Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

E u r o p o s b a n k i n i n k y s t ė s i n s t i t u c i j a

8

meninius mokėjimus visoje ES. 2015 m. vasa-

rio mėn. EBI paskelbė Komisijai, Parlamentui

ir Tarybai adresuotą nuomonę dėl skolinimu

pagrįsto sutelktinio finansavimo. Atlikdama

savo darbą, EBI pirmiausia stengėsi įvertinti

rinkos dalyviams kylančią riziką, ją lemian-

čius veiksnius ir galimybes juos panaikinti

pagal galiojančias ES direktyvas ir reglamen-

tus. Nuomonėje Mokėjimo paslaugų direktyva

(MPD) įvardyta kaip skolinimu pagrįstam su-

telktiniam finansavimui aktualiausias ES tei-

sėkūros tekstas.

2015 m. institucija suintensyvino pastangas

spręsti reguliavimo ir priežiūros konvergen-

cijos klausimus mokėjimų srityje. EBI siekia

užtikrinti saugius, lengvus ir efektyvius mokė-

jimus visoje ES. Pirmasis žingsnis – EBI pa-

skelbė galutines internetinių mokėjimų sau-

gumo gaires, kurias pradėta taikyti 2015 m.

rugpjūčio 1 d. EBI taip pat pradėjo rengtis

įgyvendinti persvarstytą mokėjimo paslaugų

direktyvą (MPD2), kuri įsigaliojo 2016 m. ir ku-

rioje EBI buvo pavesta parengti šešis techni-

nius standartus ir penkis gairių rinkinius.

2015 m. birželio mėn. institucija paskelbė savo

metinę vartojimo tendencijų ataskaitą, kurioje

pabrėžiamos aštuonios aktualios tendenci-

jos, galinčios būti būsimo EBI darbo pagrin-

du: namų ūkių įsiskolinimas; bankų mokesčių

skaidrumas ir palyginamumas; mokėjimų

inovacijos; struktūrizuoti indėliai; komercinė

pardavimo praktika ir atlygis; alternatyvių fi-

nansinių paslaugų teikėjai.

Tarptautinis dalyvavimas

EBI aktyviai dalyvauja Bazelio bankų priežiū-

ros komiteto (BBPK), tam tikrų jo ekspertų

pakomitečių, įvairių specialistų darbo grupių

ir specialios paskirties grupių posėdžiuose.

Prireikus ji padeda BBPK patikslinti sverto

koeficientą, o 2015 m. padėjo persvarstyti visą

rinkos rizikos sistemą – iš esmės persvarstyti

vadinamąją prekybos knygą – ir kredito verti-

nimo koregavimo (angl. CVA) sistemą. Be to,

EBI dalyvavo Bazelio komiteto darbe daugelio

reguliavimo iniciatyvų klausimais.

Kaip ir ankstesnius keletą metų, EBI aktyviai

dalyvavo svarbiausioje Finansinio stabilumo

tarybos (angl. FSB) pertvarkymo valdymo gru-

pės veikloje ir prisidėjo prie Finansinio stabi-

lumo tarybos konsultacijų dėl pertvarkomų

bankų finansavimo. Visai neseniai EBI taip pat

dalyvavo tarpvalstybinių krizių valdymo (angl.

CBCM) grupės darbe, kuriuo siekiama užti-

krinti galimybės naudotis finansų rinkų infras-

truktūra tęstinumą, ir naujosios finansų rinkų

infrastruktūros objektų tarpvalstybinių krizių

valdymo grupės darbe.

EBI rengė rekomendacinį pranešimą, kuriuo

siekiama pagal EBI techninius priežiūros

ataskaitų teikimo įgyvendinimo standartus

sudarytų statistinių duomenų pagrindu kom-

petentingoms institucijoms padėti parengti

indėlius priimantiems subjektams skirtus

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) finansinio

patikimumo rodiklius.

2015 m. institucija buvo įgaliota persvarsty-

ti KRD ir KRR taikymą ir Komisijai pateikti jų

taikymo ataskaitą apie Europos Sąjungos ir

valstybių narių bendradarbiavimą su ES nepri-

klausančiomis šalimis, nurodant tarpvalstybi-

nio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija

sritis, kurias reikia toliau vystyti. EBI padarė

išvadą, kad didelių problemų nėra, nors tei-

sėkūros procedūra priimamų aktų pakeitimai

lygiavertiškumo vertinimo srityje buvo nurody-

ti kaip sritys, kurios galėtų padėti geriau ben-

dradarbiauti.

Siekdama sudaryti geresnes sąlygas ES ne-

priklausančių šalių priežiūros institucijoms

nuosekliai dalyvauti priežiūros kolegijose, EBI

savo iniciatyva paskelbė rekomendaciją dėl 13

ES nepriklausančių šalių 29 priežiūros institu-

cijų konfidencialumo tvarkos lygiavertiškumo.

Ši rekomendacija – vienas iš etapų, kuriais

siekiama nuoseklios ES priežiūros praktikos,

nes visos nacionalinės kompetentingos insti-

tucijos susitarė laikytis išvadų, kuriomis bus

suderintas ES nepriklausančių šalių dalyvavi-

mas ES priežiūros kolegijose.

Be to, 2015 m. EBI atsakė į Komisijos prašymą

suteikti techninę konsultaciją dėl teisinės ir

priežiūros tvarkos lygiavertiškumo konkrečio-

se ES nepriklausančiose šalyse. 2015 m. atas-

kaitos ir EBI nuomonės dėl lygiavertiškumo

forma Komisijai buvo pateikti EBI atlikto šešių

ES nepriklausančių šalių vertinimo rezultatai.

Be to, EBI ir Pietryčių Europos šalių priežiūros

institucijos, siekdamos sukurti bendradarbia-

vimo ir keitimosi informacija sistemą, pasira-

šė bendradarbiavimo memorandumą.

Galiausiai EBI pasiūlė bendradarbiavimo pa-

grindų susitarimą su svarbiausius finansų

centrus turinčių jurisdikcijų bankų pertvar-

kymo institucijomis, o tai dar labiau padės ES

nepriklausančių šalių ir ES šalių priežiūros ar

pertvarkymo institucijoms ateityje susitarti dėl

bendradarbiavimo.