Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

E I R O P A S B A N K U I E S T ā D E

4

Tādu noteikumu pabeigšana, ar kuriem

reglamentē efektīvu atveseļošanos,

noregulējumu un noguldījumu garantiju

sistēmas

Krīžu pārvarēšanas jomā EBI uzsāka saspring-

tu darba programmu, lai palīdzētu visām ES

dalībvalstīm uzlabot to atveseļošanas, nore-

gulējuma un noguldītāju aizsardzības kārtī-

bu. Darba programma bija vērsta uz šādiem

aspektiem: (i) reglamentējošo noteikumu pa-

beigšana un uzlabošana, izmantojot 2. līmeņa

standartus un pamatnostādnes; (ii) uzrau-

dzības konverģences veicināšana, tostarp, ar

uzraudzības un noregulējuma kolēģiju starp-

niecību, un (iii) līdzdalība globālā ambiciozā

noregulējuma darba plānā. Līdz ar banku sa-

vienības izveidošanu EBI uzņēmās papildu pie-

nākumus kā ES mēroga koordinatore.

Saskaņā ar pilnvarām, kas izriet no Banku atve-

seļošanas un noregulējuma direktīvas (BAND)

un Noguldījumu garantiju sistēmu direktīvas

(NGSD), EBI kopš 2014. gada ir izstrādājusi

33 tehniskos standartus, pamatnostādnes un

atzinumus noregulējuma un noguldītāju aiz-

sardzības kontekstā. Šie 2. līmeņa dokumenti

noslēdz saskaņoto reglamentējošo noteikumu

kopumu, kā arī sniedz atbalstu uzraudzības un

noregulējuma iestādēm un noguldījumu ga-

rantiju sistēmām (NGS) visā ES saistībā ar šo

noteikumu praktisku piemērošanu.

EBI 2015. gada darba programmā īpaši sva-

rīgs pasākums bija regulatīvo tehnisko stan-

dartu (RTS) galīgā projekta izstrāde par mini-

mālo prasību noteikšanu pašu kapitālam un

atbilstīgajām saistībām (

MREL

).

MREL

saska-

ņā ar BAND nodrošina, ka iestādei maksātne-

spējas gadījumā ir pietiekami daudz saistību,

kuras var norakstīt vai konvertēt, lai absorbētu

zaudējumus. Noregulējuma iestādes katrā at-

sevišķā gadījumā nosaka

MREL

katrai iestādei

kā stingru minimumu. RTS sīkāk precizē šai

prasībai piemērojamos kritērijus, tādējādi kā

mērķi paredzot ievērojami lielāku saskaņotī-

bu, vienlaikus respektējot iestāžu un uzņēmēj-

darbības modeļu dažādību visā ES.

Attiecībā uz pārrobežu sadarbību un koordi-

nāciju EBI izstrādāja regulējumu noregulēju-

ma iestāžu un citu iestāžu sadarbībai kolēģiju

veidā. Šis regulējums paredz aktīvu informāci-

jas apmaiņu un veicina efektīvu dialogu starp

iestādēm, kas ir atbildīgas par bankām un to

meitasuzņēmumiem / nozīmīgām filiālēm, kā

arī palīdz kopīgi pieņemt lēmumus.

EBI galīgajā RTS projektā nosaka, kā šīm ko-

lēģijām būtu jādarbojas, cita starpā paredzot

to, kā notiek noregulējuma kolēģiju izveidoša-

na un vadība, noregulējuma plānu izstrādāša-

na tajās un noregulējuma shēmu izpilde.