Previous Page  5 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 24 Next Page
Page Background

I Z V R Š N I S A Ž E T A K G O D I Š N J E G I Z V J E Š Ć A Z A 2 0 1 5 .

3

Postignuća u 2015.

Dovršenje jedinstvenih pravila

i jačanje dosljednosti u području

bonitetne regulative

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

radilo je u 2015. na dovršavanju glavnine pa-

keta G20, čime su učvršćena jedinstvena pra-

vila koja se primjenjuju na bankarski sektor

Europske unije (EU). To je uključivalo izradu

obvezujućih tehničkih standarda, izvješća,

smjernica i mišljenja u skladu s Direktivom

o kapitalnim zahtjevima (CRD) i Uredbom o

kapitalnim zahtjevima (CRR), i to o različitim

temama.

U području primitaka EBA je 2015. radila na

osiguravanju snažnijeg okvira za primitke za

institucije EU-a, kao i na osiguravanju jedna-

kih uvjeta, izradom smjernica o dobrim po-

litikama primitaka koje stupaju na snagu 1.

siječnja 2017. Primjena načela proporcional-

nosti u određenim okolnostima bila je ključni

element rada EBA-e u tom području, što je po-

taknulo nadzorno tijelo na donošenje mišlje-

nja upućenog Europskoj komisiji, Europskom

parlamentu i Vijeću koje će predstavljati osno-

vu za preispitivanje odredbi o primitcima koje

je u tijeku.

U području likvidnosti EBA je 2015. objavi-

la svoj prijedlog kalibracije koeficijenta neto

stabilnih izvora financiranja (NSFR), kao i

prijedlog procjene njegova učinka na profil

rizičnosti institucija na području EU-a prema

poslovnom modelu, na financijska tržišta, na

kredite banaka te na cjelokupno gospodarstvo.

EBA u

Izvješću o NSFR-u

preporučuje uvođenje

NSFR-a u EU-u na pojedinačnoj i konsolidira-

noj osnovi te, u skladu sa zahtjevom Komisije,

predviđa određena izuzeća za pojedine europ-

ske specifičnosti. U

Izvješću o NSFR-u

podupi-

re se ocjena Komisije o prikladnosti uvođenja

NSFR-a u EU-u, te će Komisija podnijeti svoj

zakonodavni prijedlog o NSFR-u Europskom

Vijeću i Parlamentu do kraja 2016. radi osigu-

ravanja stabilnih izvora financiranja institucija.

EBA je 2015. ostvarila značajan doprinos ra-

zvoju europskog regulatornog okvira za se-

kuritizacije te je imala važnu ulogu u izradi

prijedloga Komisije o oživljavanju tržišta se-

kuritizacija u kontekstu projekta Unije tržišta

kapitala, koji se uvelike temelji na savjetima

i preporukama EBA-e iz srpnja i prosinca

2015., a koji obuhvaćaju standardne („stvarna

prodaja”) te sintetske sekuritizacije. EBA je u

svojim preporukama naglasila važnost preu-

stroja tržišta sekuritizacija s ciljem povećanja

povjerenja ulagača u sekuritizirane financijske

instrumente i uklanjanja prisutne stigme po-

vezane s tržištem sekuritizacija koja je nastala

nakon neispunjenja ugovornih obveza u slu-

čajevima niskokvalitetnih i rizičnih proizvoda

tijekom financijske krize te s ciljem osigura-

nja alternativnog kanala financiranja realnom

gospodarstvu. Osim toga, EBA se u suradnji s

Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne

papire i tržišta kapitala (ESMA) te Europskim

nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno

mirovinsko osiguranje (EIOPA) savjetovala i s

dionicima o raspoređivanju kreditnih rejtin-

ga dodijeljenih sekuritiziranim proizvodima u

stupnjeve kreditne kvalitete kojima se dodje-

ljuju kapitalni zahtjevi na temelju Uredbe o ka-

pitalnim zahtjevima. EBA je provela i temeljitu

analizu transparentnosti tržišta sekuritizacija

u EU-u.

Slika 1.:

EBA u kontekstu bankovne unije

Države članice

koje nisu uključene

u SSM/SRM

Jedinstveni

nadzorni

mehanizam (SSM)

ESB

EU 19+

Jedinstveni

sanacijski

mehanizam (SRM)

SRB

EU 19+

EBA

koordinacija

i konvergencija

praksi

Nadzorna tijela

u zemljama izvan

EU-a

BANKOVNA UNIJA

Jedinstvena pravila

za EU 28

EBA