Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

E u r o p s k o n a d z o r n o t i j e l o z a b a n k a r s t v o

8

odredbe članka 28. Direktive o hipotekarnim

kreditima (MCD). Tim se smjernicama po-

stavljaju zahtjevi u smislu politika i postupa-

ka za brzo otkrivanje i rješavanje problema

u plaćanju, a odnose se na osposobljavanje

osoblja, komuniciranje s potrošačima, pru-

žanje informacija i pomoći potrošačima,

postupke za rješavanje sporova te doku-

mentiranja odnosa s potrošačima i čuvanja

podataka.

EBA je nastavila i s izvršavanjem svoje ovlasti

nadzora nad novim i postojećim financijskim

aktivnostima te je doprinijela osiguravanju

sigurnog, jednostavnog i učinkovitog sustava

plaćanja namijenjenoga stanovništvu diljem

EU-a. U veljači 2015. EBA je objavila mišljenje

o grupnom financiranju temeljenom na pozaj-

mljivanju upućeno Komisiji, Parlamentu i Vi-

jeću. EBA se pritom usredotočila na procjenu

rizika koji nastaju za sudionike na tržištu kao i

na pokretače tih rizika te na mjeru u kojoj bi ta

pitanja mogla biti riješena postojećim direkti-

vama i uredbama EU-a. U mišljenju je utvrđe-

no da je najrelevantniji zakonodavni tekst EU-a

za pitanje grupnog financiranja temeljenog na

pozajmljivanju Direktiva o platnim uslugama

(PSD).

U 2015. EBA je pojačala svoje napore u odnosu

na regulatornu konvergenciju i konvergenci-

ju nadzora u području plaćanja. EBA ima cilj

osigurati sigurna, jednostavna i učinkovita

plaćanja diljem EU-a. Kao prvi korak EBA je

objavila konačne smjernice o sigurnosti in-

ternetskih plaćanja koje su primjenjive od 1.

kolovoza 2015. EBA je počela i s radom na

provedbi izmijenjene Direktive o platnim uslu-

gama (PSD2) koja je stupila na snagu u siječ-

nju 2016. te je u njoj EBA-i dodijeljena zadaća

izrade šest tehničkih standarda te pet skupova

smjernica.

U lipnju 2015. nadzorno tijelo objavilo je svoje

godišnje izvješće o potrošačkim trendovima u

kojem je istaknuto osam relevantnih trendo-

va koji bi mogli postati osnova budućeg rada

EBA-e: zaduženost kućanstava, transparent­

nost i usporedivost bankovnih naknada, inova-

cije u području plaćanja, strukturirani depozi-

ti, prakse u komercijalnoj prodaji i primitci te

pružatelji alternativnih financijskih usluga.

Međunarodni angažman

EBA aktivno sudjeluje na sastancima Bazel-

skog odbora za nadzor banaka (BCBS), u nizu

njegovih stručnih pododbora te u nizu specija-

lističkih radnih i projektnih skupina. EBA do-

prinosi, prema potrebi, specifikaciji BCBS-ove

definicije omjera financijske poluge, a 2015.

doprinijela je pregledu čitavog okvira za tržiš-

ni rizik – poznatog kao temeljito preispitivanje

knjige trgovanja – kao i reviziji okvira za prila-

godbu kreditnom vrednovanju (CVA). Nadalje,

EBA je bila uključena u rad Bazelskog odbora

u nizu regulatornih inicijativa.

Kao i u prethodnim godinama, EBA je aktiv-

no sudjelovala u glavnim aktivnostima Odbora

za financijsku stabilnost u okviru Skupine za

usmjeravanje sanacija te je doprinijela i sa-

vjetovanju Odbora za financijsku stabilnost o

financiranju banaka u postupku sanacije. Ne-

davno je EBA bila uključena i u rad Skupine za

upravljanje u prekograničnim kriznim situaci-

jama o kontinuitetu pristupa infrastrukturama

financijskoga tržišta i nove Skupine za uprav-

ljanje u prekograničnim kriznim situacijama u

području infrastruktura financijskoga tržišta.

EBA je radila na tehničkoj smjernici koja će

pomoći nadležnim tijelima u sastavljanju po-

kazatelja financijske stabilnosti primatelja

depozita, koje provodi Međunarodni monetarni

fond, a pri čemu se koriste statistički ulazni

podaci izvedeni iz Provedbenih tehničkih stan-

darda EBA-e o izvješćivanju o nadzoru.

U 2015. nadzorno tijelo dobilo je zadaću izvršiti

pregled i podnese izvješće Komisiji o primje-

ni Direktive o kapitalnim zahtjevima i Uredbe

o kapitalnim zahtjevima u području suradnje

Europske unije i država članicama s trećim

državama, u kojem bi se utvrdila područja koja

zahtijevaju daljnji razvoj u pogledu prekogra-

nične suradnje i razmjene informacija. EBA

je zaključila da ne postoje značajni problemi,

no naznačila je da bi zakonodavne izmjene u

području ocjena jednakovrijednosti mogle po-

moći u ostvarivanju bolje suradnje.

S ciljem olakšavanja konzistentnog sudjelova-

nja nadzornih tijela trećih zemalja u kolegiji-

ma nadzornih tijela, EBA je na vlastitu inici-

jativu izdala preporuku o jednakovrijednosti

režima povjerljivosti 29 nadzornih tijela iz 13

trećih zemalja. Preporuka je korak naprijed

prema konzistentnim praksama nadzora EU-a

s obzirom da su sva nacionalna nadležna tijela

prihvatila te zaključke što će dovesti do uskla-

đivanja sudjelovanja nadzornih tijela trećih ze-

malja u kolegijima nadzornih tijela EU-a.

Dodatno, EBA je 2015. odgovorila na zahtjev

Komisije kojim se traži tehnički savjet o jed-

nakovrijednosti pravnih režima i režima nad-

zora u pojedinim trećim zemljama. Rezultati

EBA-ine ocjene za šest trećih zemalja podne-

seni su 2015. Komisiji u obliku izvješća te mi-

šljenja EBA-e o jednakovrijednosti. Osim toga,

potpisan je i memorandum o suradnji između

EBA-e i nadzornih tijela iz država jugoistočne

Europe o uspostavi okvira za suradnju i raz-

mjenu podataka.