Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

I Z V R Š N I S A Ž E T A K G O D I Š N J E G I Z V J E Š Ć A Z A 2 0 1 5 .

9

Kao posljednje, EBA je predložila okvirni aran-

žman o suradnji s glavnim sanacijskim tijeli-

ma iz država s velikim financijskim središti-

ma, kojim će biti olakšani budući aranžmani o

suradnji drugih ugovornih strana izvan EU-a i

tijela za nadzor ili sanaciju iz EU-a.

Rad na međusektorskim pitanjima

U 2015. EBA je aktivno sudjelovala u radu Za-

jedničkog odbora europskih nadzornih tijela u

glavnim područjima koja zahtijevaju suradnju

između bankarskog i ostalih sektora. Bliska

suradnja uspostavljena je i s Europskim odbo-

rom za sistemske rizike (ESRB) u vezi s ne-

koliko tema, uključujući plan testiranja otpor-

nosti na stres koji će se provesti unutar EU-a

u 2016.

Zajednički odbor ostvario je značajan napre-

dak tijekom 2015. posebice u području pro-

cjene međusektorskih rizika te u jačanju je-

dinstvenih pravila u pogledu proizvoda koji se

odnose na mapiranje kreditnih rejtinga, seku-

ritizaciju i sprečavanje pranja novca.

Dva izvješća o međusektorskim rizicima i ra-

njivostima pružili su stvaran pregled glavnih

međusektorskih rizika uočenih u financijskom

sustavu EU-a. Slab gospodarski rast na po-

dručju EU-a, okruženje s niskim kamatnim

stopama, visoka volatilnost financijskih trži-

šta, kao i opadajuća strukturna likvidnost na

tržištu te niska profitabilnost financijskih in-

stitucija glavni su čimbenici koji su utvrđeni u

tim izvješćima.

U skladu s regulatornim ovlaštenjima na te-

melju nove četvrte Direktive o sprečavanju

pranja novca i na temelju Uredbe o sprečava-

nju pranja novca, europska nadzorna tijela po-

krenula su savjetovanja o smjernicama o nad-

zoru pranja novca i financiranja terorizma koji

se temelji na ocjeni rizika te o smjernicama

o jednostavnijoj i pojačanoj dubinskoj analizi

klijenata.

Osim toga, osoblje EBA-e sudjelovalo je u ne-

koliko aktivnosti ESRB-a kao što su testiranje

otpornosti na stres, makrobonitetne mjere i

politika, rad na strukturnoj likvidnosti tržišta

te na protucikličkim zaštitnim slojevima kapi-

tala. Najistaknutije teme na kojima su EBA i

ESRB blisko surađivali u 2015. uključivale su

sudjelovanje u stručnoj skupini o nekretnina-

ma, zajedničku radnu skupinu koja se bavila

niskim kamatnim stopama, doprinos završ-

nom izvješću o sektorskim rizicima te plani-

ranje testiranja otpornosti na stres koji će biti

proveden 2016. na razini EU-a.