Previous Page  20 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 24 Next Page
Page Background

E u r o p o s b a n k i n i n k y s t ė s i n s t i t u c i j a

18

Išsamus 2015 m. EBI parengtų

dokumentų sąrašas

Dokumento rūšis

Pareigos

Gairės

Gairės dėl įsiskolinimų ir teisės naudotis turtu atėmimo

Gairės dėl turto atskyrimo priemonės

Gairės dėl įnašų į indėlių garantijų sistemas (IGS) apskaičiavimo metodų

Gairės dėl pertvarkymo taikymo rodiklių

Gairės dėl grupės finansinės paramos sąlygų

Gairės dėl kreditingumo vertinimo pagal Būsto paskolų direktyvą

Gairės dėl supaprastintų pareigų

Gairės dėl ankstyvosios intervencijos priemonių taikymo rodiklių

Gairės dėl gaivinimo planų rodiklių

Gairės dėl IGS mokėjimo įsipareigojimų

Gairės dėl paslaugų arba infrastruktūros objektų, reikalingų, kad jų gavėjas galėtų vykdyti jam pagal

BGPD perduotą verslą, minimalaus sąrašo

Mažmeninės bankininkystės produktų priežiūros ir valdymo tvarkos gairės

Gairės dėl verslo priemonės pardavimo pagal BGPD

Gairės dėl nacionalinių laikinųjų sąrašų, kuriuose nurodomos reprezentatyviausios paslaugos, susijusios

su mokėjimų sąskaita ir teikiamos už mokestį, nurodytą Mokėjimo sąskaitų direktyvoje

Gairės dėl palūkanų normų rizikos, kylančios dėl su prekyba nesusijusios veiklos, vykstant priežiūros

persvarstymo ir vertinimo procesui, valdymo

Gairės dėl oficialių pranešimų apie kredito tarpininkus pagal Būsto paskolų direktyvą

Techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai lyginamųjų analizių portfelių įgyvendinimo standartai

Techniniai grupės finansinės paramos susitarimų atskleidimo įgyvendinimo standartai

Išorinių kredito vertinimo įstaigų atliekamų kredito vertinimų 2 techniniai įgyvendinimo standartai

Techniniai pertvarkymo planams skirtos informacijos teikimo procedūrų, formų ir šablonų įgyvendinimo

standartai

Informacijos, kurią kompetentingos institucijos ir pertvarkymo institucijos perduoda EBI, vienodų

nustatymo ir perdavimo formatų, šablonų ir apibrėžčių techniniai įgyvendinimo standartai

Atnaujinti techniniai sverto koeficiento atskleidimo ir priežiūros ataskaitų teikimo įgyvendinimo

standartai ES institucijoms

Atnaujinti techniniai ataskaitų apie padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį teikimo įgyvendinimo standartai

Atnaujinti techniniai sverto koeficiento atskleidimo ir priežiūros ataskaitų teikimo įgyvendinimo

standartai ES institucijoms

Iš dalies pakeisti techniniai priežiūros ataskaitų teikimo įgyvendinimo standartai institucijoms

Techniniai reguliavimo standartai

Iš dalies pakeisti techniniai reguliavimo standartai dėl konkrečių darbuotojų

3 techniniai reguliavimo standartai dėl vertybinių popierių depozitoriumams (centriniams vertybinių

popierių depozitoriumams (CSD) taikomų prudencinių reikalavimų

Techniniai lyginamųjų analizių portfelių reguliavimo standartai

Techniniai grupės finansinės paramos teikimo sąlygų reguliavimo standartai

Techniniai gelbėjimo privačiomis lėšomis pripažinimo reguliavimo standartai

Techniniai nepriklausomų vertintojų reguliavimo standartai

Techniniai verslo reorganizavimo planų reguliavimo standartai

Techniniai minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimo kriterijų reguliavimo standartai

Techniniai pranešimo ir pastabos apie sustabdymą pagal BGPD reguliavimo standartai

Techniniai pertvarkymo kolegijų einamosios veiklos reguliavimo standartai

Techniniai finansinių sutarčių išsamių registrų reguliavimo standartai

Techniniai kredito rizikos modelių patvirtinimo vertinimo metodikos reguliavimo standartai

Techniniai pertvarkymo atveju naudojamų išvestinių finansinių priemonių vertinimo reguliavimo standartai