Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 M . M E T I N Ė S A T A S K A I T O S S A N T R A U K A

3

2015 m. laimėjimai

Bendro taisyklių sąvado užbaigimas ir

prudencinio reguliavimo nuoseklumo

stiprinimas

2015 m. Europos bankininkystės institucija (EBI)

stengėsi užbaigti kurti didžiąją dalį G 20 įsipa-

reigojimo dokumentų rinkinio, taip tobulin-

dama Europos Sąjungos (ES) bankininkystės

sektoriui taikytiną bendrą taisyklių sąvadą. Šis

darbas – tai, be kita ko, pagal Kapitalo reika-

lavimų direktyvą (KRD) ir (arba) Kapitalo reika-

lavimų reglamentą (KRR) įvairiomis temomis

rengiami privalomi techniniai standartai, atas-

kaitos, gairės ir nuomonės.

Atlygio srityje 2015 m. EBI stengėsi ES insti-

tucijoms užtikrinti tobulesnę atlygio sistemą

ir vienodas sąlygas – parengti 2017 m. sausio

1 d. įsigaliosiančias patikimos atlygio politikos

rengimo gaires. Vienas iš svarbiausių EBI šios

srities darbo elementų buvo proporcingumo

principo taikymas konkrečiomis aplinkybė-

mis, tai paskatino instituciją paskelbti nuomo-

nę Europos Komisijai, Europos Parlamentui

ir Tarybai, kuria bus iš dalies remiamasi šiuo

metu persvarstant atlygio reglamentavimo

nuostatas.

Likvidumo srityje 2015 m. EBI paskelbė savo

pasiūlymą dėl grynojo pastovaus finansavimo

rodiklio (angl. NSFR) kalibravimo ir jo povei-

kio ES institucijų rizikos profiliui pagal veiklos

modelį, taip pat jo poveikio finansų rinkoms,

bankų skolinimui ir visai ekonomikai įverti-

nimą.

Grynojo pastovaus finansavimo rodiklio

ataskaitoje

EBI rekomendavo Europos Sąjun-

goje pradėti atskirai ir konsoliduotai taikyti

šį rodiklį ir numatė kai kurioms specifinėms

Europos aktualijoms skirtas tam tikras atsisa-

kymo nuostatas, kaip prašė Komisija.

Grynojo

pastovaus finansavimo rodiklio ataskaitoje

bus

siekiama padėti Komisijai įvertinti grynojo pa-

stovaus finansavimo rodiklio įgyvendinimo Eu-

ropos Sąjungoje tinkamumą ir Europos Vado-

vų Tarybai ir Parlamentui iki 2016 m. pabaigos

bus pateiktas pasiūlymas dėl teisėkūros pro-

cedūra priimamo akto siekiant užtikrinti, kad

institucijos turėtų stabilų finansavimo šaltinį.

2015 m. EBI daug prisidėjo prie Europos pa-

keitimo vertybiniais popieriais reguliavimo

sistemos kūrimo ir atliko svarbų vaidmenį pa-

gal Komisijos pasiūlymą atgaivinti pakeitimo

vertybiniais popieriais rinkas pagal kapitalo

rinkų sąjungos projektą, kuris iš esmės yra

pagrįstas 2015 m. liepos ir gruodžio mėn. EBI

paskelbta konsultacija ir rekomendacijomis, –

jose kalbama apie tikro pardavimo pakeitimą

vertybiniais popieriais ir sintetinį pakeitimą

vertybiniais popieriais. Savo rekomendacijose

EBI pabrėžė, kaip svarbu restruktūrizuoti pa-

keitimo vertybiniais popieriais rinką, siekiant

didinti investuotojų pasitikėjimą vertybiniais

popieriais pakeistais produktais, panaikinti su

pakeitimo vertybiniais popieriais rinka susiju-

sį stigmatizavimą, susiformavusį per finansų

krizę dėl mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo

pagal rizikingus žemos kokybės produktus,

taip pat suteikti realiajai ekonomikai alterna-

tyvų finansavimo kanalą. Be to, EBI kartu su

Europos vertybinių popierių ir rinkų instituci-

ja (ESMA) ir Europos draudimo ir profesinių

pensijų institucija (EIOPA) taip pat konsul-

tavosi su suinteresuotaisiais subjektais dėl

pakeitimo vertybiniais popieriais produktams

priskirtų kredito reitingų skirstymo į kredi-

to kokybės pakopas, pagal kurias priskiriami

KRR numatyti kapitalo reikalavimai. EBI taip

pat atliko gana nuodugnią ES pakeitimo ver-

tybiniais popieriais rinkų skaidrumo analizę.

1 pav.

EBI vieta bankų sąjungoje

BPM ir BPeM

nedalyvaujančios

VN

Bendras

priežiūros

mechanizmas

(BPM)

ECB

ES 19+

Bendras

pertvarkymo

mechanizmas

(BPeM)

BPV

ES 19+

EBI

koordinavimas

ir praktikos

konvergencija

ES

nepriklausančių

šalių priežiūros

institucijos

BANKŲ SĄJUNGA

EBI ES-28 bendras taisyklių sąvadas