Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 . G A D A Z I Ņ O J U M A K O P S A V I L K U M S

7

vispārējs atjauninājums attiecībā uz ziņotājiem

saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārska-

tu standartiem (SFPS), kas būtu iekļauts ĪTS

par uzraudzības ziņošanu (

Finrep

). Ņemot vērā

to, cik svarīgi ir konsultēties ar iestādēm pēc

iespējas agrāk izmaiņu noteikšanas procesā

attiecībā uz

Finrep

ziņošanu, EBI 2015. gada

decembrī uzsāka sabiedrisku apspriešanu par

ierosinātajām izmaiņām.

Patērētāju aizsardzība, uzraugot finanšu

inovācijas un nodrošinot drošus un

efektīvus maksājumu pakalpojumus

visā ES

EBI 2015. gadā turpināja uzlabot patērētāju

aizsardzību un sekmēt patērētājiem paredzēto

finanšu produktu un pakalpojumu pārredza-

mību, vienkāršību un godīgumu vienotajā tir-

gū. EBI arī analizēja finanšu iestāžu pieļautās

kļūdas rīcībā ar privātklientiem, kas var ne

tikai būtiski kaitēt patērētājiem, bet arī ļoti

negatīvi ietekmēt uzticēšanos tirgum, finanšu

stabilitāti un finanšu sistēmas integritāti.

EBI izstrādāja vairākus regulatīvo prasību ko-

pumus attiecībā uz produktiem, kas ietilpst

EBI darbības jomā, t. i., attiecībā uz hipotekā-

rajiem aizdevumiem, patēriņa aizdevumiem,

depozītiem, maksājumu kontiem, maksājumu

pakalpojumiem un elektronisko naudu. Jautā-

jumos, kas saistīti ar banku nozari, bet ir nozī-

mīgi apdrošināšanas un ieguldījumu nozarēm,

EBI cieši sadarbojās ar abām pārējām Eiropas

uzraudzības iestādēm (EUI) — EAAPI un EVTI.

Dažas no 2015. gadā īstenotajām aktivitātēm

ir šādas:

ƒ

EBI 2015. gada jūlijā publicēja pamatno-

stādnes banku privātklientu pakalpojumu un

produktu izstrādātājiem un izplatītājiem par

produktu uzraudzības un pārvaldības kārtī-

bu. Šīs pamatnostādnes nosaka regulējumu

tam, lai izstrādātāji un izplatītāji stingri un

atbildīgi veiktu produktu izstrādi un izplatī-

šanu.

ƒ

EBI 2015. gada decembrī publicēja kon-

sultāciju dokumentu par pamatnostādņu

projektu attiecībā uz atalgojuma politiku

un praksi. Ar šo pamatnostādņu projektu

EBI tiecas risināt jautājumu par sliktu atal-

gojuma politiku un praksi, ko tā ir identifi-

cējusi kā galveno faktoru, kura dēļ banku

privātklientu pakalpojumi un produkti tiek

pārdoti kļūdaini. Pamatnostādņu projekts

nosaka satvaru, kurā finanšu iestādes varēs

īstenot tādu atalgojuma politiku un praksi,

kas saistīs stimulus ar taisnīgu attieksmi

pret patērētājiem un samazinās kļūdainas

pārdošanas risku, kuras dēļ uzņēmumiem

rodas izmaksas.