Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 . A A S T A A R U A N D E K O M M E N T E E R I T U D K O K K U V Õ T E

7

Tarbijate kaitse finantsuuenduste

järelevalve ning turvaliste ja tõhusate

makseteenuste tagamise kaudu kõikjal

ELis

2015. aastal jätkas EBA tarbijate kaitse tõhus-

tamist ning läbipaistvuse, lihtsuse ja selguse

edendamist tarbijatele suunatud finantstoo-

dete ja -teenuste ühtsel turul. EBA analüü-

sis põhjalikumalt finantseerimisasutuste

jaemüügitegevuse ebaõnnestumist, mis ei

põhjusta ainult märkimisväärset kahju tarbi-

jatele, vaid võib samuti suurel määral vähen-

dada usaldust turu vastu, finantsstabiilsust ja

finantssüsteemi usaldusväärsust.

EBA töötas välja mitu regulatiivsete nõuete

kogu enda tegevusvaldkonda kuuluvate too-

dete, s.o hüpoteekide, eralaenude, hoiuste,

maksekontode, makseteenuste ja e-raha

jaoks. Kogu pangandussektorit hõlmavate,

kuid ka kindlustus- ja investeerimissektori-

ga seotud küsimuste puhul tegi EBA tihedat

koostööd kahe teise Euroopa järelevalveasu-

tusega: EIOPA ja ESMAga. Mõned 2015. aastal

elluviidud tegevused on järgmised.

ƒ

2015. aasta juulis avaldas EBA suunised

jaepangandustoodete tootjatele ja levitaja-

tele toodete järelevalve ja juhtimisnõuete

kohta. Nende suunistega kehtestatakse

tootjatele ja levitajatele raamistik kindla ja

vastutustundliku tootekujunduse ja levita-

mise jaoks.

ƒ

2015. aasta detsembris avaldas EBA kon-

sultatsioonidokumendi tasustamispoliiti-

ka ja -tavade suuniste eelnõu kohta. Selle

suuniste eelnõu abil soovib EBA tegeleda

halva tasustamispoliitika ja halbade tasus-

tamistavadega, mis ta on tuvastanud eba-

sobivate jaepangandustoodete ja -teenuste

müügi peamise tegurina. Suuniste eelnõus

tagatakse finantseerimisasutustele raa-

mistik sellise tasustamispoliitika ja selliste

tasustamistavade rakendamiseks, mis seo-

vad stiimulid tarbijate õiglase kohtlemisega

ning vähendavad ebasobivate toodete müügi

riski ja sellest ettevõtetele tulenevaid tegut-

semisviisidega seotud kulusid.

ƒ

EBA avaldas koos 2015. aasta juunis avalda-

tud krediidivõimelisuse hindamise suunis-

tega suunised võlgnevuste ja turulepääsu

piiramise kohta, et toetada hüpoteekkrediidi

direktiivi artikli 28 rakendamist. Kõnealus-

tes suunistes kehtestatakse poliitika ja me-

netlustega seotud nõuded makseraskuste

varajasele avastamisele ja nendega tege-

lemisele, sealhulgas töötajate koolitusele,

tarbijatega suhtlemisele, tarbijatele teabe

esitamisele ja nende abistamisele, kriisila-

hendusmenetlusele ning tarbijatega suht-

luse dokumenteerimisele ja andmete säili-

tamisele.

EBA jätkas ka uute ja olemasolevate finants-

tegevuste järelevalve volituste täitmist ning

aitas kõikjal ELis kaasa turvaliste, lihtsate ja