Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 M . M E T I N Ė S A T A S K A I T O S S A N T R A U K A

7

Vartotojų apsauga, finansinių inovacijų

stebėjimas ir saugių bei efektyvių

mokėjimo paslaugų užtikrinimas visoje

ES

2015 m. EBI toliau stiprino vartotojų apsaugą

ir visoje bendrojoje rinkoje skatino vartoto-

jams skirtų finansinių produktų ir paslaugų

skaidrumą, paprastumą ir sąžiningumą. EBI

toliau nagrinėjo finansų įstaigų mažmeninės

elgsenos nesėkmes, galinčias ne tik gerokai

pakenkti vartotojams, bet ir smarkiai pakirsti

rinkos pasitikėjimą, finansinį stabilumą ir fi-

nansų sistemos patikimumą.

EBI parengė keletą administracinių reikala-

vimų rinkinių, skirtų EBI veiksmų sričiai pri-

klausantiems produktams, t. y. hipotekoms,

asmeninėms paskoloms, indėliams, mokė-

jimo sąskaitoms, mokėjimo paslaugoms ir

elektroniniams pinigams. Visam bankų sekto-

riui aktualiais, tačiau labiausiai su draudimo

ir investicijų sektoriais susijusiais klausimais

EBI artimai bendradarbiavo su kitomis dviem

Europos priežiūros institucijomis (EPI), EIOPA

ir ESMA. 2015 m. dar imtasi toliau aprašomos

veiklos.

ƒ

2015 m. liepos mėn. EBI paskelbė Mažme-

ninės bankininkystės produktų priežiūros ir

valdymo tvarkos gaires produktų kūrėjams

ir platintojams. Gairėse nustatoma griežtos

ir atsakingos produktų struktūros ir kūrėjų

bei platintojų vykdomo platinimo sistema.

ƒ

2015 m. gruodžio mėn. EBI paskelbė kon-

sultacinį dokumentą dėl atlygio politikos bei

praktikos gairių projekto. Šiuo gairių pro-

jektu EBI siekia tobulinti prastą atlygio po-

litiką ir praktiką – nustatyta, kad tai vienas

iš veiksnių, labiausiai verčiančių netinkamai

parduoti mažmeninės bankininkystės pro-

duktus ir paslaugas. Gairių projekte numa-

tyta finansų įstaigoms skirta sistema, kaip

įgyvendinti atlygio politiką ir praktiką, kuria

paskatos būtų susietos su sąžiningu elgesiu

vartotojų atžvilgiu ir būtų sumažinta rizika,

kad bus netinkamai parduodami produktai

ir įmonėms dėl atitinkamų veiksmų atsiras

išlaidų.

ƒ

Kartu su kreditingumo vertinimo gairėmis

2015 m. birželio mėn. EBI paskelbė gaires

dėl įsiskolinimų ir teisių naudotis turtu at-

ėmimo – taip siekiama Būsto paskolų di-

rektyvos (angl. MCD) 28 straipsnio tikslų.

Šiose gairėse nustatyti politikos priemonių

ir procedūrų reikalavimai, kaip anksti aptikti

mokėjimo problemas ir kaip jas spręsti, t. y.,

be kita ko, reikalavimai, susiję su personalo

mokymu, įsitraukimu į dialogą su vartoto-

jais, informacijos teikimu ir pagalba varto-

tojams, pertvarkymo procesu, sandorių su

vartotojais dokumentavimu ir apskaitos do-

kumentų saugojimu.

EBI taip pat toliau vykdė savo įgaliojimus ste-

bėti naują ir esamą finansinę veiklą ir padėjo

užtikrinti saugius, lengvus ir efektyvius maž-