Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

E u r ó p a i B a n k h a t ó s á g

6

Az EBH emellett az eszközök minőségének ala-

kulását is figyelemmel követi az EU országai-

ban. A tőkemegfelelési mutatók, a nemteljesítő

hitelek tőkemegfelelési mutatói és a bankok

hitelezési hajlandósága, illetve a bankok üzleti

modelljeinek változása és a bank jövedelmező-

sége közötti összefüggések elemzésével hozzá-

járult az EU Gazdasági és Pénzügyi Bizottságá-

ban és Pénzügyi Szolgáltatásokkal Foglalkozó

Bizottságában folyó, a nemteljesítő hitelekre

vonatkozó vitához. 2015 folyamán házon belül,

valamint a felügyeleti tanács számára elké-

szítette a nagy uniós bankok negyedévi ered-

ményein alapuló, bankokra lebontott részletes

adatokat tartalmazó jelentését az uniós bankok

teljesítményéről.

Az EBH 2015 szeptemberétől jelentéseket ad ki

a banki eszközök megterheltségéről; ezeket a

jövőben évente közzéteszi a honlapján. A rend-

szeres jelentések elkészítése mellett eseti ku-

tatásokban is közreműködött. A Hatóság 2015

elején közzétett egy tanulmányt a szabályozási

intézkedések bankok üzleti modelljére gyakorolt

potenciális hatásairól. Ebben azokra a lehetsé-

ges változásokra összpontosított, amelyeket a

bankok be kényszerülhetnek vezetni, miközben

üzleti tevékenységeiket az új szabályozási köve-

telményekhez igazítják.

2015 folyamán az EBH jelentős előkészítő mun-

kát végzett a 2016. évi, az EU egészére kiterjedő

stressztesztekkel kapcsolatban. A stresszteszt

fő elemeit már 2015 júliusában közzétették,

2015 novemberében pedig az EBH közzétette a

stresszteszt módszertanára vonatkozó ellenőr-

zött tervezetet, valamint a stresszteszt minta-

dokumentumainak tervezeteit. Az érdekelteket

arra kérte, hogy jelezzék a módszertannal vagy

a mintadokumentumokkal kapcsolatos észrevé-

teleiket.

Az EBH 2015. második felében az EU egészére

kiterjedő átláthatósági felmérést végzett. A 21

országot lefedő, az EU és Norvégia 105 bankjától

származó adatokat 2015. november 24-én tette

közzé. A honlapján széles körű, bankokra le-

bontott adatokat tett elérhetővé, az eredmények

értelmezését és megjelenítését segítő számos

interaktív eszközzel együtt. A közzétett adato-

kat kiegészítő jelentés összefoglalta a felmérés

összesített eredményeit, és áttekintést nyújtott

az uniós bankokat érintő közelmúltbeli fejlemé-

nyekről.

A 2015-ös felméréshez kapcsolódó adatfeldolgo-

zás, adatgyűjtés és eljárások nagy előrelépést je-

lentettek, mivel az EBH elsősorban a felügyeleti

jelentéstételi rendszerek (pénzügyi jelentéstétel

[Finrep], közös jelentéstétel [COREP]) keretében

kapott rendszeres adatszolgáltatásra támasz-

kodott. Most először a mintadokumentumokat

az EBH központilag töltötte ki, és küldte meg

ellenőrzésre a bankok és felügyeletek számára.

Ennek során az EBH minden egyes részt vevő

bankra vonatkozóan több mint 13 600 adatpontot

dolgozott fel és tett közzé, így a közzétett össze-

sítésben szereplő adatpontok száma meghaladta

az 1,3 milliót.

2015-ben az EBH folytatta a 3. pillérrel kapcso-

latos (a CRR nyolcadik részében előírt tájékoz-

tatási kötelezettséghez kapcsolódó) jelentések

értékelését, amit 2014-ben megszakított, hogy

a lényegességre, a titoktartásra és az informá-

ciók bizalmas jellegére vonatkozó elvek alkal-

mazására, valamint a közzétételek gyakorisá-

gára vonatkozó iránymutatások kidolgozására

összpontosítson.

2015 júliusában az EBH közzétette az uniós

makroprudenciális szakpolitikai intézkedésekre

vonatkozó jelentését. Ennek célja az volt, hogy

számba vegye az uniós tagállamok által a CRR és

a CRD IV makroprudenciális politikákra vonatko-

zó rendelkezéseivel összefüggésben alkalmazott

gyakorlatokat, kiemelve a makroprudenciális és

a mikroprudenciális célok és eszközök közötti

kölcsönhatásokat.

Mivel az új jelentéstételi standardok bevezeté-

sével – amelyek teljes körűen harmonizált ada-

tokat szolgáltatnak a bankok szavatoló tőkéjéről

(COREP), illetve mérlegbeszámolóinak adatairól

(Finrep) – 2014-ben kibővült az adatgyűjtés köre,

az EBH 2015-ben végzett munkájának fontos te-

rülete volt az adatminőség biztosítása. Az év so-

rán erre fordított jelentős mennyiségű erőforrás

számos fejlesztéshez vezetett; köztük volt példá-

ul több mint 1500 validálási szabály bevezetése

az EBH európai felügyeleti platformján. Emellett

2015-ben aktualizálásra került az egyes ban-

kok mikroprudenciális adatainak megosztására

vonatkozó egyetértési megállapodás, így annak

hatálya kiterjed a végrehajtás-technikai standar-

dok (VTS) adatait az EBH-nak bejelentő minden

illetékes hatóságra.

A Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete

2014 júliusában kibocsátotta a pénzügyi esz-

közökre vonatkozó IFRS 9 standardot, amely a

pénzügyi eszközökre vonatkozóan az EU-ban

2005 óta hatályban lévő jelentéstételi standard

(IAS 39) helyébe lép. Az IFRS 9 alapvető változást

hoz a pénzügyi eszközök elszámolásába, ami

a felügyeleti jelentéstételre (Finrep) vonatkozó

VTS-ben foglalt, a nemzetközi beszámolókészí-

tési standardokat (IFRS) alkalmazó adatszolgál-

tatókra vonatkozó pénzügyi jelentéstételi keretek

részletekbe menő aktualizálását teszi szüksé-

gessé. Figyelemmel az intézményekkel a Finrep

jelentéstételt érintő változások alkalmazásának

korai szakaszában folytatott konzultáció fontos-

ságára, az EBH 2015 decemberében nyilvános

konzultációt kezdeményezett a tervezett módo-

sításokról.