Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

E U R ó P A I B A N K H A t ó S á g

4

A helyreállítási, szanálási és

betétbiztosítási rendszerek

hatékonyságát biztosító szabályozási

keretrendszer megteremtése

A válságkezelés terén az EBH nagyszabású

munkaprogramot indított azzal a céllal, hogy va-

lamennyi uniós tagállamnak segítséget nyújtson

a helyreállítási, a szanálási és a betétesek vé-

delmét szolgáló szabályozás tökéletesítéséhez.

A munkaprogram középpontjában a következők

álltak: i) 2. szintű standardok és iránymutatások

a szabályozási keretrendszer kialakításához és

továbbfejlesztéséhez; ii) a felügyeleti konvergen-

cia előmozdítása, részben a felügyeleti és szaná-

lási kollégiumok révén; valamint iii) hozzájárulás

egy globális szintű, nagyratörő szanálási cselek-

vési programhoz. A bankunió létrejötte további

feladatokat rótt az uniós szintű koordinátor sze-

repét betöltő EBH-ra.

A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló

irányelvben (BRRD) és a betétbiztosítási rend-

szerekről szóló irányelvben (DgSD) biztosított

felhatalmazás alapján az EBH 2014 óta 33 tech-

nikai standardot, iránymutatást és véleményt

véglegesített a szanálás és a betétesek védelme

témakörében. Ezek létrejöttével befejeződött a

harmonizált szabályozási keretrendszer megte-

remtése, továbbá e 2. szintű termékek EU-szerte

segítik a felügyeleti és szanálási hatóságokat,

valamint a betétbiztosítási rendszereket a szabá-

lyok gyakorlati alkalmazásában.

Az EBH 2015-ös munkaprogramjának kiemelt

területét alkotta a szavatoló tőkére és a leírható,

illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó

minimumkövetelmények (MREL) meghatározá-

sára vonatkozó végleges szabályozástechnikai

standardtervezetek kidolgozása. A BRRD értel-

mében a MREL célja annak biztosítása, hogy a

csődhelyzetbe került intézmény rendelkezzen a

veszteségek fedezéséhez elegendő leírható, il-

letve átalakítható kötelezettségekkel. A MREL

követelményeket a szanálási hatóságok minden

intézményre egyedileg állapítják meg, megbíz-

ható minimumkövetelményként. A szabályozás-

technikai standard (SZtS) meghatározza továbbá

az e követelményre vonatkozó szempontokat is.

Ezzel – az Unióban működő intézmények és üzle-

ti modellek sokszínűségének tiszteletben tartása

mellett – jelentősen magasabb fokú harmonizá-

ciót kíván elérni.

A határokon átnyúló együttműködés és koordi-

náció terén az EBH létrehozta a szanálási ható-

ságok és a kollégiumokban jelen lévő más ható-

ságok közötti együttműködés keretrendszerét.

A keretrendszer lehetővé teszi az aktív informá-

ciócserét, ösztönzi a bankokért és azok leány-

vállalataiért/jelentős fióktelepeiért felelős ha-

tóságok közötti hatékony párbeszédet, valamint

segítséget nyújt a közös döntések meghozatalá-

hoz.

Az EBH egy végleges szabályozástechnikai stan-

dardtervezetben rögzíti a kollégiumok működé-

sével kapcsolatos elvárásokat, kitérve többek

között a szanálási kollégiumok létrehozására és

vezetésére, a kollégiumokban kidolgozandó sza-

nálási tervekre és a szanálási programok végre-

hajtására.