Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

A 2 0 1 5 - ö s É V E S J E L E N t É S Ö S S Z E F O g L A L á S A

7

Fogyasztóvédelem, a pénzügyi innováció

figyelemmel követése, a biztonságos és

hatékony pénzforgalmi szolgáltatások

biztosítása az EU-ban

2015-ben az EBH tovább folytatta a fogyasztók

védelmének erősítését és a lakossági pénzügyi

termékek és szolgáltatások átláthatóságának,

egyszerűségének és tisztességességének ösz-

tönzését az egységes piacon. tovább elemezte a

pénzügyi intézmények lakossággal szembeni ki-

fogásolható üzleti magatartását, amely nem csu-

pán jelentős károkat okozhat a fogyasztóknak, de

súlyosan rombolhatja a piacba vetett bizalmat, a

pénzügyi stabilitást és a pénzügyi rendszer integ-

ritását is.

Az EBH több szabályozási követelménycsomagot

dolgozott ki a hatókörébe tartozó termékekre

vonatkozóan (pl. jelzálogok, személyi kölcsönök,

betétek, pénzforgalmi számlák, pénzforgalmi

szolgáltatások, elektronikus pénz). A bank-

szektort érintő, de a biztosítási és befektetési

ágazatra is vonatkozó kérdésekben szorosan

együttműködött a másik két európai felügyeleti

hatósággal, az EIOPA-val és az ESMA-val. A Ha-

tóság 2015-ben többek között az alábbiakat haj-

totta végre:

ƒ

2015 júliusában közzétette a lakossági banki

termékek előállítóira és forgalmazóira vonat-

kozó termékfelügyeleti és -irányítási intézke-

désekről szóló iránymutatásait. Az iránymu-

tatások megteremtik a termékek megbízható,

felelős módon történő kialakításának és for-

galmazásának kereteit az előállítók és a for-

galmazók számára.

ƒ

2015 decemberében az EBH konzultációs

anyagot tett közzé a javadalmazási szabá-

lyokra és gyakorlatokra vonatkozó iránymu-

tatás-tervezetről. A tervezett iránymutatások

célja a nem megfelelő javadalmazási szabá-

lyok és gyakorlatok korrigálása, mivel az EBH

megállapítása szerint ezek a lakossági banki

termékek és szolgáltatások értékesítésével

kapcsolatos visszaélésekhez vezető fő ténye-

zők. A tervezett iránymutatások létrehozzák

azokat a kereteket, amelyek között a pénzügyi

intézmények olyan javadalmazási szabályo-

kat és gyakorlatokat vezetnek be, amelyek az

ösztönzőket a fogyasztókkal szembeni tisz-

tességes bánásmódhoz kötik, csökkentik az

értékesítési visszaélések kockázatát, és a vál-

lalkozások ebből eredő, a kifogásolható üzleti

magatartáshoz kapcsolódó költségeit is.

ƒ

A hitelképességi vizsgálatról szóló iránymuta-

tásokkal együtt az EBH 2015 júniusában köz-

zétette a fizetési késedelemről és a kényszer-

értékesítésről szóló, a jelzáloghitel-irányelv

(MCD) 28. cikkét támogató iránymutatásait.

Az iránymutatások a fizetési nehézségek ko-

rai felismerésére és kezelésére vonatkozó

szabályokra és eljárásokra vonatkozó köve-

telményeket állapítanak meg, többek között

a munkatársak képzése, a fogyasztókkal való

kapcsolattartás, a fogyasztók számára nyúj-

tandó tájékoztatás és segítség, a rendezési

folyamat, a fogyasztói ügyintézés dokumentá-

lása és a dokumentumok megőrzése terén.