Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

A 2 0 1 5 - ö s É V E S J E L E N T É S Ö S S Z E F O G L A L Á S A

5

A felügyeleti konvergencia erősítése és

a felügyeleti és szabályozási politikák

egységes megvalósításának biztosítása

az Unióban

2015-ben a következők képezték a felügyeleti

konvergencia két fontos témakörét: a „2. pillér”,

tekintettel a felügyeleti felülvizsgálati és érté-

kelési eljárás közös módszertanára vonatkozó

(SREP) EBH-iránymutatások 2016. január 1-jére

várt hatályba lépésére, és a „helyreállítási ter-

vek”, tekintve a BRRD év eleji hatályba lépését

és a felügyeleti kollégiumokra vonatkozó köve-

telményeket.

Az EBH felügyeleti konvergenciával kapcsolatos

munkája a felügyeleti gyakorlatok értékelését,

valamint a felügyeleti politika és az EBH képzési

programja kidolgozását foglalta magában.

ƒ

ƒ

Felügyeleti gyakorlatok értékelése: az EBH

elkészítette a felügyeleti konvergenciára vo-

natkozó első éves jelentését (melyet 2015

áprilisában tett közzé), valamint értékelte a

felügyeleti kollégiumok működését és helyre-

állítási tervek terén elért konvergenciát.

ƒ

ƒ

Felügyeleti politika kidolgozása: 2015-ben

az EBH felügyeleti konvergenciára vonatkozó

szakpolitikai munkájának középpontjában a 2.

pillérhez tartozó kérdések álltak; ezért a fél-

reérthetőség kiküszöbölése és a konvergencia

erősítése érdekében az EBH kiadta az 1. pillér,

a 2. pillér és a kombinált pufferkövetelmény

egymásra hatására, valamint a maximálisan

felosztható összegre (MDA) vonatkozó véle-

ményét. Emellett a 2. pillérrel kapcsolatban

az EBH jelenleg az infokommunikációs koc-

kázatra vonatkozó politikát dolgozza ki, amely

elkészülte után az EBH SREP-iránymutatásait

egészíti ki. Végezetül, az EBH-nál folyamatban

van a BRRD szerinti helyreállítási tervekre vo-

natkozó egyszerűsített követelményekre vo-

natkozó politika kidolgozása is.

ƒ

ƒ

Az EBH képzési programja: 2015-ben az EBH

rekordszámú, 24 képzési programot tartott

az illetékes hatóságok munkatársai számára.

A 2014. évit 41%-kal meghaladó számú képzé-

sek több mint 1000 résztvevőt értek el. Az EBH

2015-ös képzései között 16 ágazati képzési

program, ezen belül két több ágazatra kiter-

jedő, az EIOPA-val közösen szervezett képzési

program, valamint öt „puha” készségeket fej-

lesztő képzés szerepelt. Összesen 1018 részt-

vevő vett részt az EBH 2015-ös képzésein; a

túljelentkezés miatt néhány jelentkező váró­

listára került.

Az uniós bankszektor fő kockázatainak

meghatározása, elemzése és kezelése

Az uniós bankrendszer kockázatainak és sebez-

hető pontjainak értékelése keretében az EBH

2015-ben is elkészítette az évi kétszeri kocká-

zatértékelési jelentését. A felügyeleti és piaci

adatokon, valamint piaci információgyűjtésen

alapuló jelentés a jövőre vonatkozó képet nyújt a

kockázatokról.

Az EBH által rendszeresen, negyedévente el-

végzett kockázatértékelés egy másik elemét az

EBH kockázati jelzőrendszerei alkotják, ame-

lyek kiegészítik a kockázatértékelési jelentést.

A kockázati jelzőrendszerek a kulcsfontosságú

kockázati mutatók alakulása alapján foglalják

össze a bankszektor legfontosabb kockázatait és

sebezhető pontjait. Az adatszolgáltató szerveze-

tek hosszú listája és a kulcsfontosságú kockázati

mutatók számának növekedése következtében

az EBH 2015-ben sokat dolgozott a kockázati jel-

zőrendszer továbbfejlesztésén.

1

7

2

6

3

5 4

2. ábra:

A felügyelet figyelmét felkeltő fő témák 2015-ben

HITELKOCKÁZAT ÉS

ESZKÖZMINŐSÉG

JAVADALMAZÁS

TŐKEPOZÍCIÓ

FELÜGYELETI

ÖSSZEVETÉS

A GEOPOLITIKAI

KOCKÁZATOK HATÁSA

VEZETÉSI KOCKÁZAT

IT KOCKÁZAT ÉS ADATMINŐSÉG

FŐ TÉMÁK