Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

E u r o p o s b a n k i n i n k y s t ė s i n s t i t u c i j a

6

nansinių paslaugų komitete apie neveiksnias

paskolas, pateikdama kapitalo pakankamumo

rodiklių, neveiksnių paskolų rodiklių ir bankų

noro skolinti tarpusavio ryšio, taip pat ban-

kų verslo modelių ir jų pelningumo analizes.

2015 m. ji savo viduje ir priežiūros tarybai iš-

platino ES bankų rezultatų ataskaitas, remda-

masi didelių ES bankų ketvirtiniais rezultatais

ir ataskaitose pateikdama duomenis apie kie-

kvieną banką.

2015 m. rugsėjo mėn. EBI pradėjo skelbti

ataskaitą apie bankų turto užtikrinimo teisę –

ši ataskaita bus kasmet skelbiama EBI inter-

neto svetainėje. Be įprastų ataskaitų sudary-

mo, EBI taip pat prisidėjo prie

ad hoc

tyrimų.

2015 m. pradžioje institucija paskelbė doku-

mentą apie galimus reguliavimo priemonių

padarinius bankų verslo modeliams. Doku-

mente daugiausia buvo aptariami galimi poky-

čiai, kurių bankams gali tekti imtis pritaikant

verslo vykdymo modelius prie naujų adminis-

tracinių reikalavimų.

2015 m. EBI atliko nemažą darbą rengdama-

si 2016 m. testavimui nepalankiausiomis są-

lygomis visoje ES. Svarbiausi šio testavimo

nepalankiausiomis sąlygomis elementai jau

buvo paskelbti 2015 m. liepos mėn., o 2015 m.

lapkričio mėn. EBI paskelbė pranešimą dėl

persvarstytos testavimo nepalankiausiomis

sąlygomis metodikos projekto, jame išdės-

tydama ir testavimo nepalankiausiomis są-

lygomis šablonų projektus. Atitinkami suin-

teresuotieji subjektai buvo paraginti pateikti

pastabų ir dėl metodikos, ir dėl šablonų.

Antroje 2015 m. pusėje EBI visoje ES atliko

skaidrumo tikrinimą. Duomenys apie 21 šalies

(ES šalių ir Norvegijos) 105 bankus buvo pa-

skelbti 2015 m. lapkričio 24 d. Savo svetainėje

EBI paskelbė platų kiekvieno banko duomenų

rinkinį, įskaitant įvairiausias sąveikias prie-

mones, kuriomis supaprastinama analizė ir

vizualiai išdėstomi rezultatai. Paskelbtą rinki-

nį papildė ataskaita, kurioje buvo apibendrinti

bendri šios iniciatyvos rezultatai ir pateikta

nesenų tendencijų įvairiuose ES bankuose

apžvalga.

2015 m. iniciatyvai įgyvendinti vykdytas duo-

menų tvarkymas, rinkimas ir procedūros buvo

didelis žingsnis pirmyn, nes EBI daugiausia rė-

mėsi informacija, kuri jai reguliariai pateikia-

ma per priežiūros institucijų ataskaitų teikimo

sistemas (finansinės ataskaitos (

Finrep

), ben-

dros ataskaitos (COREP). Pirmą kartą šablo-

nus centralizuotai pildė EBI ir siuntė bankams

ir priežiūros institucijoms patikrinti. Per šį

procesą EBI išnagrinėjo ir atskleidė iki 13 600

duomenų punktų kiekvienam dalyvavusiam

bankui; tai atitinka daugiau kaip 1,3 mln. api-

bendrinta forma paskelbtų duomenų punktų.

2015 m. EBI iš naujo įvertino 3 ramsčio atas-

kaitas (kurių informacijos reikalaujama pagal

KRR 8 antraštinę dalį) – šis įvertinimas buvo

laikinai nutrauktas 2014 m., kad būtų galima

daugiau dėmesio skirti reikšmingumo, konfi-

dencialumo ir privataus informacijos pobūdžio

koncepcijų taikymo, taip pat atskleidimo atve-

jų dažnumo gairėms parengti.

2015 m. liepos mėn. EBI paskelbė makropru-

dencinės politikos priemonių taikymo visoje

ES ataskaitą. Šios ataskaitos tikslas – inven-

torizuoti ES valstybių narių taikomą įvairią

praktiką, susijusią su KRR ir IV KRD išdėstyto-

mis makroprudencinės politikos nuostatomis,

daugiausia dėmesio skiriant makropruden-

cinių ir mikroprudencinių tikslų ir priemonių

sąveikai.

Dar viena svarbi 2015 m. EBI darbo sritis buvo

duomenų kokybės laidavimas, kai 2014 m.

buvo išplėstas duomenų rinkimas nustatant

naujus ataskaitų teikimo standartus, o pagal

šiuos standartus buvo teikiama visapusiškai

suderinta informacija apie bankų nuosavas lė-

šas (COREP) ir balansinius duomenis (

Finrep

).

Per visus 2015 m. buvo investuota nemažai

išteklių ir tai lėmė tam tikrus patobulinimus,

pvz., EBI Europos priežiūros platformoje (angl.

ESP) buvo įgyvendinta daugiau kaip 1 500 pa-

tvirtinimo taisyklių. Be to, 2015 m. buvo atnau-

jintas keitimosi mikroprudenciniais pavienių

bankų duomenimis susitarimo memorandu-

mas, į jį įtraukiant visas kompetentingas insti-

tucijas, kurios EBI teikia techninių įgyvendini-

mo standartų (angl. ITS) duomenis.

2014 m. liepos mėn. Tarptautinių apskaitos

standartų valdyba paskelbė tarptautinių fi-

nansinės atskaitomybės standartų IFRS 9 fi-

nansines priemones, o jos turi viršenybę prieš

ataskaitų apie finansines priemones teikimo

standartą, Europos Sąjungoje galiojusį nuo

2005 m. (IAS 39). Standartais IFRS 9 iš esmės

pakeičiamas finansinių priemonių apskaitos

būdas, todėl reikia išsamiai atnaujinti finan-

sinės atskaitomybės sistemą, skirtą tarp-

tautinių finansinės atskaitomybės standartų

(TFAS) sistemos ataskaitų teikėjams, ir tai

įtraukti į techninius priežiūros ataskaitų teiki-

mo įgyvendinimo standartus (

Finrep

). Kadangi

ankstesniame

Finrep

ataskaitų teikimo pakei-

timų proceso etape buvo svarbu konsultuotis

su institucijomis, 2015 m. gruodžio mėn. EBI

pradėjo viešas konsultacijas dėl siūlomų pa-

keitimų.