Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

E u r ó p a i B a n k h a t ó s á g

8

Az EBH folytatta az új és a meglévő pénzügyi te-

vékenységek figyelemmel kísérésére vonatkozó

megbízatásának teljesítését, és hozzájárult a

biztonságos, egyszerű és hatékony lakossági fi-

zetések biztosításához az Európai Unióban. 2015

februárjában a Bizottságnak, a Parlamentnek és

a Tanácsnak címzett véleményt tett közzé a hite-

lezésen alapuló közösségi finanszírozásról. Mun-

kája során a piaci résztvevőkből eredő kockáza-

tok értékelésére, e kockázatok kiváltó okaira és

arra összpontosított, hogy e kockázatok milyen

mértékben kezelhetők a meglévő uniós irányel-

vek és rendeletek eszközeivel. A véleményben a

pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvet

(PSD) nevezte meg a hitelezésen alapuló közös-

ségi finanszírozás tekintetében leginkább rele-

váns uniós jogszabályként.

A Hatóság 2015-ben fokozta a szabályozási és

felügyeleti konvergenciára vonatkozó erőfeszíté-

seit a fizetések terén. Az EBH célja a biztonsá-

gos, egyszerű és hatékony fizetések biztosítása

az Európai Unióban. Első lépésként kibocsátotta

az internetes fizetések biztonságáról szóló vég-

leges iránymutatásait, amelyek 2015. augusztus

1-je óta hatályban vannak. Emellett megkezdte

a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló módo-

sított irányelv (PSD2) végrehajtását is. A módo-

sított irányelv 2016 januárjában lépett hatályba,

és hat technikai standard, valamint öt iránymu-

tatás-csomag kidolgozását tette a Hatóság fel-

adatává.

2015 júniusában a Hatóság közzétette a fogyasz-

tói trendekről szóló éves jelentését, amelyben

nyolc olyan trendet emelt ki, amely az EBH jö-

vőbeni munkája alapjául szolgálhat: a háztartá-

sok eladósodása; a banki díjak átláthatósága és

összehasonlíthatósága; innováció a fizetés terén;

strukturált betétek; kereskedelmi értékesítési

gyakorlatok és javadalmazás; alternatív pénzügyi

szolgáltatók.

Nemzetközi tevékenységek

Az EBH aktívan részt vesz a Bázeli Bankfelügye-

leti Bizottság (BCBS), a BCBS több szakértői

albizottsága, speciális és egyéb munkacsoport-

ja ülésein. Szükség esetén hozzájárul a Bázeli

Bankfelügyeleti Bizottság definíciója szerinti

tőkeáttételi mutató meghatározásához, továb-

bá 2015-ben hozzájárult a teljes piaci kockázati

keretrendszer felülvizsgálatához – más néven a

kereskedési könyv alapvető felülvizsgálatához –,

valamint a hitelértékelési korrekció keretrend-

szerének átdolgozásához. Emellett részt vett a

Bázeli Bizottság egyes szabályozási kezdemé-

nyezéseivel kapcsolatos munkában is.

A korábbi évekhez hasonlóan az EBH aktív sze-

repet vállalt a Pénzügyi Stabilitási Tanács Szaná-

lási Irányítóbizottságának kiemelt tevékenysége-

iben, és hozzájárult a Pénzügyi Stabilitási Tanács

szanálás alatt álló bankok finanszírozására vo-

natkozó konzultációjához is. A közelmúltban az

EBH részt vett a határokon átnyúló válságok ke-

zelésével foglalkozó csoport pénzügyi piaci infra-

struktúrához való folyamatos hozzáféréssel kap-

csolatos munkájában, valamint a pénzügyi piaci

infrastruktúrák határokon átnyúló válságainak

kezelésével foglalkozó új csoport munkájában is.

Az EBH megkezdte egy útmutató kidolgozását,

melynek célja, hogy segítse az illetékes hatósá-

gokat a Nemzetközi Valutaalap betételfogadókra

vonatkozó pénzügyi stabilitási mutatóinak ös�-

szeállításában az EBH felügyeleti jelentéstétel-

re vonatkozó végrehajtás-technikai standardján

alapuló statisztikai adatok felhasználásával.

2015-ben a Hatóság megbízást kapott arra, hogy

tekintse át a CRD és a CRR alkalmazását az Eu-

rópai Unió, a tagállamok és az EU-n kívüli orszá-

gok közötti együttműködés terén, és nyújtsa be

az erről szóló jelentést a Bizottságnak, amelyben

meghatározza azokat a területeket, ahol a ha-

tárokon átnyúló együttműködés és információ-

megosztás további fejlesztésére van szükség.

Az EBH arra a következtetésre jutott, hogy nem

állnak fenn jelentős problémák, bár megállapí-

totta, hogy az egyenértékűség vizsgálatát érintő

jogszabályok módosításával javítható lenne az

együttműködés.

Az EU-n kívüli országok felügyeleti hatóságainak

a felügyeleti kollégiumokban való folyamatos

részvételének elősegítése érdekében az EBH sa-

ját kezdeményezésére ajánlást adott ki 13 nem

uniós ország 29 felügyeleti hatóságának titok-

tartási szabályozása egyenértékűségére vonat-

kozóan. Az ajánlás egy lépés az egységes uniós

felügyeleti gyakorlat kialakítása irányába, mivel

valamennyi nemzeti illetékes hatóság vállalta az

ajánlásban foglaltak betartását, ami harmoni-

zálja a nem uniós országok részvételét az uniós

felügyeleti kollégiumokban.

Az EBH ezen felül 2015-ben eleget tett a Bizott-

ság egyes nem uniós országok jogi és felügye-

leti szabályozása egyenértékűségére vonatko-

zó szakmai tanácsok iránti kérésének. Az EBH

2015-ben hat nem uniós országra vonatkozó

értékelésének eredményeit nyújtotta be a Bi-

zottságnak, egy jelentés és egy egyenértékű-

ségre vonatkozó vélemény formájában. Ezen

felül egyetértési megállapodás került aláírásra

az EBH és délkelet-európai országok felügyeleti

hatóságai között az együttműködés és informá-

ciócsere keretrendszerének létrehozásáról.

Végezetül, az EBH javaslatot tett egy együttmű-

ködési keretmegállapodás létrehozására a leg-

fontosabb pénzügyi központoknak helyet adó or-

szágok fő szanálási hatóságaival, ami a jövőben

elősegíti az együttműködési megállapodások

létrejöttét az unión kívüli partnerek és az uniós

felügyeleti, illetve szanálási hatóságok között.