Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 . G A D A Z I Ņ O J U M A K O P S A V I L K U M S

9

Papildus tam EBI 2015. gadā atbildēja uz Ko-

misijas lūgumu sniegt tehnisku atzinumu par

juridisko un uzraudzības režīmu ekvivalenci

konkrētās trešās valstīs. EBI veiktā sešu trešo

valstu izvērtējuma rezultāti 2015. gadā tika ie-

sniegti Komisijai kā ziņojums un EBI atzinums

par ekvivalenci. Turklāt EBI parakstīja sadar-

bības memorandu ar Dienvidaustrumu Eiro-

pas valstu uzraudzības iestādēm, lai izveidotu

sadarbības un informācijas apmaiņas satvaru.

Visbeidzot, EBI izteica priekšlikumu regulē-

jumam par sadarbības mehānismu ar galve-

najām noregulējuma iestādēm lielo finanšu

centru jurisdikcijās, kas nākotnē veicinās sa-

darbības mehānismus starp trešo valstu part-

neriem un ES uzraudzības vai noregulējuma

iestādēm.

Darbs pie starpnozaru jautājumiem

EBI 2015. gadā aktīvi sadarbojās ar EUI Apvie-

noto komiteju galvenajos jautājumos, kuros

nepieciešama banku nozares un citu nozaru

sadarbība. Vairākos jautājumos tika panāk-

ta cieša sadarbība arī ar Eiropas Sistēmis-

ko risku kolēģiju (ESRK), tostarp, saistībā ar

2016. gadā plānoto ES mēroga spriedzes tes-

tu.

Apvienotā komiteja 2015. gadā panāca ievēro-

jamu progresu, sevišķi attiecībā uz starpno-

zaru riska novērtēšanu un vienotā noteikumu

kopuma papildināšanu ar dokumentiem par

kredītreitinga kartēšanu, vērtspapīrošanu un

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēr-

šanu.

Divi starpnozaru ziņojumi par riskiem un ne-

aizsargātību sniedza efektīvu pārskatu par

galvenajiem starpnozaru riskiem, kas identifi-

cēti ES finanšu sistēmā. Galvenie šajos ziņoju-

mos identificētie faktori bija vājā ekonomikas

izaugsme ES, zemo procentu likmju apstākļi,

augsts finanšu tirgu svārstīgums, kā arī sa-

rūkoša strukturālo tirgu likviditāte un zema

finanšu iestāžu rentabilitāte.

Pēc ESI regulatīvā pilnvarojuma saskaņā gan

ar jauno Ceturto nelikumīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas novēršanas direktīvu, gan Nozie-

dzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas

regulu tika sākta apspriešanās par pamatno­

stādnēm attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas novēršanas un terorisma finan-

sēšanas novēršanas uzraudzību, balstoties uz

riskiem, kā arī par pamatnostādnēm attiecībā

uz klientu vienkāršoto un paplašināto uztica-

mības pārbaudi.

Turklāt EBI darbinieki ņēma dalību vairākās

ESRK darbības jomās, piemēram, saistībā

ar spriedzes testiem, makroprudenciālajiem

pasākumiem un politiku, tirgus strukturālo

likviditāti un pretcikliskām kapitāla rezervēm.

Galvenās tēmas, attiecībā uz kurām EBI un

ESRK 2015. gadā cieši sadarbojās, bija dalība

nekustamā īpašuma ekspertu grupā un kopī-

gajā darba grupā zemu procentu likmju jautā-

jumos, līdzdalība galīgā ziņojuma izstrādē par

nozaru riskiem un 2016. gadā paredzētā ES

mēroga spriedzes testa plānošana.