Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

I Z V R Š N I S A Ž E T A K G O D I Š N J E G I Z V J E Š Ć A Z A 2 0 1 5 .

5

Jačanje konvergencije nadzora te

osiguravanje dosljedne provedbe

politike nadzora i regulacije diljem EU-a

Dvije važne teme rada na konvergenciji nad-

zora 2015. bile su: „Drugi stup” s obzirom na

očekivani početak provedbe smjernica EBA-e

o zajedničkim metodologijama za postupak

nadzorne provjere i ocjene (SREP) 1. siječ-

nja 2016. te „planiranje oporavka” s obzirom

na stupanje na snagu Direktive o oporavku i

sanaciji banaka (BRRD) početkom godine te

s obzirom na zahtjeve postavljene kolegijima

nadzornih tijela.

Rad EBA-e u području konvergencije nadzora

provodio se u vidu procjene nadzornih praksi,

izrade politike nadzora te EBA-inog programa

osposobljavanja.

ƒ

ƒ

Procjena nadzornih praksi: EBA je usredo-

točila svoje napore na izradu svojega prvog

godišnjeg izvješća o konvergenciji nadzora

(objavljenoga u travnju 2015.), kao i na pro-

cjenu djelovanja kolegija nadzornih tijela te

konvergencije u planiranju oporavka.

ƒ

ƒ

Izrada politike nadzora: EBA-in rad na izra-

di politike u području konvergencije nadzora

bio je u 2015. usredotočen na pitanja drugog

stupa pa je stoga EBA, s ciljem otklanjanja

nejasnoća i osiguravanja višeg stupnja kon-

vergencije, objavila mišljenje o međudjelo-

vanju prvog stupa, drugog stupa i zahtjeva

za kombinirani zaštitni sloj te o najvećem

raspodjeljivom iznosu (NRI). Osim toga, EBA

u kontekstu drugog stupa trenutno izrađu-

je politiku o riziku povezanom s informa-

cijskom i komunikacijskom tehnologijom

(IKT), a ta politika dopunit će smjernice

EBA-e o postupku nadzorne provjere i ocje-

ne (SREP). Kao posljednje, EBA razrađuje

i politiku o pojednostavnjenim obvezama

za planiranje oporavka u okviru Direktive o

oporavku i sanaciji banaka (BRRD).

ƒ

ƒ

EBA-in program osposobljavanja: EBA je ti-

jekom 2015. provela rekordna 24 programa

osposobljavanja za osoblje nadležnih tijela,

što predstavlja povećanje od 41 % u odno-

su na osposobljavanje provedeno 2014., a

pritom je programom osposobljavanja bilo

obuhvaćeno više od 1 000 sudionika. EBA-

ino osposobljavanje u 2015. sastojalo se od

16 sektorskih programa osposobljavanja, od

kojih su dva programa bila međusektorska i

suorganizirana s EIOPA-om, a pet programa

sastojalo se od osposobljavanja u području

„mekih” vještina. Ukupno je 1 018 polaznika

sudjelovalo u EBA-inim programima ospo-

sobljavanja 2015., pri čemu su pojedini kan-

didati uvršteni na liste čekanja zbog preveli-

kog broja zainteresiranih.

Utvrđivanje, analiziranje i rješavanje

ključnih rizika u bankarskom sektoru

EU-a

Kao dio procjene EBA-e o rizicima i ranjivosti-

ma bankarskog sustava EU-a, EBA je nastavi-

la izradu svojeg izvješća o procjeni rizika (RAR)

koje se objavljuje dva puta godišnje. U izvješću

se daje pregled budućih rizika koji se teme-

lji na podacima prikupljenima u postupcima

nadzora kao i na dostupnim tržišnim podaci-

ma i informacijama o tržištu.

Prikazi rizika EBA-e dodatna su sastavni-

ca redovnih procjena rizika koje EBA provodi

tromjesečno te kojima se dopunjuje izvješće

o procjeni rizika. Sadrže sažeti prikaz glavnih

rizika i ranjivosti u bankarskom sektoru na

osnovi razvoja skupa glavnih pokazatelja rizi-

1

7

2

6

3

5 4

Slika 2.:

Glavne teme u području nadzora tijekom 2015.

KREDITNI RIZIK I

KVALITETA IMOVINE

PRIMITCI

KAPITALNA POZICIJA

NADZORNA PROCJENA

U ODNOSU NA

REFERENTNE

VRIJEDNOSTI

UČINAK GEOPOLITIČKIH

RIZIKA

RIZIK PONAŠANJA

RIZIK INFORMACIJSKIH

TEHNOLOGIJA I KVALITETA

PODATAKA

GLAVNE TEME