Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 M . M E T I N Ė S A T A S K A I T O S S A N T R A U K A

9

Tarpsektorinių klausimų sprendimas

2015 m. EBI aktyviai bendradarbiavo su EPI

jungtinio komiteto nariais svarbiausiose srity-

se, kurioms reikalingas bankininkystės ir kitų

sektorių tarpusavio bendradarbiavimas. Arti-

mas bendradarbiavimas keliomis temomis,

įskaitant 2016 m. testavimo nepalankiausio-

mis sąlygomis visoje ES planą, taip pat buvo

išplėtotas su Europos sisteminės rizikos val-

dyba (ESRV).

2015 m. Jungtinis komitetas padarė nemažą

pažangą, ypač tarpsektorinės rizikos vertini-

mo klausimais ir tobulindamas bendrą tai-

syklių sąvadą – jame išdėstydamas ir kredito

reitingų suskirstymo, pakeitimo vertybiniais

popieriais ir kovos su pinigų plovimu nuosta-

tas.

Dviem tarpsektorinėmis rizikos ir pažei-

džiamumo ataskaitomis buvo praktiškai ap-

žvelgtos ES finansų sistemoje nustatytos pa-

grindinės tarpsektorinės rizikos rūšys. Tose

ataskaitose įvardyti pagrindiniai veiksniai buvo

silpnas ekonomikos augimas Europos Sąjun-

goje, mažų palūkanų aplinka, didelis finansų

rinkų nestabilumas, mažėjantis struktūrinis

rinkos likvidumas ir mažas finansų įstaigų

pelningumas.

Vykdant EPI reguliavimo įgaliojimus pagal

naująją ketvirtąją Pinigų plovimo prevencijos

direktyvą ir Pinigų plovimo prevencijos regla-

mentą buvo pradėtos konsultacijos dėl rizika

pagrįstos pinigų plovimo prevencijos ir kovos

su teroristų finansavimu priežiūros gairių, taip

pat dėl supaprastinto ir tobulesnio klientų iš-

samaus patikrinimo gairių.

Be to, EBI darbuotojai priklausė kai kurioms

ESRV darbo kryptims, pvz., testavimo nepa-

lankiausiomis sąlygomis, makroprudencinių

priemonių ir politikos, struktūrinio rinkos li-

kvidumo ir anticiklinių kapitalo rezervų. Reikš-

mingiausi klausimai, kuriais 2015 m. EBI ar-

timai bendradarbiavo su ESRV – tai, be kita

ko, dalyvavimas nekilnojamojo turto ekspertų

grupėje, bendroje specialios paskirties grupė-

je mažų palūkanų klausimais, indėlis į galuti-

nę sektorinės rizikos ataskaitą ir pagalba pla-

nuojant 2016 m. testavimą nepalankiausiomis

sąlygomis visoje ES.