Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

E u r ó p a i B a n k h a t ó s á g

10

2016 kiemelt fókuszterületei

2016-ban az EBH jelentős számú felhatalma-

zással rendelkezik majd a szabályozási reform-

csomag véglegesítése és az uniós bankszektor

felügyeleti gyakorlatainak egységesítése terén.

A következő évben végzendő munka kiemelt te-

rületét képezik a tőkeáttételi mutatóval, az ará-

nyosság elvének az EBH termékeibe való beépí-

tésével és az uniós rendszer 3. pillérhez tartozó

keretrendszerének felülvizsgálatával kapcsola-

tos feladatok. A Hatóság fontos szabályozási ter-

mékekre és jelentésekre tesz javaslatot e célok

kapcsán.

A tőkeáttételi mutató kalibrálására

vonatkozó egységes megközelítés

előmozdítása

Az EBH számára 2016 egyik fő kérdése a tőke-

áttételi mutató 1. pillér alá történő beépítése,

valamint a – különösen az üzleti modellre és a

kockázati profilra való tekintettel – figyelembe

veendő minimumszint(ek). Emellett számos más

szempont is elemzésre vár, köztük az eszközök

kockázattal súlyozott értékén (RWA) alapuló

mutatókkal és a likviditási követelményekkel való

kölcsönhatás, valamint a pénzügyi piac különbö-

ző szegmenseire gyakorolt hatás. Az üzleti mo-

delleken túl az EBH több, a hatással kapcsolatos

szempont vizsgálatára is felhatalmazást kapott.

Ezek keretében meg kell vizsgálnia különösen

a tőkeáttételi mutató és a kockázatalapú

szavatolótőke-követelmények, illetve a likviditási

követelmények közötti kölcsönhatásokat.

A hitelkockázati keretrendszer

továbbfejlesztése

2016-ban az EBH elkészíti a belső minősítésen

alapuló módszer szabályozási áttekintéséről

szóló jelentését, amelyben összefoglalja külö-

nösen a módszer jövőjére vonatkozó vitaanyagra

kapott válaszokat, valamint saját meglátásait ar-

ról, hogy a válaszadók nézetei hogyan építhetők

be a legmegfelelőbben a Hatóság további mun-

kájába. Emellett az EBH pontosítja a szabályozás

továbbfejlesztésének a belső minősítési módszer

azon vonatkozásait érintő javaslatait, amelyeknél

a CRR követelményei értelmében az alkalmazást

jobban össze kell hangolni, valamint a módszer-

rel kapcsolatos szabályozási termékek, köztük

technikai standardok és iránymutatások kidol-

gozásának ütemezésére vonatkozó javaslatát. Az

EBH belső minősítésen alapuló módszerrel kap-

csolatos munkája a nemteljesítés meghatározá-

sával foglalkozó, második szakaszra, valamint a

kockázati paraméterek becslésével és a nem tel-

jesítő eszközök kezelésével foglakozó, harmadik

szakaszra összpontosít.

Az arányosság hatásának áttekintése

Felismervén az érdekeltekkel folytatott párbe-

széd és az ebből nyerhető specifikus ismeretek

és információk fontosságát, az EBH 2015. július

3-án műhelytalálkozót rendezett az arányosság

témaköréről. A rendezvényen több mint 130 kül-

dött vett részt, akik többek között az arányos-

sággal kapcsolatos következő témákat vitatták

meg és tárták föl: az arányosság és az egysze-

rűség összevetése a banki szabálykönyvben; az

arányossággal és egyszerűsítéssel foglakozó je-

lenlegi munkafolyamatok; az arányosság gyakor-

lati megvalósításának módszerei. Az EBH tervei

szerint 2016-ban folytatja az arányosság és az

egyszerűség további szempontok szerinti vizs-

gálatát, és az illetékes hatóságok és az ágazat

részvételével kerekasztal-beszélgetést rendez,

amelynek tapasztalatait felhasználja az arányos-

ságnak az EBH szabályozási dokumentumaiba

való beépítése során.

A meglévő eszközök rendezése

az Unióban

Az EBH a kockázati jelzőrendszer és a kockázat­

értékelési jelentések útján rendszeresen közzé-

tett új információk, valamint esetleges eseti ta-

nulmányok útján továbbra is figyelemmel kíséri a

nemteljesítő hitelek alakulását. Emellett számba

kívánja venni az egyes országok nemteljesítő hi-