Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

2 0 1 5 . A A S T A A R U A N D E K O M M E N T E E R I T U D K O K K U V Õ T E

9

Samuti tehti tihedat koostööd Euroopa Süs-

teemsete Riskide Nõukoguga mitmel teemal,

sealhulgas seoses 2016. aasta kogu Euroopa

Liitu hõlmava stressitesti kavaga.

Ühiskomitee tegi 2015. aastal märkimis-

väärseid edusamme, eelkõige sektoriülese

riskihindamise valdkonnas ning täiustades

ühtseid eeskirju krediidireitingute kaardista-

mise, väärtpaberistamise ja rahapesuvastaste

toodetega.

Riske ja haavatavusi käsitlevad kaks sek-

toriülest aruannet andsid hea ülevaate ELi

finantssüsteemis kindlaks määratud pea-

mistest sektoriülestest riskidest. ELi väike

majanduskasv, madalad intressimäärad, fi-

nantsturgude suur volatiilsus ning vähenev

turu struktuurne likviidsus ja finantseeri-

misasutuste väike kasumlikkus olid neis aru-

annetes kindlaks määratud peamised tegurid.

Pärast nii uue läbivaadatud rahapesuvastase

direktiivi kui ka rahapesuvastase määruse

alusel Euroopa järelevalveasutustele regu-

latiivsete volituste andmist alustati konsul-

tatsioone, kus arutati riskipõhiseid rahape-

suvastaseid suuniseid ja terrorismivastase

rahastamise järelevalve suuniseid ning kliendi

suhtes rakendatavaid lihtsustatud ja tugevda-

tud hoolsusmeetmeid käsitlevaid suuniseid.

Lisaks sellele osalesid EBA töötajad mit-

mes Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

tegevuses, näiteks seoses stressitestide-

ga, makrotasandi usaldatavusmeetmete ja

-poliitikaga, struktuurse turu likviidsusega

ja vastutsükliliste kapitalipuhvritega. Kõige

märkimisväärsemad valdkonnad, milles EBA

ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

2015. aastal koostööd tegid, olid osalemine

kinnisvara eksperdirühmas ja madalate int-

ressimäärade ühises rakkerühmas, panusta-

mine sektoripõhiste riskide lõpparuandesse ja

2016. aasta kogu Euroopa Liitu hõlmava stres-

sitesti kavandamine.