Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

E u r o p o s b a n k i n i n k y s t ė s i n s t i t u c i j a

10

Svarbiausios 2016 m. veiklos sritys

2016 m. EBI turės nemažai įvairių įgaliojimų,

kuriais bus užtikrinama, kad būtų užbaigtas

reglamentavimo reformos dokumentų rinki-

nys ir įtvirtintas priežiūros praktikos nuose-

klumas visame ES bankų sektoriuje. Su sverto

koeficientu susijęs darbas, proporcingumo

principo įtraukimas į EBI dokumentus ir 3

ramsčio sistemos persvarstymas ES siste-

moje yra vienos iš sričių, kurioms kitais me-

tais bus skiriama daug dėmesio. EBI pasiūlys

svarbų reguliavimo dokumentų rinkinį ir pa-

teiks su šiais tikslais susijusias ataskaitas.

Bendro požiūrio į sverto koeficiento

standartizaciją skatinimas

Vienas institucijai svarbus klausimas 2016 m.

bus 1 ramsčio sverto koeficiento perkėlimas ir

minimalus lygis, į kurį reikėtų atsižvelgti, ypač

įvertinant verslo modelius ir rizikos profilius.

Taip pat reikia išnagrinėti nemažai kitų aspek-

tų, pvz., sąveiką su pagal riziką įvertinto turto

(angl. RWA) koeficientais ir likvidumo reikala-

vimais, taip pat poveikį įvairiems finansų rinkų

segmentams. EBI turi ne tik su verslo mode-

liais susijusius įgaliojimus, bet ir įgaliojimus

įvertinti keletą su poveikiu susijusių aspektų.

Pirmiausia reikia įvertinti sverto koeficiento

sąveiką su rizika pagrįstais nuosavų lėšų rei-

kalavimais ir likvidumo reikalavimais.

Kredito rizikos sistemos stiprinimas

2016 m. EBI pateiks ataskaitą apie savo admi-

nistracinę vidaus reitingais pagrįsto metodo

peržiūrą, pirmiausia siekdama apibendrin-

ti gautas pastabas dėl diskusijų dokumento

apie vidaus reitingais pagrįsto metodo ateitį ir

EBI svarstymus, kaip geriausia į savo būsimą

darbą įtraukti atsakymus pateikusių subjektų

išreikštas nuomones. EBI taip pat patikslins

savo pasiūlymus dėl reguliavimo tendencijų

orientavimo į vidaus reitingais pagrįsto meto-

do aspektus, kuriems reikia labiau suderintai

taikyti KRR reikalavimus, ir siūlomą reguliavi-

mo dokumentų, pvz., vidaus reitingais pagrįs-

to metodo srities techninių standartų ir gairių,

parengimo tvarkaraštį. Daugiausia dėmesio

EBI skirs vidaus reitingais pagrįsto metodo

klausimų sprendimo 2 etapui, susijusiam su

mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo apibrėž-

timi, ir 3 etapui, susijusiam su rizikos rodiklių

vertinimu ir turto su neįvykdytais įsipareigoji-

mais tvarkymu.

Proporcingumo poveikio peržiūra

Pripažindama, kad, siekiant gauti konkrečių

įžvalgų ir įrodymų, svarbus dialogas su suin-

teresuotaisiais subjektais, 2015 m. liepos 3 d.

EBI surengė praktinį seminarą proporcingu-

mo klausimais. Šiame praktiniame seminare

dalyvavo daugiau kaip 130 delegatų, jie dis-

kutavo ir nagrinėjo proporcingumo temas: be

kita ko, proporcingumo ir paprastumo santykį

bankininkystės taisyklių sąvade; dabartines

darbo kryptis proporcingumo ir paprastinimo

linkme; praktinius proporcingumo įgyvendini-

mo metodus. 2016 m. EBI planuoja išnagrinėti

tolesnius proporcingumo ir paprastumo as-

pektus ir su kompetentingomis institucijomis

surengti apskritojo stalo diskusijas, kad būtų

pasirengta ketinimui įtraukti proporcingumo

aspektą į reguliavimo dokumentus.

Seniai įsigyto ES turto klausimų

sprendimas

EBI toliau stebės neveiksnių paskolų tenden-

cijas – savo rizikos suvestinėse ir rizikos įver-

tinimo ataskaitoje reguliariai teiks atnaujintus

duomenis ir galbūt atliks

ad hoc

tyrimus. Be

to, EBI planuoja inventorizuoti konkrečių ša-

lių neveiksnių paskolų pertvarkymo praktiką,

nustatydama bendrus veiksnius, trukdančius

pertvarkyti neveiksnias paskolas.