Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 . G A D A Z I Ņ O J U M A K O P S A V I L K U M S

3

Sasniegumi 2015. gadā

Vienotā noteikumu kopuma

pabeigšana un prudenciālā regulējuma

konsekvences veicināšana

Eiropas Banku iestāde (EBI) 2015. gadā strā-

dāja, lai pabeigtu lielāko daļu no G20 paketes,

tādējādi stiprinot vienoto noteikumu kopumu,

kas piemērojams Eiropas Savienības (ES)

banku nozarei. Šis darbs ietvēra saistošu teh-

nisko standartu, ziņojumu, pamatnostādņu un

atzinumu izstrādi par dažādām tēmām saska-

ņā ar Kapitāla prasību direktīvu (KPD) un Ka-

pitāla prasību regulu (KPR).

Atalgojuma jomā EBI 2015. gadā strādāja pie

stingrāka atalgojuma regulējuma ES iestādēm

un vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodroši-

nāšanas, izstrādājot pamatnostādnes par pa-

reizu atalgojuma politiku, kas stāsies spēkā

2017. gada 1. janvārī. Būtisks elements, kam

EBI pievērsa uzmanību, strādājot šajā jomā,

bija proporcionalitātes principa piemēroša-

na īpašos apstākļos, un tā rezultātā Iestāde

sniedza atzinumu Eiropas Komisijai, Eiropas

Parlamentam un Padomei, kas tiks izmantots

pašlaik notiekošajā atalgojuma noteikumu

pārskatīšanā.

Likviditātes jomā EBI 2015. gadā publicēja

savu priekšlikumu par neto stabila finansēju-

ma rādītāja (NSFR) kalibrēšanu, kā arī izvērtē-

jumu par tā ietekmi uz ES iestāžu riska profilu

pēc uzņēmējdarbības modeļa, finanšu tirgiem,

banku aizdevumiem un ekonomiku kopumā.

NSFR ziņojumā

EBI ieteica ES ieviest NSFR

individuāli un konsolidēti un paredzēja atse-

višķus izņēmumus attiecībā uz dažām Eiropas

īpatnībām, kā to tika lūgusi Komisija.

NSFR

ziņojums

atbalstīs Komisiju izvērtējot, vai ES

ir lietderīgi īstenot NSFR, un līdz 2016. gada

beigām iesniedzot Eiropas Padomei un Par-

lamentam savu tiesību akta priekšlikumu par

NSFR, lai nodrošinātu, ka iestādēm ir stabils

finansējuma avots.

EBI 2015. gadā deva būtisku ieguldījumu, lai

attīstītu Eiropas vērtspapīrošanas reglamen-

tējošos noteikumus, un tai bija būtiska nozīme

Komisijas priekšlikuma izstrādē par vērtspa-

pīrošanas tirgu atjaunošanu saistībā ar kapi-

tāla tirgu savienības projektu, kas pamatā ir

balstīts uz EBI 2015. gada jūlijā un decem-

brī publicēto atzinumu un ieteikumiem, kuri

aptvēra jautājumus par “īstas pārdošanas”

vērtspapīrošanu un sintētisko vērtspapīroša-

nu. Savos ieteikumos EBI uzsvēra vērtspapī-

rošanas tirgus restrukturizācijas nozīmību, lai

palielinātu ieguldītāju uzticēšanos vērtspapī-

rotiem produktiem, kliedētu aizspriedumus

par vērtspapīrošanas tirgu, kādi radās pēc fi-

nanšu krīzes laikā piedzīvotajiem bankrotiem

saistībā ar zemas kvalitātes un riskantiem

produktiem, un piedāvātu alternatīvu finan-

sējuma avotu reālajai ekonomikai. Turklāt EBI

kopīgi ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi

(EVTI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda

pensiju iestādi (EAAPI) arī konsultēja ieinte-

resētās personas par vērtspapīru produktiem

piešķirto kredītreitingu iedalīšanu kredītkvali-

tātes pakāpēs, attiecībā uz kurām tiek noteik-

tas kapitāla prasības saskaņā ar KPR. EBI arī

veica būtisku analīzi par ES vērtspapīrošanas

tirgu pārredzamību.

1. attēls.

EBI banku savienības kontekstā

Dalībvalstis,

kas nepiedalās

VUM/VNM

mehānismā

Vienotais

uzraudzības

mehānisms (VUM)

ECB

ES 19+

Vienotais

noregulējuma

mehānisms (VNM)

VNV

ES 19+

EBI

koordinēšana

un prakses

konverģence

Ārpus

Savienības

uzraudzības

iestādes

BANKU SAVIENĪBA

EBI reglamentējošo noteikumu kopums ES 28