Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

E u r o p s k o n a d z o r n o t i j e l o z a b a n k a r s t v o

6

ka (KRI). S pomoću proširenog popisa subje-

kata koji podnose izvješća te povećanog broja

glavnih pokazatelja rizika (KRI) EBA je tijekom

2015. poduzela velik napor oko poboljšanja

prikaza rizika.

EBA nadzire i kretanja u vezi s kvalitetom

imovine diljem država EU-a. Nadzorno tije-

lo doprinijelo je raspravi o lošim kreditima u

Gospodarskom i financijskom odboru EU-a te

u Odboru za financijske usluge svojim analiza-

ma povezanosti omjera kapitala, omjera loših

kredita i spremnosti banaka na davanje zaj-

mova te analizama promjena poslovnih mode-

la banaka i njihove isplativosti. Tijelo je 2015.

za interne potrebe te za Odbor nadzornih tijela

izradilo izvješća o radu banaka iz EU-a koja su

sadržavala granularne podatke o svakoj banci

pojedinačno i koja su bila temeljena na tro-

mjesečnim rezultatima velikih banaka EU-a.

U rujnu 2015. EBA je počela s objavom izvješća

o opterećenju imovine banaka koje će nastavi-

ti objavljivati godišnje na svojim internetskim

stranicama. Osim redovnog izvještavanja, EBA

je dala svoj doprinos i izradom

ad hoc

studi-

ja. Nadzorno tijelo objavilo je početkom 2015.

studiju o potencijalnim posljedicama regula-

tornih mjera na poslovne modele banaka. U

studiji se usredotočilo na moguće promjene

koje će banke morati uvesti prilikom prilagod-

be svojeg načina poslovanja novim regulator-

nim zahtjevima.

EBA je 2015. provela opsežne pripreme za te-

stiranje otpornosti na stres koje će biti prove-

deno 2016. na području cijelog EU-a. Ključni

elementi tog testiranja otpornosti na stres već

su objavljeni u srpnju 2015., a u studenome

2015. EBA je, uz nacrte obrazaca za testiranje

otpornosti na stres, objavila i izmijenjeni nacrt

zapisa o metodologiji po kojoj će testiranje biti

provedeno. Relevantni dionici pozvani su da

daju svoje komentare i u vezi s metodologijom

i u vezi s obrascima.

EBA je u drugoj polovici 2015. provela i pro-

gram transparentnosti na razini cijelog EU-a.

Podaci koji obuhvaćaju 105 banaka iz 21 dr-

žave članice EU-a i iz Norveške objavljeni su

24. studenoga 2015. Na svojim internetskim

stranicama EBA je objavila iscrpnu zbirku

podataka u kojoj su podaci prikazani poseb-

no za svaku pojedinačnu banku, uključujući i

interaktivne alate koji olakšavaju analiziranje

i vizualizaciju rezultata. Objavljeni podaci do-

punjeni su izvješćem koje uključuje sažetak

zbirnih rezultata programa transparentnosti

te daje pregled novijih razvoja događaja u ban-

kama EU-a.

Obrada i prikupljanje podataka i postupak za

program iz 2015. bio je velik korak unaprijed s

obzirom na to da se EBA ponajviše oslanjala na

informacije podnesene redovno putem okvira o

izvješćivanju o nadzoru (financijsko izvješćiva-

nje (Finrep), zajedničko izvješćivanje (COREP)).

Po prvi put, obrasci su ispunjeni centralno u

EBA-i te poslani bankama i nadzornim tijeli-

ma radi potvrde. Tijekom tog procesa EBA je

obradila i objavila do 13 600 pojedinačnih po-

dataka za svaku banku uključenu u postupak,

što je iznosilo više od 1,3 milijuna pojedinačnih

podataka koji su objavljeni zbirno.

U 2015. EBA je nastavila svoju procjenu izvje-

šća iz trećeg stupa (gdje su podaci zahtijevani

u skladu s osmim dijelom Uredbe o kapital-

nim zahtjevima) koja je prekinuta u 2014. zbog

pojačanog rada na izradi smjernica o upotrebi

koncepata značajnosti, povjerljivosti i vlasniš-

tva informacija kao i o učestalosti objavljivanja.

U srpnju 2015. EBA je objavila svoje izvješće o

mjerama makrobonitetne politike diljem EU-a.

Cilj tog izvješća bio je popisati različite prakse

koje primjenjuju države članice EU-a s obzi-

rom na odredbe o makrobonitetnim politikama

utvrđene u Uredbi o kapitalnim zahtjevima i u

Direktivi o kapitalnim zahtjevima (CRD IV), s

posebnim osvrtom na međudjelovanje makro-

bonitetnih i mikrobonitetnih ciljeva i alata.

Osiguranje kvalitete podataka predstavljalo je

još jedno ključno područje rada EBA-e u 2015.

kao nastavak proširenja aktivnosti na priku-

pljanju podataka u 2014., a u tom području

EBA je uvela nove standarde izvješćivanja

čime je omogućena potpuna usklađenost in-

formacija o vlastitim sredstvima banaka (CO-

REP) s podacima iz bilanci (Finrep). Znatna su

sredstva uložena tijekom 2015., a to je dovelo

do niza poboljšanja, kao što je uvođenje više od

1 500 pravila validacije u EBA-inoj Europskoj

nadzornoj platformi (ESP). Pored toga, memo-

randum o razumijevanju u vezi s razmjenom

mikrobonitetnih podataka pojedinačnih bana-

ka dopunjen je 2015., što je rezultiralo proši-

renjem obuhvata na sva nadležna tijela koja

podnose izvješća EBA-i o podacima u vezi s

provedbenim tehničkim standardima.

U srpnju 2014. Odbor za međunarodne raču-

novodstvene standarde objavio je Međunarod-

ni standard financijskog izvještavanja 9 (Finan-

cijski instrumenti) koji je zamijenio standard

izvještavanja za financijske instrumente koji

je bio na snazi u EU-u od 2005. (Međunarodni

računovodstveni standard 39). Međunarodni

standard financijskog izvještavanja 9 (IFRS 9)

temeljito mijenja način na koji se u izvještava

o financijskim instrumentima pa je stoga po-

trebna temeljita dopuna okvira za financijsko

izvještavanje za tijela koja podnose izvještaje

u skladu s međunarodnim standardima finan-

cijskog izvještavanja, a koja su uključena u