Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

A 2 0 1 5 - ö s É V E S J E L E N t É S Ö S S Z E F O g L A L á S A

3

2015. évi eredmények

Az egységes szabálykönyv befejezése

és a prudenciális szabályozás

egységesebbé tétele

Az Európai Bankhatóság (EBH) 2015-benag20-as

csomag nagyobb részének kidolgozásával meg-

erősítette az Európai Unió (EU) bankszektorának

egészére érvényes egységes szabálykönyvet. Az

EBH ennek során a tőkekövetelmény-irányelvnek

(CRD) és a tőkekövetelmény-rendeletnek (CRR)

megfelelően kötelező erejű technikai standardo-

kat, jelentéseket, iránymutatásokat és vélemé-

nyeket dolgozott ki számos témakörben.

A javadalmazás terén az EBH 2015-ben az Uni-

óban működő intézmények javadalmazási kere-

teinek megerősítésére és az egyenlő versenyfel-

tételek megteremtésére tett erőfeszítéseket. Az

e célból kidolgozott, a megfelelő javadalmazási

szabályokra vonatkozó iránymutatások 2017. ja-

nuár 1-jén lépnek hatályba. Az EBH e területen

végzett munkájában kulcsszerepet kapott az

arányosság elvének az adott körülmények között

történő alkalmazása. Ez arra indította a Hatósá-

got, hogy véleményt adjon ki az Európai Bizott-

ság, az Európai Parlament és a tanács részére,

amelyet figyelembe vesznek a javadalmazásra

vonatkozó rendelkezések folyamatban lévő felül-

vizsgálata során.

A likviditással kapcsolatban az EBH 2015-ben

közzétette a nettó stabil finanszírozási ráta

(NSFR) kalibrálására vonatkozó javaslatát, va-

lamint annak az Unióban működő, különböző

üzleti modelleket követő intézmények kockázati

profiljára, a pénzügyi piacokra, a banki hitelezés-

re és a gazdaság egészére gyakorolt hatásának

értékelését.

A nettó stabil finanszírozási rátáról

szóló jelentésében

az EBH javaslatot tett az NSFR

egyedi és összevont alapon történő bevezetésére

az Unióban, és a Bizottság kérésének megfele-

lően meghatározott európai körülmények esetén

alkalmazandó mentességekre. A

jelentés

a Bi-

zottság segítségére lesz annak megítélésében,

hogy megfelelő-e a nettó stabil finanszírozási rá-

tát az Unióban bevezetni. A Bizottság az intézmé-

nyek stabil finanszírozási forrásainak biztosítása

érdekében 2016 végéig benyújtja a nettó stabil

finanszírozási rátára vonatkozó jogalkotási javas-

latát az Európai tanácsnak és a Parlamentnek.

2015-ben az EBH jelentős mértékben hozzájárult

az európai értékpapírosítási szabályozási keret-

rendszer kidolgozásához, és fontos szerepe volt

az értékpapírosítási piacok uniós tőkepiaci pro-

jekt keretében történő fellendítésére irányuló

bizottsági javaslatban, amely jelentős mértékben

az EBH „tényleges értékesítéssel történő” érték-

papírosításra, illetve szintetikus értékpapírosí-

tásra vonatkozó, 2015 júliusában, illetve decem-

berében kiadott tanácsain és ajánlásain alapult.

Ajánlásaiban az EBH kiemelte annak fontossá-

gát, hogy az értékpapírosítási piac átszervezé-

sével növelni kell a befektetők értékpapírosított

termékek iránti bizalmát, meg kell szüntetni az

értékpapírosítási piacnak a rossz minőségű, koc-

kázatos termékek pénzügyi válság során tapasz-

talt nemteljesítéséből eredő rossz megítélését,

és alternatív finanszírozási csatornát kell biztosí-

tani a valódi gazdaság számára. Emellett az EBH

az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal (ESMA)

és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztató-

inyugdíj-hatósággal (EIOPA) közösen kikérte az

érdekeltek véleményét az értékpapírosítási ter-

mékek hitelminősítési besorolásainak a tőke-

követelmények CRR szerinti hozzárendelésére

szolgáló hitelminőségi besorolásoknak való

megfeleltetéséről. Az EBH kiterjedt elemzést

készített továbbá az uniós értékpapírosítási piac

átláthatóságáról.

1. ábra:

Az EBA a bankunió kontextusában

Az SSM/SRM-ben

nem résztvevő

tagállamok

Egységes

felügyeleti

mechanizmus

(SSM)

EKB

EU 19+

Egységes

szanálási

mechanizmus

(SRM)

ESZT

EU 19+

EBA –

Koordináció és

a gyakorlatok

közelítése

Nem uniós

felügyeleti

szervek

BANKUNIÓ

EBA – egységes szabálykönyv – EU 28