Previous Page  13 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 M . M E T I N Ė S A T A S K A I T O S S A N T R A U K A

11

Geresnių sąlygų sudarymas įgyvendinti

ir suprasti IFRS 9 ES bankų sektoriuje

Siekiant įgyvendinti tarpbankinio mokesčio

reglamentavimą Europos Sąjungoje, bus at-

liktas standarto poveikio vertinimas maždaug

penkiasdešimčiai atrinktų visos ES institucijų.

Taip bus geriau suvoktas tikėtinas IFRS 9 po-

veikis reguliuojamoms nuosavoms lėšoms ir

institucijų pasirengimas taikyti IFRS 9, o EBI

bus lengviau įvertinti IFRS 9 ir kitų prudenci-

nių taisyklių sąveiką.

ES priežiūros praktikos atitikties,

palyginamumo ir nuoseklumo

skatinimas

EBI toliau skatins veiksmingą bendrosios

rinkos veikimą – rengs politikos dokumen-

tus, rengs mokymus ir daug padės didžiausių

tarpvalstybinių bankų grupių priežiūros kole-

gijoms. Daugiausia dėmesio 2016 m. bus ski-

riama ketinimams:

ƒ

stebėti priežiūros konvergenciją, ypač prie-

žiūros persvarstymo ir vertinimo proceso

gairių įgyvendinimą;

ƒ

paskelbti politikos dokumentus, papildan-

čius priežiūros persvarstymo ir vertinimo

proceso gaires, pvz., testavimo nepalan-

kiausiomis sąlygomis gaires, vidaus kapita-

lo pakankamumo vertinimo procesą (angl.

ICAAP), vidaus likvidumo pakankamumo

vertinimo procesą (angl. ILAAP), kredito

vertinimo koregavimo rizikos valdymą at-

likus priežiūros persvarstymo ir vertinimo

proceso, taip pat informacinių ir ryšių tech-

nologijų (IRT) rizikos vertinimą;

ƒ

parengti EBI mokymo programas (2016 m.

planuojama 30 mokymo renginių);

ƒ

įsitraukti į bendrą veiklą su priežiūros ko-

legijomis, daugiausia dėmesio skiriant

priežiūros institucijų poreikiui apsvarstyti,

kokį poveikį EBI nustatyta svarbiausių rūšių

rizika turi kiekvienai didelei tarpvalstybinei

kredito įstaigai.

2016 m. testavimas nepalankiausiomis

sąlygomis visoje ES ir skaidrumo

tikrinimas

2016 m. EBI vėl atliks testavimą nepalankiau-

siomis sąlygomis visoje ES, kuriuo siekiama

priežiūros institucijoms, bankams ir kitiems

rinkos dalyviams suteikti bendrą analitinę

sistemą, kaip nuosekliai palyginti ir įvertinti

ES bankų atsparumą ekonominiams sukrė-

timams. 2016 m. nebuvo numatyta sėkmingo

ir nesėkmingo testavimo ribos, nes šį testa-

vimą nepalankiausiomis sąlygomis siekiama

naudoti kaip priežiūros priemonę, kurios re-

zultatai bus aptarti su individualiais bankais

vykstant priežiūros persvarstymo ir vertinimo

procesui, kai galima atsižvelgti ir į rizikos

mažinimo veiksmus. Testavimo nepalankiau-

siomis sąlygomis rezultatai bus paskelbti

2016 m. trečio ketvirčio pradžioje ir, kaip įpras-

ta, bus atskleisti kiekvieno banko duomenys.

Pagal riziką įvertinto turto nuoseklumo

stiprinimas

EBI ir toliau stengsis panaikinti galimą pagal

riziką įvertinto turto apskaičiavimo nenuose-

klumą ES bendrojoje rinkoje, kad būtų galima

atkurti pasitikėjimą ES bankų kapitalu ir vi-

daus modeliais. Kasmet bus atliekamos lygi-

namosios analizės, nes jomis galima nustatyti

atvejus, kai galbūt nepakankamai įvertinami

kapitalo reikalavimai – įvairiose ES įstaigose

įvertinami jų skirtumai pagal riziką įvertinto

turto atžvilgiu.

Persvarstytas 3 ramsčio variantas

2016 m. EBI rengs gaires, kaip Europos Sąjun-

goje įgyvendinti persvarstytą 3 ramsčio siste-

mą.

Nuoseklaus naujosios krizių valdymo

sistemos įgyvendinimo užtikrinimas

Kadangi Bankų gaivinimo ir pertvarkymo di-

rektyva ir Direktyva dėl indėlių garantijų sis-

temų iš esmės yra įgyvendintos, EBI aktyviau

stengsis padėti suderintai įgyvendinti krizių