Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 M . M E T I N Ė S A T A S K A I T O S S A N T R A U K A

5

Priežiūros vienodinimo tobulinimas

ir nuoseklaus priežiūros ir

reglamentavimo politikos priemonių

įgyvendinimo užtikrinimas visoje ES

2015 m. dvi svarbios priežiūros konvergenci-

jos temos buvo: 2 ramstis, aktualus rengiantis

planuojamai EBI bendrų priežiūros persvars-

tymo ir vertinimo proceso metodikų gairių

įgyvendinimo datai – 2016 m. sausio 1 d., ir

pertvarkymo planavimas, nes metų pradžioje

įsigaliojo BGPD ir priežiūros kolegijoms taiko-

mi reikalavimai.

EBI darbui priežiūros konvergencijos srityje

buvo rengiamasi įvertinant priežiūros prakti-

ką, rengiant priežiūros politiką ir vykdant EBI

mokymo programą.

ƒ

ƒ

Priežiūros praktikos vertinimas: EBI dau-

giausia dėmesio skyrė pirmosios savo prie-

žiūros konvergencijos metinės ataskaitos

(paskelbtos 2015 m. balandžio mėn.) rengi-

mui ir vertinimui, kaip veikia priežiūros ko-

legijos ir kaip vyksta pertvarkymo planavimo

konvergencija.

ƒ

ƒ

Priežiūros politikos rengimas: 2015 m. EBI,

rengdama priežiūros konvergencijos poli-

tiką, daugiausia dėmesio skyrė 2 ramsčio

klausimams, taigi, siekdama panaikinti dvi-

prasmybes ir pasiekti geresnę konvergenci-

ją, EBI paskelbė nuomonę dėl 1 ramsčio, 2

ramsčio ir bendrų buferinių reikalavimų są-

veikos ir dėl didžiausios paskirstytinos su-

mos (angl. MDA). Be to, pagal 2 ramstį EBI

šiuo metu rengia informacinių ir ryšių tech-

nologijų (IRT) rizikos politiką, kurios rezul-

tatai papildys EBI priežiūros persvarstymo

ir vertinimo proceso gaires. Galiausiai EBI

pagal BGPD taip pat rengia supaprastintų

pertvarkymo planavimo pareigų politiką.

ƒ

ƒ

EBI mokymo programa: 2015 m. EBI kom-

petentingų institucijų darbuotojams suren-

gė rekordinį skaičių mokymo programų –

24, t. y. 41 proc. daugiau negu 2014 m., o

mokymuose dalyvavo daugiau kaip 1 000 da-

lyvių. EBI mokymus 2015 m. sudarė 16 sek-

torinių mokymo programų, iš kurių dvi buvo

tarpsektorinės, bendrai organizuojamos su

EIOPA, o pagal penkias buvo ugdomi sociali-

niai emociniai gebėjimai. Iš viso 2015 m. EBI

mokymo programose dalyvavo 1 018 dalyvių,

o kai kurie kandidatai buvo įrašyti į laukimo

sąrašus mokymo sesijoms, į kurias užsirašė

per daug dalyvių.

Svarbiausių ES bankų sektoriaus rizikos

rūšių nustatymas, analizė ir valdymas

EBI, vertindama ES bankų sistemos riziką ir

pažeidžiamus aspektus, toliau du kartus per

metus rengė savo rizikos įvertinimo ataskai-

tą (angl. RAR). Ataskaitoje pateikiamas į ateitį

orientuotas požiūris į įvairią riziką, pagrįstas

priežiūros institucijų bei rinkos duomenimis ir

rinkos žvalgyba.

EBI rizikos suvestinės – dar vienas kas ketvir-

tį EBI atliekamo reguliaraus rizikos vertinimo

komponentas, papildantis rizikos įvertinimo

ataskaitą. Remiantis tam tikrų pagrindinių

rizikos rodiklių raida, šiose suvestinėse api-

bendrinamos svarbiausios bankų sektoriaus

rizikos rūšys ir silpnosios vietos. 2015 m. pa-

didėjus ataskaitas teikiančių subjektų sąrašui

ir padaugėjus pagrindinių rizikos rodiklių, EBI

atliko nemažai darbo tobulindama rizikos su-

vestinę.

EBI taip pat stebi turto kokybės tendencijas vi-

sose ES šalyse. Institucija prisidėjo prie disku-

sijų ES Ekonomikos ir finansų komitete ir Fi-

1

7

2

6

3

5 4

2 pav.

2015 m. pagrindinės priežiūros srities temos

KREDITO RIZIKA IR

TURTO KOKYBĖ

ATLYGIS

KAPITALO PADĖTIS

PRIEŽIŪROS

LYGINAMOJI ANALIZĖ

GEOPOLITINĖS RIZIKOS

POVEIKIS

ELGSENOS RIZIKA

IT RIZIKA IR DUOMENŲ KOKYBĖ

PAGRINDINĖS

TEMOS