Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

I Z V R Š N I S A Ž E T A K G O D I Š N J E G I Z V J E Š Ć A Z A 2 0 1 5 .

7

provedbene tehničke standarde nadzornog iz-

vještavanja. S obzirom na važnost savjetovanja

s institucijama u ranim fazama procesa uvo-

đenja promjena u financijskom izvještavanju,

EBA je pokrenula javno savjetovanje o predlo-

ženim promjenama u prosincu 2015.

Zaštita potrošača, nadziranje

financijskih inovacija te osiguravanje

sigurnih i učinkovitih usluga plaćanja

diljem EU-a

U 2015. EBA je nastavila rad na jačanju zašti-

te potrošača i promicanju transparentnosti,

jednostavnosti i pravednosti za potrošačke

financijske proizvode i usluge na cijelome je-

dinstvenom tržištu. EBA je nastavila analizirati

neuspjehe u postupanju financijskih institucija

u segmentu poslovanja sa stanovništvom, a ti

neuspjesi mogu uzrokovati ne samo znatnu

štetu za potrošače već i ozbiljno narušiti po-

vjerenje na tržištu, financijsku stabilnost te

integritet financijskog sustava.

EBA je razvila nekoliko skupina regulatornih

zahtjeva za proizvode u području djelovanja

EBA-e, tj. za hipotekarne kredite, osobne kre-

dite, depozite, platne račune, usluge plaćanja i

elektronički novac. U pitanjima koja se tiču ra-

zličitih segmenata bankarskog sektora, a koja

su relevantna za sektore osiguranja i ulaganja,

EBA je blisko surađivala s druga dva europska

nadzorna tijela: Europskim nadzornim tijelom

za osiguranje i strukovno mirovinsko osigura-

nje (EIOPA) te Europskim nadzornim tijelom

za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

Među ostalima, tijekom 2015. poduzete su ak-

tivnosti opisane u nastavku.

ƒ

U srpnju 2015. EBA je objavila smjernice o

sustavima nadzora i upravljanja proizvodi-

ma namijenjenih proizvođačima i distribute-

rima bankarskih proizvoda za stanovništvo.

Tim smjernicama uspostavljen je okvir za

pouzdanu i odgovornu izradu i distribuciju

proizvoda.

ƒ

U prosincu 2015. EBA je objavila savjeto-

davni dokument o nacrtu smjernica o poli-

tikama i praksama primitaka. Tim nacrtom

smjernica EBA nastoji poboljšati loše poli-

tike i prakse primitaka koje je odredila kao

glavni pokretač pogrešne prodaje bankovnih

proizvoda i usluga namijenjenih stanovniš-

tvu. U nacrtu smjernica pruža se okvir fi-

nancijskim institucijama za provedbu poli-

tika i praksi primitaka u kojima će poticaji

biti povezani s pravednim odnosom prema

potrošačima, a rizik od pogrešne prodaje

smanjen kao i troškovi za poduzetnike koji

su posljedica takvih pogrešnih postupanja.

ƒ

Zajedno sa smjernicama o procjeni kreditne

sposobnosti EBA je u lipnju 2015. objavila i

smjernice o dospjelim neplaćenim obveza-

ma i ovršnom postupku, kojima se podupiru