Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

A 2 0 1 5 - ö s É V E S J E L E N T É S Ö S S Z E F O G L A L Á S A

9

Ágazatközi kérdésekkel kapcsolatos

tevékenységek

2015-ben az EBH aktív munkát végzett az euró-

pai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságában a

banki és más szektorok közötti együttműködést

igénylő fő területeken. Szoros együttműködést

alakított ki továbbá az Európai Rendszerkocká-

zati Testülettel több téma, köztük az EU egészére

kiterjedő 2016-os stresszteszt tervezése kap-

csán.

A vegyes bizottság jelentős előrelépést ért el

2015-ben, különösen az ágazatközi kockázatér-

tékelés, valamint az egységes szabálykönyvnek

a hitelminősítések megfeleltetésére, az érték-

papírosításra és a pénzmosás elleni küzdelemre

vonatkozó dokumentumokkal való kiegészítése

terén.

A Hatóság két ágazatközi jelentést adott ki a

kockázatokról és sebezhető pontokról, amelyek

jó áttekintést nyújtottak az EU pénzügyi rend-

szerében azonosított legfontosabb ágazatközi

kockázatokról. A jelentésekben azonosított leg-

fontosabb tényezők a következők voltak: az EU

gyenge gazdasági növekedése, az alacsony ka-

matkörnyezet, a pénzügyi piac nagyfokú ingado-

zása, a strukturális piaci likviditás csökkenése

és a pénzügyi intézmények alacsony jövedelme-

zősége.

A pénzmosás elleni új, negyedik irányelvben és

a pénzmosás elleni rendeletben az európai fel-

ügyeleti hatóságok számára biztosított szabá-

lyozási felhatalmazás alapján konzultáció indult

a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás

elleni, kockázatalapú felügyeletre vonatkozó

iránymutatásokról, valamint az egyszerűsített és

a továbbfejlesztett ügyfél-átvilágításra vonatkozó

iránymutatásokról.

Az EBH munkatársai emellett részt vettek az

ERKT számos munkafolyamatában, köztük a

stressztesztre, a makroprudenciális intézkedé-

sekre és politikára, a strukturálispiaci likvidi-

tásra és az anticiklikus tőkepufferekre vonatko-

zókban. A leginkább említésre méltó témakörök,

amelyek kapcsán az EBH és az ERKT 2015-ben

szoros együttműködést folytatott, többek között

a következők voltak: ingatlannal kapcsolatos

szakértői csoport, alacsony kamatlábakkal fog-

lakozó közös munkacsoport, hozzájárulás az

ágazati kockázatokról szóló végleges jelentéshez

és az EU egészére kiterjedő 2016-os stresszteszt

megtervezése.