Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

E i r o p a s B a n k u i e s t ā d e

8

ƒ

ƒ

Vienlaikus ar pamatnostādnēm par kre-

dītspējas izvērtēšanu EBI 2015. gada jūnijā

publicēja pamatnostādnes par kavētiem

maksājumiem un piespiedu atsavināša-

nu, atbalstot Hipotekāro kredītu direktīvas

(HKD) 28. pantu. Šīs pamatnostādnes no-

saka prasības attiecībā uz politiku un pro-

cedūrām saistībā ar maksājumu grūtību

savlaicīgu atklāšanu un apstrādi, tostarp,

attiecībā uz darbinieku apmācību, kon-

taktiem ar patērētājiem, informācijas un

palīdzības sniegšanu patērētājiem, nore-

gulējuma procesu, patērētāju darījumu do-

kumentāciju un uzskaites datu glabāšanu.

EBI arī turpināja pildīt savu pilnvarojumu uz-

raudzīt jaunas un esošās finanšu darbības un

deva ieguldījumu drošu, vienkāršu un efektīvu

mazummaksājumu nodrošināšanā visā ES.

EBI 2015. gada februārī publicēja Komisijai,

Parlamentam un Padomei adresētu atzinumu

par tādu kolektīvo finansēšanu, kas ir balstīta

uz aizdevumiem. EBI pievērsās to risku izvēr-

tēšanai, ar kuriem saskaras tirgus dalībnieki,

kā arī šo risku izraisītāju izvērtēšanai un tam,

ciktāl tos būtu iespējams novērst, izmanto-

jot esošās ES direktīvas un regulas. Atzinu-

mā tika noteikts, ka atbilstīgākais ES tiesību

akts attiecībā uz kolektīvo finansēšanu, kas ir

balstīta uz aizdevumiem, ir Maksājumu pakal-

pojumu direktīva (MPD).

Iestāde 2015. gadā pielika vēl lielākas pūles to

jautājumu risināšanai, kas attiecas uz regulē-

juma un uzraudzības konverģenci maksājumu

jomā. EBI mērķis ir garantēt drošus, vienkār-

šus un efektīvus maksājumus visā ES. Par pir-

mo soli šajā procesā var uzskatīt EBI izdotās

galīgās pamatnostādnes par internetā veikto

maksājumu drošību, kas ir piemērojamas no

2015. gada 1. augusta. EBI arī sāka īstenot

pārskatīto Maksājumu pakalpojumu direktīvu

(MPD 2), kas stājās spēkā 2016. gada janvārī

un kurā ir noteikts, ka EBI ir jāizstrādā seši

tehniskie standarti un piecas pamatnostādņu

kopas.

Iestāde 2015. gada jūnijā publicēja savu gada

ziņojumu par patērētāju tendencēm, kurā uz-

svēra astoņas nozīmīgas tendences, kurām

EBI, iespējams, varētu pievērsties nākotnē,

proti, mājsaimniecību parādsaistības; banku

komisijas maksu pārredzamība un salīdzi-

nāmība; maksājumu inovācijas; strukturētie

noguldījumi; komerciālā tirdzniecības prakse

un atlīdzība; alternatīvie finanšu pakalpojumu

sniedzēji.

Starptautiskās saistības

EBI aktīvi piedalās Bāzeles Banku uzraudzī-

bas komitejas (

BCBS

) sanāksmēs, vairākās

tās ekspertu apakškomitejās un dažādās spe-

cializētās darba grupās un uzdevumgrupās.

Ja nepieciešams, tā piedalās

BCBS

sviras rā-

dītāja definīcijas noteikšanā, un 2015. gadā tā

piedalījās kopējā tirgus riska regulējuma pār-

skatīšanā — tā dēvētajā tirdzniecības portfeļa

fundamentālajā pārskatīšanā, kā arī kredīta

vērtības korekcijas (

CVA

) regulējuma pārska-

tīšanā. Turklāt EBI bija iesaistīta arī Bāzeles

komitejas darbā saistībā ar vairākām regulatī-

vajām iniciatīvām.

Tāpat kā iepriekšējos gados EBI aktīvi pieda-

lījās Finanšu stabilitātes padomes (FSP) gal-

venajās aktivitātēs Noregulējuma koordinā-

cijas grupas sastāvā, kā arī FSP apspriedēs

par to banku finansēšanu, attiecībā uz kurām

ir piemērots noregulējums. Pēdējā laikā EBI

piedalījās arī Pārrobežu krīžu pārvarēšanas

grupas (

CBCM

) darbā saistībā ar jautājumiem

par piekļuves nepārtrauktību finanšu tirgus

infrastruktūrām, kā arī jaunajā Finanšu tirgus

infrastruktūras pārrobežu krīžu pārvarēšanas

grupā.

EBI strādāja pie vadlīnijām, lai palīdzētu KI

apkopot Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) fi-

nanšu stabilitātes rādītājus noguldījumu pie-

ņēmējiem, izmantojot statistikas datus, kas

iegūti no EBI ĪTS par uzraudzības ziņošanu.

Iestāde 2015. gadā tika pilnvarota pārskatīt un

iesniegt ziņojumu Komisijai par KPD un KPR

piemērošanu Eiropas Savienības un dalībval-

stu sadarbībā ar trešām valstīm, identificējot

jomas, kuras attiecībā uz pārrobežu sadarbību

un informācijas apmaiņu ir jāturpina attīstīt.

EBI secināja, ka nav svarīgu problemātisku

jautājumu, kaut arī tika konstatēts, ka tiesību

aktu grozījumi līdzvērtības novērtējumu jomā

varētu veicināt labāku sadarbību.

Lai veicinātu trešo valstu uzraudzības iestāžu

pastāvīgu dalību uzraudzības iestāžu kolēģi-

jās, EBI pēc savas iniciatīvas pieņēma ietei-

kumu par 29 trešo valstu uzraudzības iestāžu

no 13 valstīm konfidencialitātes režīmu ekvi-

valenci. Šā ieteikuma pieņemšana ir solis ceļā

uz konsekventu ES uzraudzības praksi, jo visu

valstu kompetentās iestādes piekrita ievērot

tajā konstatēto un tas ļaus saskaņot trešo val-

stu dalību ES uzraudzības iestāžu kolēģijās.