Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

E i r o p a s B a n k u i e s t ā d e

6

venajiem riskiem un neaizsargātību banku no-

zarē, pamatojoties uz svarīgāko riska rādītāju

(

KRI

) kopuma attīstību. EBI 2015. gadā veica

ievērojamu darbu, lai uzlabotu riska paneli,

paplašinot to vienību sarakstu, kuras sniedz

pārskatus, un palielinot

KRI

skaitu.

EBI arī uzrauga tendences attiecībā uz aktīvu

kvalitāti ES valstīs. Iestāde piedalījās disku-

sijās par ieņēmumus nenesošiem kredītiem

(INK) ES Ekonomikas un finanšu komitejā

un Finanšu pakalpojumu komitejā, sniedzot

analīzi par saikni starp kapitāla rādītājiem,

INK īpatsvaru un banku vēlēšanos aizdot un

izmaiņām banku uzņēmējdarbības modeļos

un to ienesīgumā. EBI iekšēji un Uzraudzības

padomei (UP) 2015. gadā sniedza pārskatus

par ES banku darbību — ar datiem, kas iedalīti

apakšgrupās pa bankām, pamatojoties uz lie-

lu ES banku ceturkšņa rezultātiem.

EBI 2015. gada septembrī publicēja pirmo zi-

ņojumu par banku aktīvu apgrūtinājumu, un

turpmāk šāds ziņojums EBI tīmekļa vietnē tiks

publicēts katru gadu. Papildus regulārajiem

ziņojumiem EBI piedalījās arī

ad hoc

pētījumu

veikšanā. Iestāde 2015. gada sākumā pub-

licēja dokumentu par regulatīvo pasākumu

potenciālo ietekmi uz banku uzņēmējdarbī-

bas modeļiem. Dokumentā galvenā vērība tika

pievērsta tam, kādas iespējamās izmaiņas

bankām vajadzētu ieviest, pielāgojot to uzņē-

mējdarbības veidus jaunajām regulatīvajām

prasībām.

EBI 2015. gadā veica ievērojamu darbu, lai sa-

gatavotos ES mēroga spriedzes testam, kas

tiks veikts 2016. gadā. Galvenie šā spriedzes

testa elementi tika publicēti jau 2015. gada

jūlijā, bet 2015. gada novembrī EBI publicēja

pārskatīto spriedzes testa projekta metodisko

piezīmi kopā ar spriedzes testa projekta veid-

nēm. Attiecīgās ieinteresētās personas tika

mudinātas izteikt viedokli gan par metodolo-

ģiju, gan veidnēm.

EBI 2015. gada otrajā pusē ES mērogā rīko-

ja pārredzamības izmēģinājumu. Dati par

105 bankām 21 valstī, aptverot ES un Norvēģi-

ju, tika publiskoti 2015. gada 24. novembrī. EBI

savā tīmekļa vietnē publicēja plašu datu apjo-

mu par katru banku, tostarp, dažādus interak-

tīvus rīkus, kas paredzēti rezultātu analīzes

un vizualizācijas atvieglošanai. Šo publikāciju

papildināja ziņojums, kurā tika apkopoti izmē-

ģinājuma kopējie rezultāti un sniegts pārskats

par neseno notikumu attīstību ES bankās.

Liels solis uz priekšu bija 2015. gada izmēģi-

nājuma datu apstrādes un vākšanas process,

kā arī procedūras, jo EBI galvenokārt paļāvās

uz informāciju, kas tai regulāri tika iesniegta,

izmantojot uzraudzības ziņošanas satvarus

(finanšu ziņošana (

Finrep

), kopējā ziņošana

(

COREP

)). Pirmo reizi EBI centralizēti aizpildī-

ja veidnes un nosūtīja tās pārbaudei bankām

un uzraugiem. Šajā procesā EBI par katru

iesaistīto banku apstrādāja un publiskoja līdz

pat 13 600 datu punktu; tādējādi apkopotā vei-

dā tika publicēti vairāk nekā 1,3 miljoni datu

punktu.

EBI 2015. gadā atsāka izvērtēt trešā pīlāra

ziņojumus (kad informācija nepieciešama sa-

skaņā ar KPR astoto daļu), kuru izvērtēšana

2014. gadā bija pārtraukta, lai pievērstu īpašu

uzmanību pamatnostādņu izstrādei par būtis-

kuma, konfidencialitātes un īpašumā esošas

informācijas jēdzienu izmantošanu un par in-

formācijas atklāšanas regularitāti.

EBI 2015. gada jūlijā publicēja tās sagatavoto

ziņojumu par makroprudenciālajiem politi-

kas pasākumiem ES. Šā ziņojuma mērķis bija

novērtēt ES dalībvalstu daudzveidīgo praksi at-

tiecībā uz KPR un KPD IV definētajiem makro­

prudenciālās politikas noteikumiem, uzsverot

makroprudenciālo un mikroprudenciālo mērķu

un mehānismu mijiedarbību.

Cits svarīgs EBI darba virziens 2015. gadā bija

datu kvalitātes nodrošināšana pēc 2014. gadā

notikušās datu vākšanas paplašināšanas, kad

tika ieviesti jauni pārskatu standarti, kas no-

drošināja pilnībā saskaņotu informāciju par

banku pašu kapitālu (

COREP

) un bilances da-

tiem (

Finrep

). Ievērojami resursi tika ieguldīti

2015. gadā, tādēļ tika veikti vairāki uzlabojumi,

piemēram, tika ieviesti vairāk nekā 1500 va-

lidācijas noteikumu EBI Eiropas uzraudzības

platformā (EUP). Turklāt 2015. gadā tika atjau-

nināts saprašanās memorands par atsevišķu

banku mikroprudenciālo datu apmaiņu, kā re-

zultātā tas tika paplašināts, lai aptvertu visas

KI, kas ziņo EBI par īstenošanas tehniskajiem

standartiem (ĪTS).

Starptautisko grāmatvedības standartu pa-

dome 2014. gada jūlijā publicēja devīto starp-

tautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS)

Finanšu instrumenti

, ar ko aizstāj finanšu ins-

trumentu pārskatu standartu, kas ES bija spē-

kā kopš 2005. gada (39. starptautiskais grā-

matvedības standarts). Finanšu instrumentu

uzskaites veidus būtiski maina 9. SFPS, tādēļ

ir nepieciešams finanšu pārskatu sistēmas