Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

E i r o p a s B a n k u i e s t ā d e

10

Jomas, kurām tiks pievērsta

galvenā uzmanība 2016. gadā

EBI 2016. gadā būs jāstrādā saistībā ar ievē-

rojamu skaitu pilnvarojumu, lai nodrošinātu

regulatīvās reformas kopuma pabeigšanu

un uzraudzības prakses konsekvenci visā ES

banku sektorā. Dažas no galvenajām prioritā-

rajām jomām nākamajā gadā ir darbs saistībā

ar sviras rādītāja izstrādi, proporcionalitātes

principa iestrādāšana EBI produktos un tre-

šā pīlāra regulējuma pārskatīšana ES sistē-

mas ietvaros. Saistībā ar šiem mērķiem EBI

iesniegs priekšlikumus svarīgam regulatīvu

dokumentu un ziņojumu kopumam.

Vienotas pieejas veicināšana attiecībā

uz sviras rādītāja kalibrēšanu

Viens no galvenajiem jautājumiem, kas EBI

jārisina 2016. gadā, ir sviras rādītāja pārcel-

šana uz pirmo pīlāru un tā/to minimālā(-o)

līmeņa(-u) noteikšana, kas būtu jāņem vērā jo

īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības modeļiem

un riska profiliem. Ir jāanalizē arī daudzi citi

aspekti, piemēram, mijiedarbība ar īpatsvaru,

kas aprēķināts, balstoties uz riska svērtajiem

aktīviem (RSA), un likviditātes prasībām, kā arī

ietekme uz finanšu tirgu dažādiem segmen-

tiem. Papildus pilnvarojumam attiecībā uz uz-

ņēmējdarbības modeļiem EBI ir pilnvarota arī

izvērtēt vairākus aspektus saistībā ar ietekmi.

Īpaši ir jāizvērtē sviras rādītāja mijiedarbība ar

pašu kapitāla prasībām un likviditātes prasī-

bām, kas balstītas uz risku.

Kredītriska regulējuma uzlabošana

EBI 2016. gadā ziņos par regulējuma pārska-

tīšanu saistībā ar pieeju, kas balstīta uz iek-

šējiem reitingiem (

IRB

), jo īpaši tāpēc, lai ap-

kopotu atbildes, kas saņemtas par diskusiju

dokumentu par

IRB

pieejas nākotni, un EBI

viedokli par to, kā labāk integrēt respondentu

nostāju savā turpmākajā darbā. EBI arī preci-

zēs savus priekšlikumus attiecībā uz īpašas

uzmanības pievēršanu

IRB

pieejas regulatīva-

jām norisēm, kas jāpiemēro saskaņotāk KPR

prasību kontekstā, un tās piedāvātajam regu-

latīvo produktu (piemēram, tehnisko standar-

tu un pamatnostādņu

IRB

pieejas jomā) izstrā-

des grafikam. EBI pievērsīs īpašu uzmanību

otrajai

IRB

darba fāzei, kas attiecas uz sais-

tību nepildīšanas definīciju, un trešajai fāzei,

kas attiecas uz riska parametru aplēšanu un

procedūru attiecībā uz aktīviem, kuriem iestā-

jusies saistību neizpilde.

Proporcionalitātes principa

piemērošanas rezultātā radītās

ietekmes izvērtēšana

Atzīstot to, cik svarīgs ir dialogs ar ieinte-

resētajām personām, lai iegūtu specifisku

informāciju un pierādījumus, EBI organizē-

ja semināru par proporcionalitātes principa

piemērošanu, kas notika 2015. gada 3. jūlijā.

Šajā seminārā piedalījās vairāk nekā 130 de-

legātu, kuri cita starpā apsprieda un pētīja šā-

dus ar proporcionalitāti saistītus jautājumus:

proporcionalitāte un vienkāršošana banku

noteikumos; pašreizējie darba virzieni attie-

cībā uz proporcionalitāti un vienkāršošanu;

pieeja proporcionalitātes panākšanai praksē.

EBI 2016. gadā plāno pētīt nākamos propor-

cionalitātes un vienkāršošanas aspektus un

organizēt apaļā galda sanāksmi ar KI un no-

zares pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju, kas

nepieciešama darbam pie proporcionalitātes

principa integrēšanas tās regulatīvajos doku-

mentos.