Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

E U R O P S K O N A D Z O R N O T I J E L O Z A B A N K A R S T V O

4

Izrada regulatornog okvira za

djelotvorne sustave oporavka, sanacije

i osiguranja depozita

U području upravljanja krizama EBA je zapo-

čela zahtjevan program rada s ciljem pomaga-

nja svim državama članicama EU-a prilikom

jačanja njihovih sustava oporavka, sanacije i

zaštite deponenata. Program rada usredoto-

čen je na: i. dovršenje i jačanje regulatornog

okvira standardima 2. razine te smjernicama;

ii. promicanje konvergencije nadzora, uključu-

jući i konvergenciju putem kolegija nadzornih

tijela i sanacijskih kolegija; te iii. doprinos am-

bicioznom planu sanacije na globalnoj razini.

Osnivanje bankovne unije stvorilo je dodatnu

odgovornost EBA-i kao koordinatora za cijeli

prostor EU-a.

U okviru svojih ovlaštenja koja proizlaze iz Di-

rektive o oporavku i sanaciji banaka (BRRD)

i Direktive o sustavima osiguranja depozita

(DGSD), EBA je od 2014. izradila 33 tehnička

standarda, smjernice i mišljenja, koji se od-

nose na sanaciju i zaštitu deponenata. Tim

dokumentima 2. razine dovršen je usklađe-

ni regulatorni okvir te je osigurana potpora

nadzornim i sanacijskim tijelima te sustavima

osiguranja depozita (SOD) na čitavom prostoru

EU-a u primjeni tih pravila u praksi.

Posebno važno područje programa rada

EBA-e u 2015. bila je izrada konačnog nacr-

ta regulatornih tehničkih standarda (RTS) za

određivanje minimalnih zahtjeva za regulator-

ni kapital i prihvatljive obveze (MREL). U skla-

du s BRRD-om, svrha je minimalnih zahtjeva

za regulatorni kapital i prihvatljive obveze osi-

gurati da institucija u trenutku propadanja ima

na raspolaganju dovoljno obveza prihvatljivih

za otpis ili konverziju radi pokrivanja gubita-

ka. Minimalni zahtjev za regulatorni kapital i

prihvatljive obveze određuje sanacijsko tije-

lo za svaku pojedinačnu instituciju. RTS-om

se određuju dodatni kriteriji primjenjivi na taj

zahtjev te se time nastoji ostvariti znatno veći

stupanj usklađenosti uz istodobno uvažavanje

raznolikosti institucija i poslovnih modela ši-

rom EU-a.

U odnosu na prekograničnu suradnju i koor-

dinaciju, EBA je izradila okvir za suradnju sa-

nacijskih i drugih tijela u kolegijima. Taj okvir

omogućuje aktivnu razmjenu informacija i po-

tiče djelotvoran dijalog između tijela odgovor-

nih za banke i njihova društva kćeri/značajne

podružnice te pruža pomoć u donošenju za-

jedničkih odluka.

EBA je u konačnom nacrtu RTS-a odredila

kako bi ti kolegiji trebali djelovati, a to među

ostalim uključuje pitanja osnivanja i uprav-

ljanja sanacijskim kolegijima, izrade planova

sanacije u okviru tih kolegija te izvršenja pro-

grama sanacije.