Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

E u r o p s k o n a d z o r n o t i j e l o z a b a n k a r s t v o

10

Glavna područja aktivnosti

za 2016.

U 2016. EBA će imati znatan broj ovlaštenja

koja će joj omogućiti da osigura dovršenje

paketa regulatornih reformi te dosljednost

u praksama nadzora u čitavom bankarskom

sektoru EU-a. Aktivnosti povezane s omje-

rom financijske poluge, uključivanjem načela

proporcionalnosti u EBA-ine proizvode te re-

vizijom okvira 3. stupa čine neke od glavnih

područja aktivnosti sljedeće godine. EBA će

u skladu s tim ciljevima predložiti niz važnih

regulatornih dokumenata i izvješća.

Promicanje zajedničkog pristupa

kalibraciji omjera financijske poluge

Središnje pitanje za EBA-u u 2016. godini bit

će premještanje omjera financijske poluge u

okviru 1. stupa te minimalne razine tog omjera

koje pritom treba uzeti u obzir, a posebice u

odnosu na poslovne modele i profile rizičnosti.

Treba analizirati i znatan broj drugih aspekata,

kao što je međudjelovanje s omjerima koji se

temelje na rizikom ponderiranoj imovini i za-

htjevima za likvidnost, kao i utjecaj na različite

segmente financijskih tržišta. Osim ovlašte-

nja za poslovne modele, EBA je ovlaštena i za

procjenu nekoliko aspekata koji su povezani s

učincima. Posebice treba procijeniti međudje-

lovanje omjera financijske poluge s kapitalnim

zahtjevima i zahtjevima za likvidnost temelje-

nima na rizicima.

Jačanje okvira za kreditni rizik

EBA će u 2016. podnijeti izvješće o svom re-

gulatornom pregledu pristupa zasnovanoga

na internim rejting-sustavima (IRB pristup) pri

čemu će posebice nastojati sažeti komentare

na dokument za raspravu o budućnosti IRB

pristupa te ponuditi svoja razmatranja o tome

kako na najbolji način u svoj budući rad ugra-

diti gledišta koja su izražena u komentarima

na dokument za raspravu. EBA će ujedno i

pojasniti svoje prijedloge u vezi s usredotoče-

nosti regulatornog razvoja na aspekte IRB pri-

stupa kod kojih je nužna usklađenija primjena

u okviru odredaba Uredbe o kapitalnim zahtje-

vima te u njoj predviđenog vremenskog okvira

za razvoj regulatornih dokumenata kao što su

tehnički standardi i smjernice u području IRB

pristupa. EBA će pritom usmjeriti pažnju na 2.

fazu rada na IRB pristupu, koja se odnosi na

definiciju neispunjavanja obveza, te na 3. fazu,

koja se odnosi na procjenu parametara rizika

te na postupanje u vezi s imovinom po kojoj su

izostala plaćanja.

Pregled učinka proporcionalnosti

Shvaćajući važnost dijaloga s dionicima s ci-

ljem stjecanja specifičnih uvida i dokaza, EBA

je 3. srpnja 2015. organizirala radionicu o

proporcionalnosti. Na radionici je sudjelova-

lo više od 130 delegata koji su raspravljali te

istraživali teme o proporcionalnosti uključuju-

ći: odnos proporcionalnosti i jednostavnosti u

bankarskim pravilima; trenutni tokovi aktivno-

sti na proporcionalnosti i pojednostavnjenju;

pristupi kojima se u praksi nastoji postići pro-

porcionalnost. EBA u 2016. namjerava proučiti

dodatne aspekte proporcionalnosti i jedno-

stavnosti te održati raspravu za okruglim sto-

lom s nadležnim tijelima te predstavnicima in-

dustrije s ciljem prikupljanja informacija koje

će pomoći u ugrađivanju proporcionalnosti u

svoje regulatorne dokumente.

Rješavanje pitanja problematične

imovine EU-a

EBA će nastaviti nadzirati kretanje događaja u

vezi s lošim kreditima objavljivanjem redovitih

dopuna u svojim prikazima rizika i izvješćima

o procjeni rizika, a moguća je i izrada

ad hoc