2014, li jilħaq aktar minn

1 000 parteċipant. Fl-2015 it-taħriġ tal-EBA

kkonsista f’16-il programm ta’ taħriġ set-

torjali, li tnejn minnhom kienu trans-set-

torjali u ko-organizzati mal-EIOPA u ħamsa

kienu taħriġ tal-ħiliet komuni. B’kollox,

fl-2015, 1 018-il parteċipant attendew il-

programmi ta’ taħriġ tal-EBA, b’uħud mill-

kandidati tqiegħdu fuq il-listi ta’ stennija

għas-sessjonijiet ta’ taħriġ li għalihom app-

likaw ħafna nies.

L-identifikazzjoni, l-analiżi u l-indirizzar

tar-riskji ewlenin fis-settur bankarju

tal-UE

Bħala parti mill-valutazzjoni tal-EBA tar-

riskji

u

l-vulnerabilitajiet

tas-sistema

bankarja tal-UE, l-EBA kompliet tipproduċi

r-Rapport ta’ Valutazzjoni tar-Riskju tagħha

(RAR) darbtejn fis-sena. Ir-rapport jipprovdi

stampa li tħares ’il quddiem tar-riskji abbażi

ta’ dejta superviżorja u tas-suq kif ukoll fuq

l-intelliġenza tas-suq.

It-tabelli operattivi tar-riskji tal-EBA huma

komponent ieħor tal-valutazzjoni tar-riskju

regolari magħmula kull tliet xhur mill-EBA

u jikkumplimentaw ir-rapport ta’ valutazzjoni

tar-riskju. Dawn jiġbru fil-qosor ir-riskji u l-

1

7

2

6

3

5 4

Figura 2:

Suġġetti ewlenin għall-attenzjoni superviżorja fl-2015

RISKJU TAL-KREDITU U

KWALITÀ TAL-ASSI

RIMUNERAZZJONI

POŻIZZJONI KAPITALI

BENCHMARKING

SUPERVIŻORJU

IMPATT TAR-RISKJI

ĠEOPOLITIĊI

RISKJU TA’ MĠIBA

RISKJU TAL-IT U KWALITÀ TAD-

DATA

SUĠĠETTI

EWLENIN