Previous Page  6 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 24 Next Page
Page Background

E U R O O P A P A N g A N D U S J ä R E L E V A L V E

4

Finantsseisundi tulemusliku

taastamise, kriisilahenduse ja hoiuste

tagamise skeemide õigusraamistiku

väljakujundamine

EBA algatas kriisijuhtimise valdkonnas nõud-

liku tööprogrammi kõigi ELi liikmesriikide

abistamiseks, et tõhustada nende taastumist,

kriisilahendust ja hoiustajate kaitse korda.

Tööprogramm keskendus järgmisele: i) õi-

gusraamistiku väljakujundamine ja tõhus-

tamine teise tasandi standardite ja suuniste

abil, ii) järelevalvealase ühtsuse edendamine,

sealhulgas järelevalve- ja kriisilahenduse kol-

leegiumide abil, ning iii) osalemine ambitsioo-

nikas kriisilahenduse tegevuskavas maailma

tasandil. Pangandusliidu loomine suurendas

EBA vastutust koordineerijana kogu ELis.

EBA on oma volituste alusel, mis tulenevad

pankade finantsseisundi taastamise ja kriisi-

lahenduse direktiivist ning hoiuste tagamise

skeemi direktiivist, alates 2014. aastast välja

töötanud kriisilahenduse ja hoiustajate kait-

se valdkonnas 33 tehnilist standardit, suunist

ja arvamust. Need teise tasandi dokumendid

loovad ühtlustatud õigusraamistiku ja toeta-

vad järelevalve- ja kriisilahendusasutusi ning

hoiuste tagamise skeeme kogu ELis eeskirja-

de kohaldamisel praktikas.

2015. aastal oli EBA tööprogrammi eriti oluline

valdkond lõplike regulatiivsete tehniliste stan-

dardite eelnõu, mis käsitleb omavahendite ja

kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtes-

tamist. Pankade finantsseisundi taastamise

ja kriisilahenduse direktiivi alusel on omava-

hendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõu-

de eesmärk tagada, et krediidiasutusel või in-

vesteerimisühingul on maksejõuetuse hetkel

saadaval kulude katmiseks allahindamist või

konverteerimist võimaldavad piisavad kohus-

tused. Kriisilahendusasutused määravad iga-

le krediidiasutusele ja investeerimisühingule

juhtumipõhiselt kindla miinimumina omava-

hendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõu-

de. Regulatiivsetes tehnilistes standardites

määratakse täpsemalt kindlaks sellele nõu-

dele kohaldatavad kriteeriumid ja seega on

nende eesmärk märkimisväärselt suurem

ühtlustatuse määr, austades samal ajal ELi

krediidiasutuste ja investeerimisühingute ning

ärimudelite mitmekesisust.

Piiriülese koostöö ja koordineerimise vald-

konnas lõi EBA oma kolleegiumidega krii-

silahendusasutuste ja teiste asutuste koos-

tööraamistiku. See raamistik tagab aktiivse

teabevahetuse pankade ning nende tütaret-

tevõtjate / oluliste filiaalide eest vastutavate

ametiasutuste vahel ning julgustab nende tu-

lemuslikku dialoogi ja pakub abi ühisotsustele

jõudmisel.

EBA määrab regulatiivsete tehniliste stan-

dardite lõplikus eelnõus kindlaks, kuidas

kriisilahenduskolleegiumid peaksid toimima,

käsitledes lisaks teistele küsimustele nende

kolleegiumide asutamist ja juhtimist, nendes

kriisilahenduse kavade koostamist ning kriisi-

lahenduse skeemide rakendamist.