Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 . A A S T A A R U A N D E K O M M E N T E E R I T U D K O K K U V Õ T E

5

Järelevalvealase ühtsuse tugevdamine

ning järelevalve- ja õiguspoliitika

järjepideva rakendamise tagamine ELis

2015. aastal olid järelevalvealase ühtsuse

valdkonnas tehtava töö kaks olulist teemat

järgmised: teine sammas, võttes arvesse jä-

relevalve- ja hindamismenetluse ühiseid me-

toodikaid käsitlevate EBA suuniste eeldatavat

rakendamiskuupäeva 1. jaanuar 2016, ning

finantsseisundi taastamise kavandamine,

võttes arvesse pankade finantsseisundi taas-

tamise ja kriisilahenduse direktiivi jõustumist

aasta alguses ning nõudeid järelevalvekollee-

giumidele.

EBA töö järelevalvealase ühtsuse valdkonnas

toimus järelevalvetavade, tootmis- ja järele-

valvepoliitika ning EBA koolitusprogrammi

hindamise teel.

ƒ

ƒ

Järelevalvetavade hindamine: EBA koondas

oma jõupingutused järelevalvealast ühtsust

käsitleva esimese aastaaruande (avaldatud

aprillis 2015) koostamisele ning finantssei-

sundi taastamise kavandamise raames üht-

suse ja järelevalvekolleegiumide toimimise

hindamisele.

ƒ

ƒ

Järelevalvepoliitika koostamine: 2015. aas-

tal keskendus EBA järelevalve ühtsuse

valdkonnas tehtavas poliitilises töös teise

samba küsimustele ning seega avaldas EBA

mitmeti mõistetavustega tegelemiseks ning

suurema ühtsuse tagamiseks esimese ja

teise samba omavahelist mõju ning kom-

bineeritud puhvri nõudeid ja maksimaalset

jaotatavat summat käsitleva arvamuse. Li-

saks sellele töötab EBA teise samba raa-

mes praegu välja info- ja kommunikatsioo-

nitehnoloogia (IKT) riski käsitlevat poliitikat,

mis täiendab EBA järelevalve- ja hindamis-

menetluse suuniseid. Peale selle koostab

EBA ka pankade finantsseisundi taastamise

ja kriisilahenduse direktiivi alusel poliitika,

mis käsitleb finantsseisundi taastamise ka-

vandamisega seotud lihtsustatud kohustusi.

ƒ

ƒ

EBA koolitusprogramm: 2015. aastal pak-

kus EBA pädevate asutuste töötajatele

rekordilised 24 koolitusprogrammi, mis

võrreldes 2014. aastal pakutuga suurenes

41% ning milles osales üle 1000 inimese.

2015. aastal hõlmas EBA koolitus 16 sekto-

ripõhist koolitusprogrammi, neist kaks olid

koostöös EIOPAga korraldatud sektoriüle­

sed programmid ja viis olid pehmete oskus-

te koolitused. EBA koolitusprogrammides

osales 2015. aastal kokku 1018 inimest ning

arvuka osavõtuga koolitustes paigutati mõ-

ned kandidaadid ootenimekirja.

ELi pangandussektori põhiriskide

kindlaksmääramine, analüüsimine ja

nendega tegelemine

EBA ellu viidud ELi pangandussüsteemi ris-

kide ja haavatavuste hindamise raames jät-

kas EBA kaks korda aastas oma riskihinda-

misaruande koostamist. Aruandes esitatakse

järelevalve- ja turuandmete ning turuteabe

alusel ülevaade tulevastest riskidest.

EBA riskinäidikud on korrapäraselt kord kvar-

talis EBA tehtava riskihindamise üks osa ning

need täiendavad riskihindamisaruannet. Nen-

des on koondatud pangandussektori peamised

riskid ja haavatavused, lähtudes põhiliste ris-

kinäitajate muutustest. Tänu aruandvate ük-

suste laiendatud loetelule ja suuremale arvule

põhilistele riskinäitajatele tegi EBA 2015. aas-

tal riskinäidikute parandamiseks suure töö.

1

7

2

6

3

5 4

Joonis 2.

Järelevalvetegevuse põhiteemad 2015. aastal

KREDIIDIRISK JA VARA

KVALITEET

TASUSTAMINE

KAPITALIPOSITSIOON

JÄRELEVALVETEGEVUSE

VÕRDLEMINE

GEOPOLIITILISTE

RISKIDE MÕJU

KÄITUMISRISK

IT-RISK JA ANDMETE

KVALITEET

PÕHITEEMAD