Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

E u r o o p a P a n g a n d u s j ä r e l e v a l v e

10

2016. aasta prioriteetsed

valdkonnad

2016. aastal on EBA-l mitu volitust, et tagada

regulatiivse reformi paketi elluviimine ja järe-

levalvetavade järjepidevus ELi pangandussek-

toris. Järgmise aasta prioriteetsed valdkon-

nad hõlmavad finantsvõimenduse määraga

seotud tööd, proportsionaalsuse põhimõtte

arvestamist EBA dokumentide puhul ning ELi

süsteemis kolmanda samba raamistiku läbi-

vaatamist. EBA pakub nende eesmärkidega

seoses välja olulise kogumi reguleerivaid do-

kumente ja aruandeid.

Finantsvõimenduse määra

kalibreerimise ühise lähenemisviisi

edendamine

Üks EBA peamistest küsimustest 2016. aastal

on finantsvõimenduse määra üleminek esi-

mesele sambale ning arvesse võetav(ad) mii-

nimumtase(med), eelkõige seoses ärimudeli-

te ja riskiprofiilidega. Samuti tuleb analüüsida

mitut teist aspekti, näiteks omavahelist mõju

riskiga kaalutud vara põhiste määradega ja

likviidsusnõuetega ning mõju finantsturgude

erinevatele segmentidele. Lisaks ärimudelite-

ga seotud volitusele on EBA-l samuti volitus

hinnata mitut mõjuga seotud aspekti. Eelkõige

tuleb hinnata finantsvõimenduse määra, ris-

kipõhiste omavahendite nõuete ja likviidsus-

nõuete omavahelist mõju.

Krediidiriski raamistiku täiustamine

2016. aastal esitab EBA aruande oma siserei-

tingute meetodi õigusalase läbivaatuse kohta,

eelkõige selleks, et teha kokkuvõte siserei-

tingute meetodi tulevikku käsitleva arutelu-

dokumendi kohta laekunud vastustest ning

kaaluda, kuidas kaasata vastajate seisukohad

parimal viisil EBA tulevasse töösse. EBA sel-

gitab samuti oma ettepanekuid, mis on seotud

regulatiivsete muutuste rõhuasetusega sise-

reitingute meetodi aspektidele, mis vajavad

kapitalinõuete määruse sätete ja selles välja

pakutud reguleerivate dokumentide, näiteks

sisereitingute meetodit käsitlevate tehniliste

standardite ja suuniste väljatöötamise ajakava

ühtlustatumat kohaldamist. EBA keskendub

sisereitingutega seotud tegevuse teisele eta-

pile, mis seisneb makseviivituse määratlemi-

ses, ja kolmandale etapile, mis seisneb riski-

parameetrite hindamises ja ebatõenäoliselt

laekuvate varade töötlemises.

Proportsionaalsuse põhimõttest

tuleneva mõju läbivaatamine

Tunnistades konkreetsete teadmiste ja tõen-

dite saamiseks sidusrühmadega dialoogi

pidamise olulisust, korraldas EBA 3. juulil

2015 seminari proportsionaalsuse põhimõt-

te kohta. Sellel seminaril osales rohkem kui

130 delegaati, kes arutasid ja käsitlesid pro-

portsionaalsuse põhimõttega seotud teema-

sid, sealhulgas proportsionaalsuse põhimõtet

võrreldes panganduseeskirjade lihtsusega,

proportsionaalsuse põhimõtte ja pangandus­

eeskirjade lihtsustamisega seotud praegust

tööd ning proportsionaalsuse põhimõtte jär-

gimise viise praktikas. 2016. aastal kavatseb

EBA uurida proportsionaalsuse põhimõtte

ja panganduseeskirjade lihtsuse täiendavaid

aspekte ning korraldada pädevate asutuste ja

valdkonna esindajatega ümarlaud, et teavita-

da proportsionaalsuse põhimõtte arvestami-

sest oma reguleerivates dokumentides.

ELi varasemast ajast päritud

probleemsete varadega seotud

kriisilahendus

EBA jätkab viivislaenude valdkonna muutuste

järelevalvet, ajakohastades korrapäraselt oma

riskinäidikuid ja riskihindamise aruannet ning

koostades võimaluse korral sihtotstarbelisi

uuringuid. Lisaks sellele kavatseb EBA koos-