Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

E U R O P O S B A N K I N I N K y S T Ė S I N S T I T U C I J A

4

Veiksmingų gaivinimo, pertvarkymo ir

indėlių garantijų sistemų reguliavimo

sistemos užbaigimas

Krizių valdymo srityje EBI ėmėsi daug pastan-

gų reikalaujančios darbo programos – padėti

visoms ES valstybėms narėms stiprinti savo

bankų gaivinimo, pertvarkymo ir indėlininkų

apsaugos tvarką. Darbo programa pirmiausia

buvo orientuota į siekį: i) užbaigti kurti ir pato-

bulinti reguliavimo sistemą 2 lygio standartais

ir gairėmis; ii) skatinti reglamentavimo vieno-

dinimą, be kita ko, sudarant priežiūros ir per-

tvarkymo kolegijas; iii) padėti pasaulio mastu

kurti plataus užmojo darbotvarkę bankų per-

tvarkymo srityje. Sukūrus bankų sąjungą EBI

teko papildoma atsakomybė atliekant koordi-

natorės vaidmenį visoje ES.

Pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direkty-

voje (BGPD) ir Direktyvoje dėl indėlių garantijų

sistemų (angl. DGSD) nustatytus įgaliojimus

nuo 2014 m. EBI užbaigė rengti 33 techni-

nius standartus, gaires ir nuomones bankų

pertvarkymo ir indėlininkų apsaugos srityse.

Šiais 2 lygio dokumentais užbaigiama kurti

suderintą reguliavimo sistemą ir teikiama pa-

galba priežiūros ir pertvarkymo institucijoms,

taip pat visoje ES padedama praktiškai taikyti

indėlių garantijų sistemų (IGS) taisykles.

ypatingos svarbos sritis 2015 m. EBI darbo

programoje buvo galutinių techninių regu-

liavimo standartų (angl. RTS), pagal kuriuos

nustatomas minimalus nuosavų lėšų ir tinka-

mų įsipareigojimų reikalavimas (angl. MREL),

projektas. Pagal BGPD minimaliu nuosavų

lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimu

užtikrinama, kad įstaiga žlugimo atveju turė-

tų pakankamai įsipareigojimų, kurie būtų tin-

kami nurašyti arba konvertuoti nuostoliams

padengti. Pertvarkymo institucijos minimalų

nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų rei-

kalavimą nustato kiekvienu konkrečiu atveju

kiekvienai įstaigai kaip nekintamą minimumą.

Be to, techniniuose reguliavimo standartuose

nurodomi šiam reikalavimui taikomi kriterijai,

šiais standartais siekiama daug glaudesnio

suderinimo, kartu paisant įstaigų ir verslo mo-

delių įvairovės visoje ES.

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir koordi-

navimo srityje EBI sukūrė pertvarkymo ins-

titucijų ir kitų institucijų bendradarbiavimo

kolegijose sistemą. Ši sistema sudaryta taip,

kad būtų galima aktyviai keistis informacija,

ja skatinamas veiksmingas už bankus ir jų

patronuojamąsias įmones ir (arba) svarbius

filialus atsakingų valdžios institucijų dialogas

ir teikiama pagalba bendriems sprendimams

pasiekti.

Galutinių techninių reguliavimo standartų pro-

jekte EBI išdėsto, kaip turėtų veikti minėtos

kolegijos, be kitų dalykų, aptardama pertvar-

kymo kolegijų kūrimą ir valdymą, pertvarky-

mo planų kūrimą jose ir pertvarkymo schemų

vykdymą.