Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 . G A D A Z I Ņ O J U M A K O P S A V I L K U M S

5

Uzraudzības konverģences stiprināšana

un uzraudzības un regulatīvās

politikas konsekventas īstenošanas

nodrošināšana ES mērogā

Uzraudzības konverģences jomā 2015. gadā

bija šādas divas svarīgas tēmas: “otrais pī-

lārs”, ņemot vērā to, ka plānotais termiņš, līdz

kuram ir jāīsteno EBI pamatnostādnes par uz-

raudzības pārbaudes un izvērtēšanas proce-

sa (

SREP

) kopējo metodoloģiju, ir 2016. gada

1. janvāris; un “atveseļošanas plānošana”,

ņemot vērā to, ka gada sākumā stājās spēkā

BAND, kā arī uzraudzības kolēģijām noteiktās

prasības.

EBI darbs uzraudzības konverģences jomā

tika uzlabots, izvērtējot uzraudzības praksi,

izstrādājot uzraudzības politiku, kā arī EBI ap-

mācības programmas ietvaros.

ƒ

ƒ

Uzraudzības prakses izvērtēšana: EBI pie-

vērsa īpašu uzmanību tās pirmā ikgadējā

ziņojuma izstrādei par uzraudzības kon-

verģenci (publicēts 2015. gada aprīlī), kā arī

uzraudzības iestāžu kolēģiju darbības un

atveseļošanas plānošanas konverģences

izvērtēšanai.

ƒ

ƒ

Uzraudzības politikas izstrāde: 2015. gadā

EBI politikas darbs uzraudzības konverģen-

ces jomā bija vērsts uz jautājumiem, kas

saistīti ar otro pīlāru, tādēļ EBI ar mērķi

novērst neskaidrības un panākt augstāku

konverģences līmeni publicēja atzinumu

par pirmā pīlāra, otrā pīlāra un apvienoto

rezervju prasību mijiedarbību un par mak-

simālo sadalāmo summu (MSS). Papildus

2. pīlāra kontekstā EBI pašlaik izstrādā po-

litiku attiecībā uz risku, kas saistīts ar infor-

mācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT),

un šā darba rezultāts papildinās EBI

SREP

pamatnostādnes. Visbeidzot, EBI arī izstrā-

dā politiku par vienkāršotajām saistībām

atveseļošanas plānošanas ietvaros saskaņā

ar BAND.

ƒ

ƒ

EBI apmācības programma: 2015. gadā EBI

nodrošināja rekordlielu apmācības prog-

rammu skaitu kompetento iestāžu (KI) dar-

biniekiem — 24, kas ir par 41 % vairāk nekā

2014. gadā, un tajās piedalījās vairāk nekā

1000 dalībnieku. EBI apmācība 2015. gadā

sastāvēja no 16 nozaru apmācības prog-

rammām, divas no kurām bija starpnoza-

ru programmas un tika organizētas kopīgi

ar EAAPI, bet piecas — vispārīgo prasmju

apmācības programmas. EBI apmācības

programmās 2015. gadā kopā piedalījās

1018 dalībnieki, turklāt uz dažām apmācī-

bas sesijām pieprasījums tika pārsniegts un

kandidāti bija jāiekļauj gaidīšanas sarakstā.

Galveno risku identificēšana, analīze un

novēršana ES banku nozarē

EBI veiktā ES banku sistēmas risku un neaiz-

sargātības novērtējuma ietvaros EBI turpināja

divreiz gadā sagatavot riska novērtējuma zi-

ņojumu (RNZ). Ziņojumā sniegtas prognozes

par riskiem, pamatojoties uz uzraudzības un

tirgus datiem, kā arī tirgus informāciju.

Cits regulārā riska novērtējuma komponents

ir EBI riska paneļi, ko EBI izstrādā reizi ce-

turksnī un kas papildina riska novērtējuma

ziņojumu. Tajos apkopota informācija par gal-

1

7

2

6

3

5 4

2. attēls.

Galvenās tēmas, kurām uzraudzības iestādes pievērsās 2015. gadā

KREDĪTRISKS UN

AKTĪVU KVALITĀTE

ATALGOJUMS

KAPITĀLA POZĪCIJA

UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU

VEIKTĀ SALĪDZINĀŠANA

AR ETALONU

ĢEOPOLITISKO RISKU

IETEKME

AR CILVĒKU UZVEDĪBU

SAISTĪTAIS RISKS

IT RISKS UN DATU KVALITĀTE

GALVENĀS

TĒMAS