Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

E u r o o p a P a n g a n d u s j ä r e l e v a l v e

6

EBA jälgib samuti vara kvaliteedi suundumusi

ELi riikides. EBA osales viivislaenusid käsit-

levates aruteludes ELi majandus- ja rahan-

duskomitees ning finantsteenuste komitees,

analüüsides seost omavahendite suhtarvude,

viivislaenude suhtarvude ning pankade laenu-

andmise valmiduse ning pankade ärimudelite

ja kasumlikkuse muutuste vahel. 2015. aastal

esitas ta asutusesiseselt ja järelevalvenõuko-

gule ELi pankade tulemuslikkuse aruanded

koos granulaarsete pangapõhiste andmetega,

mis tuginesid suurte ELi pankade kvartalitu-

lemustele.

2015. aasta septembris alustas EBA pankade

varade koormatisi käsitlevate aruannete esi-

tamist, mis avaldatakse igal aastal EBA vee-

bilehel. Lisaks korrapärasele aruandlusele

osales EBA ka sihtotstarbelistes uuringutes.

2015. aasta alguses avaldas EBA dokumendi

õigusmeetmete võimaliku mõju kohta panka-

de ärimudelitele. Dokumendis keskenduti või-

malikele muudatustele, mida pangad peavad

võib-olla tegema, kui nad kohandavad oma

äritegevust uute regulatiivsete nõuetega.

2015. aastal tegi EBA 2016. aasta kogu Eu-

roopa Liitu hõlmava stressitestiga seoses

märkimisväärset ettevalmistustööd. Selle

stressitesti põhiosad avaldati juba 2015. aasta

juulis ning 2015. aasta novembris avaldas EBA

stressitesti tegemise metoodika läbivaadatud

kavandi ning stressitesti esialgsed vormid.

Asjaomaseid sidusrühmi julgustati esitama

märkusi nii metoodika kui ka vormide kohta.

EBA viis 2015. aasta teises pooles ellu kogu

Euroopa Liitu hõlmava läbipaistvuse menetlu-

se. Andmed, mis pärinesid 105 pangast 21 ELi

riigis ja Norras, avaldati 24. novembril 2015.

EBA avaldas oma veebilehel pangapõhiste

andmete ulatusliku kogu, sealhulgas mitme-

sugused interaktiivsed vahendid, et võimal-

dada tulemuste analüüsi ja visualiseerimist.

Väljaannet täiendas aruanne, milles esitati

menetluse koondtulemused ja ülevaade hilju-

tistest sündmustest ELi pankades.

2015. aasta menetluse andmete töötlemine ja

kogumine ning protseduurid oli suur samm

edasi, kuna EBA tugines peamiselt talle järe-

levalvelise aruandluse raamistiku (finantsaru-

andlus (Finrep), ühine aruandlus (COREP))

kaudu korrapäraselt esitatud teabele. Vorme

täitis esimest korda keskselt EBA ja ta saa-

tis need kontrollimiseks pankadele ja järele-

valveasutustele. EBA töötles ja avaldas selle

protsessi raames kuni 13 600 andmepunkti

iga asjaomase panga kohta; selle tulemusena

avaldati koondandmetena üle 1,3 miljoni and-

mepunkti.

2015. aastal jätkas EBA kolmanda samba aru-

annete hindamist (mille puhul on vajalik teave

kapitalinõuete määruse kaheksanda osa alu-

sel), mis katkestati 2014. aastal, et kesken-

duda teabe olulisuse, konfidentsiaalsuse ja

ärisaladusena käsitamise kontseptsioonide

kasutamist ning teabe avaldamise sagedust

käsitlevate suuniste koostamisele.

2015. aasta juulis avaldas EBA oma aruande

makrotasandi usaldatavuse poliitikameetme-

te kohta kogu ELis. Selle aruande eesmärk oli

teha selliste ELi liikmesriikides kohaldatava-

te erinevate tavade inventuur, mis on seotud

kapitalinõuete määruses ja kapitalinõuete

direktiivi IV paketis kehtestatud makrotasandi

usaldatavuspoliitika nõuetega, keskendudes

makrotasandi usaldatavuse ning makrota-

sandi usaldatavuse eesmärkide ja vahendite

omavahelisele mõjule.

Andmete kvaliteedi tagamine oli EBA jaoks

2015. aastal üks täiendav peamine töövald-

kond pärast andmete kogumise laiendamist

2014. aastal uute aruandlusstandardite ka-

sutuselevõtu teel, mis andsid täiesti ühtlus-

tatud teavet pankade omavahendite (COREP)

ja bilansiandmete (Finrep) kohta. Kogu 2015.

aasta vältel investeeriti märkimisväärseid va-

hendeid, mille tulemuseks oli mitu täiendust,

näiteks EBA Euroopa järelevalveplatvormil

üle 1 500 valideerimiseeskirja rakendamine.

Lisaks sellele ajakohastati 2015. aastal üksik-

pankade mikrotasandi usaldatavusandmete

jagamise vastastikuse mõistmise memoran-

dumit, mille tulemusena seda laiendati, et

hõlmata kõik EBA-le rakenduslike tehniliste

standarditega seoses andmeid teatavad päde-

vad asutused.

2014. aasta juulis avaldas Rahvusvaheliste

Raamatupidamisstandardite Nõukogu rah-

vusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 9

finantsinstrumendid, mis on ELi jaoks alates

2005. aastast kehtinud finantsinstrumentide

aruandlusstandardi (IAS 39) suhtes ülimus-

likud. IFRS 9 muudab olemuslikult finants-

instrumentide arvesse võtmise viisi ja seega

on vaja põhjalikult ajakohastada rahvusvahe-

listest finantsaruandlusstandarditest (IFRS)

teatajatele mõeldud finantsaruandluse raa-

mistikku, mis on lisatud järelevalvelise aru-

andluse (Finrep) rakenduslikesse tehnilistes-

se standarditesse. Finrepi finantsaruandluse

muudatuste kehtestamise protsessi varase-

mas etapis krediidiasutuste ja investeerimis­

ühingutega konsulteerimise olulisuse tõttu

algatas EBA 2015. aasta detsembris avaliku

konsultatsiooni kavandatud muudatuste tee-

mal.